С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания
С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Cestujeme s NOBLESOU CZ | ENG | DE | RU Refined Travel Wir reisen mit Noblesse Путешествуем с изысканностью SIMONA SVOBODOVÁ Director of Corporate Care & VIP Service at Prague Airport 2 | 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

EVážené dámy a vážení pánové, chtěla bych poděkovat čtenářům, partnerům a klientům magazínu Travel Fever. Asi nebývá zvykem děkovat po prv- ním vydání, ale já jsem opravdu ze srdce ráda, že tomu tak je, jelikož díky vám všem se Travel Fever velmi dobře etab- loval na „mediálním“ trhu a již po prvním čísle slaví nemalé úspěchy. A abychom v tomto trendu pokračovali, tak se opět můžete těšit na exkluzivní eventy Travel Fever, autentické rozhovory se světovými hvězdami, které vznikají pro Travel Fever ve spolupráci s kultovním módním časopisem Vogue (v příštím čísle to opravdu bude třešinka na dortu), nebo na vylepšené korporátní předplatné. Zážitky a požitky se prolínají celým magazínem, proto si je užívejte. Ať se vám Travel Fever, který „ztloustl“ o osm stran a bude v tom pokračovat, dobře čte. Dear Ladies and Gentlemen, I would like to thank readers, partners and clients of Travel Fever magazine. Perhaps it is not customary to express thanks after just one issue, but I am sincerely grateful to be able to do so. Thanks to all of you, Travel Fever is already well entrenched on the media market, having celebrated no small success after its 1st issue. To be able to continue in this trend, we can again look for- ward to exclusive Travel Fever events and authentic inter- views with international stars, conducted for Travel Fever in collaboration with the cult fashion magazine, Vogue (this will really be the cherry on top in our next issue). We also look forward to improved corporate circulation of the magazine. Thrills and pleasure are interwoven throughout this issue, so enjoy them! We trust that this, the 2nd issue of Travel Fever, which has increased in girth by eight pages, will prove to be a great read. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich bei allen Lesern, Partnern und Klienten des Magazins Travel Fever bedanken. Es ist vielleicht nicht üb- lich, gleich nach der ersten Ausgabe Danksagungen zu ma- chen, aber ich bin wirklich vom Herzen glücklich, dass es so ist. Dank Euch allen hat sich nämlich das Travel Fever sehr gut auf dem medialen Markt etabliert und bereits nach der ersten Nummer feiert das Magazin große Erfolge. Daher kön- nen Sie sich wieder auf exklusive Travel Fever Events, auf exklusive Interviews mit Weltstars, welche in Zusammenar- beit mit dem Kultmagazin Vogue entstehen (in der nächsten Ausgabe erwartet Sie ein wirkliches Tüpfelchen auf dem i) oder auf das verbesserte Abonnement freuen. Erlebnisse und Genüsse vermischen sich und ziehen sich durch das ganze Magazin, genießen Sie Travel Fever zu le- sen, welches um acht Seiten „dicker geworden ist“, und wei- ter wachsen wird. Viel Vergnügen beim Lesen! Уважаемые дамы и господа, я хочу поблагодарить читателей, партнеров и клиентов журнала Travel Fever. Может быть, это и непривычно – бла- годарить после первого номера, но я правда очень рада, что так произошло, ведь благодаря всем вам Travel Fever очень хорошо обосновался на «медиальном рынке», и уже первый его номер отмечает немалые успехи. Мы будем продолжать этот тренд, и поэтому можете ожидать дальнейших экс- клюзивных номеров Travel Fever, аутентичных интервью с мировыми звездами, проводимых для Travel Fever при сотрудничестве с культовым журналом мод Vogue (в следу- ющем номере это будет настоящей изюминкой), или улуч- шенных корпоративных абонементов. Впечатления и ощущения переплетаются во всем жур- нале, поэтому наслаждайтесь, и пусть Travel Fever, кото- рый «поправился» на восемь страниц, и будет продолжать поправляться, хорошо читается.Diana Mužíková Travel Fever4 EditorialEditorial

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

robertocoin.com ChristyTurlingtonwearsPrimaveraCollection

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

OOBSAHContents Inhalt Содержание 10 Cover Cestujeme s noblesou Simona Svobodová Director of Corporate Care & VIP Service at Prague Airport 20 Elite Life Hotel de Vendôme Nejstřeženější tajemství Paříže 24 In Vogue Max Mara 30 Excellent Hotels Superior Spa Collection (AXXOS Hotels&Resorts) Grandhotel Pupp Savoy Westend Hotel Hotel Miura Hotel Esplanade Ambassador Zlatá Husa 44 On the Red Carpet Radovan Blažek (CEO Elite Rent Central Europe) Anna Rusnak (Roberto Coin) Nils Jebens (Kampa Group) Alena Semenov (Escada) Rudolf Mašata (SWH) 63 Interview Francesco Augusto Razetto V životě mne inspiruje zvědavost 70 Exclusive Cognac Hennessy 72 Luxury Living in Prague Maltézské náměstí 8 99 Heart’s Delight Klostermannova chata je perlou Šumavy 102 Travel Food Penzion V Polích El Asador Bar and Books 110 Special Vacations Hotels in Austria Redakce|Editorial Staff|Redaktion|Редакция Vydavatelka a šéfredaktorka Diana Mužíková () Redaktoři Greta Fulli, Diana Mužíková, Max Svoboda Produkční Eva Jelínková Design Nina Nováková Obchodní ředitelka JiřinaVrbová Foto Eli Maxis, Pavel Dvořák,Alja Minibaeva, John Jerryson, archiv firem Překlady Viktor Horák (ENG) Dipl.-Ing. Natascha Kames (DE) Ing. Sergey Kuzmin (RU) Korektury Mgr. Michal Kolezsar (CZ) Pearl Harris (ENG) Mag. Holger Frenzel (DE) Ing. Sergey Kuzmin (RU) Vydavatelství DIANA MEDIA Bohumila Hrabala 919, 272 04 Kladno E-mail: Phone: + 420 605 982 457 Předplatné: Vychází Listopad 2011 Příští vydání Květen 2012 Registrace MK ČR E 20129 Tisk Tiskárna Libertas, a.s. www.travelfever.cz Travel Fever6 ContentsContents

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Louis Vuitton Moderní luxus velkých hotelů i okouzlující designové hotýlky, gourmeta hodné restaurace, bistra vedená slavnými šéfkuchaři, populární lokály umělců, vinárny, obchody s kva- litní čokoládou, lahůdkářství, galerie umění a designu, muzea, lázně a obchody s módou a mnoho dalšího. Věrní své vášni pro originalitu, cestovní průvodce Louis Vuitton City Guides kombinují vyzkoušené a osvědčené s novým a zavádějí nás na tradiční, extravagantní, známá i zcela neznámá místa, kte- rá mají jednoho společného jmenovatele – dokonale vystihují podstatu daného města. Ročník 2012 je aktualizovaný a obo- hacený o nový obsah; nabízí všechny destinace, které je nut- no vidět, ve 31 výjimečných městech. Cestovatelům se nabízí zhruba 7 tisíc adres vybraných s citem a vkusem. Průvodce obsahují jednoduché a praktické mapy. Berlín, Istanbul, Lon- dýn, Moskva, Řím a Paříž a nově také další zajímavé destina- ce – Bari, Birmingham, Oděsa, Salzburg a Záhřeb. The modern luxury of big hotels and charming design little hotels, restaurants worthy of gourmets, bistros managed by famous chefs, popular artist pubs, wine bars, shops for quality chocolate, delicatessens, art and design galler- ies, museums, spas, boutiques and much more. Faithful to his passion for originality, the Louis Vuitton City Guide combines the tried and tested with the new, while introducing us to tra- ditional, extravagant, known and completely unknown places with one common denominator – they perfectly capture the es- sence of a particular city. The 2012 annual edition is updated and enriched with new content, presenting all the highlights to be seen in 31 exceptional cities. Travellers are offered ap- proximately 7000 addresses selected with common sense and taste. The City Guide contains simple, practical maps. It includes Berlin, Istanbul, London, Moscow, Rome and Paris and now also other interesting destinations – Bari, Birmingham, Odessa, Salzburg and Zagreb. DermoderneLuxusgroßerHotelsundbezaubern- de kleine Designhotels, Restaurants für Gourmets, die von berühmten Chefs geführten Bistros, die durch die Künstler beliebten Lokale, Weinstuben, Schokoladengeschäfte, Fein- kostläden, Kunstgalerien, Museen, Spas und Geschäfte mit Mode und vieles mehr.Treu ihrer Passion für Originalität, kombinieren die Reiseführer Louis Vuitton City Guides das Erprobte und Bewährte mit Neuem und führen uns zu tra- ditionellen, extravaganten, bekannten und auch ganze un- bekannten Orten, welche einen gemeinsamen Nenner haben – sie treffen das Wesen der jeweiligen Stadt. Der Jahrgang 2012 ist aktualisiert und mit neuem Inhalt angereichert. Er enthält alle Destinantionen, die man in 31 außerordent- lichen Städten unbedingt sehen muss. Den Reisenden bie- tet er rund 7 000 mit Geschmack und Gefühl ausgewählte Adressen an. Ein Bestanteil der Reiseführer sind einfache und praktische Karten. Berlin, Istanbul, London, Moskau, Rom, Paris und neu weitere, interessante Destinationen - Bari, Birmingham, Odessa, Salzburg und Zagreb. Современная роскошь крупных отелей и маленькие отели с очаровательным дизайном, ресто- раны, достойные гурманов, бистро под руководством зна- менитых шеф-поваров, популярные среди артистов бары, винные погребки, магазины с качественным шоколадом, гастрономы, галереи искусств и дизайна, музеи, бани и ма- газины моды и много других. Верный своей страсти к ори- гинальности, путеводитель Louis Vuitton City Guides ком- бинирует испытанное и проверенное с новым и заводит нас в традиционные, экстравагантные, знакомые и абсолютно неведомые места, которые имеют общий знаменатель – они отлично описывают сущность данного города. Выпуск 2012 года дополнен новым содержанием и актуализирован. Он предлагает все места, которые надо увидеть в 31 исключи- тельном городе. Путешественникам предлагается пример- но 7 тысяч адресов, выбранных с чувством и вкусом. Путе- водители содержат простые и практичные карты. Берлин, Стамбул, Лондон, Москва, Рим и Па- риж, а также другие интересные места – Бари, Бирмингем, Одесса, Зальцбург и Загреб. City Guide 2012 Travel Fever8 City StyleCity Style

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

L U X U R Y S P A R E S O R T S I N C E 1 8 9 7 www.savoywestend.cz Too small and hairy for Luxury Spa? …we make no difference!

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

10

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Cestujeme S NOBLESOU Šetřete svůj čas, hýčkejte se a užijte si pohodlí při odletu na dovolenou nebo na služební cestu. Save time, pamper yourself and enjoy comfort when departing on a holiday or business trip. Sparen Sie Ihre Zeit, lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die Bequemlichkeit beim Abflug zum Urlaub oder auf Dienstreise. Экономьте Ваше время, балуйте себя и наслаждайтесь комфортом при отлете в отпуск или в командировку. O tom, kde a jak je možné si zpříjemnit cestování letadlem bez čekání na odbavení, jsme si povídali se Simonou Svobodovou, ředitelkou Corporate Care & VIP Service Letiště Praha. V saloncích Letiště Praha jsme připraveni obsloužit široké spektrum cestujících. Každý si může z naší nabídky vybrat podle svých před- stav i ceny, kde stráví čas před letem. Může si zvolit například VIP odbavení tzv. na klíč. V tom případě se cestující již o nic nestará, jen přijede a užívá si klidu a nabídky v saloncích. Co vaše salonky nabízejí a komu jsou určeny? Nabízíme především soukromí a pohodlí při čekání na let. To se týká všech našich prostor. Pro tzv. business cestující i širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi, je nejvhodnější Citigold Lounge v odletové hale Terminálu 2, ze kterého naši hosté odlétají do zemí Schengenského prostoru. Luxusní prostředí salonků Clubu CONTINENTAL v Ter- minálu 1 zase ocení vybraná VIP klientela. Pamatujeme i na účast- níky privátních letů, kterým jsou určeny VIP prostory Terminálu 3 v jižním areálu letiště. Můžete nám jednotlivé nabídky představit konkrétně. Co všechno zahrnuje servis například v Citigold Lounge? V příjemném designovém prostředí je návštěvníkům k dispozici all inclusive občerstvení se samoobslužným barem. Čekání si zde mohou krátit čtením novin a časopisů, které jsou v saloncích zdarma k dis- pozici, sledováním televize či surfováním na internetu díky bezplat- nému wi-fi připojení. Komfort zvyšuje i individuální bezpečnostní kontrola. Kolik za tyto služby cestující zaplatí? Za dvě hodiny pobytu zaplatí 850 korun, děti do tří let mají vše zdar- ma. Speciální nabídku máme pro držitele platinových karet OK Plus společnosti ČSA a členy programu Citigold společnosti Citibank. Travel Fever 11

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Co máte připraveno pro klienty Clubu CONTINENTAL? Ten, kdo si objedná služby „VIP Service Clubu CONTINEN- TAL“, se nemusí na letišti prakticky o nic starat a pouze si užívá pohodlí komfortního prostředí i občerstvení. VIP Ser- vice doporučuji každému, kdo potřebuje před letem klid – ať už na vydechnutí nebo na práci. My klientům sami zajistíme všechny potřebné formality nutné před odletem, včetně odba- vení zavazadel. A jak je to s parkováním? Naši klienti mohou parkovat na hlídaném VIP parkovišti po dobu 4 dnů zdarma (při odletu a příletu) či mohou využít náš „Škoda Limousine Service“, což je služba, která je dopraví na letiště. Ani před nástupem do letadla nemusí chodit do ter- minálů, ale přistavený vůz je odveze po ploše až k letadlu, kde mají zajištěn samostatný vstup na palubu. Při návratu se o klienty staráme stejným způsobem. Po přistání letadla je vůz odveze rovnou do Clubu CONTINENTAL, kam také dorazí jejich zavazadla. A kde tráví čas VIP klienti leteckých společností? Řada leteckých společností už umí své cestující hýčkat a zajišťu- je jim i nadstandardní podmínky na letišti. Dveře našich salon- ků Crystal Lounge v Terminálu 1 a Terminálu 2 jsou otevřeny pro klienty Českých aerolinií, jejich smluvních partnerů, členů aliance SkyTeam a dalších leteckých společností i pro držitele řady bonusových karet (seznam leteckých společností i bonu- sových karet je k dispozici na www.prg.aero). Pro cestující je připravena nabídka teplých a studených nápojů (včetně alko- holických), lehké občerstvení, denní tisk, možnost sledování TV a samozřejmě bezplatné připojení k internetu. Salonky jsou rozděleny na kavárenskou zónu určenou pro klienty, kte- ří nemají mnoho času a chtějí se před letem pouze občerstvit, a relaxační zónu pro ty, kdo čekají na let delší dobu. Relaxač- ní zóna nabízí klid, pohodu a uvolnění. Salonky Crystal Loun- ge mohou za poplatek využít rovněž i ti cestující, kteří nejsou držiteli uvedených karet. We talked to Simona Svobodová, Director of Corporate Care & VIP Service at Letiště Praha (Prague Airport), about where and how it is possible to make air travel pleasant, without waiting for check-in. We are ready to serve a wide range of clients in our lounges at Prague Airport. A passenger may choose from our menu, according to his/her ideas and price range, where to spend time before departure. One choice is what is known as the Turnkey VIP Check-in. In this case, the passenger no longer has to take care of anything, but merely comes and enjoys the peace and menus in our lounges. What do your lounges offer and who are they intended for? In particular, we provide privacy and comfort while wait- ing for a flight. This applies to all our lounges. The Citigold Lounge in the Terminal 2 departure hall, from which our guests fly to all Schengen Area countries, is the most conven- ient for business passengers and the general public, includ- ing families travelling with children. Alternatively, the luxu- rious premises of the Terminal 1 lounges will be appreciated by a select VIP clientele. Passengers on private flights have also been thought of, with the VIP lounges in Terminal 3 in the Southern section of the Airport intended for them. Can you introduce the specific individual options to us? For example, what precisely is included in the Citigold Lounge service? An all-inclusive self-service snack bar is at passengers’ dis- posal in a congenial setting. They may pass the time here by reading newspapers and magazines, which are available free of charge in the lounges, by watching TV or by surfing the Internet via a Wi-Fi connection. Comfort is increased by the individual security measures in place. How much does a passenger pay for these services? A passenger pays 850 Czech crowns for a two-hour stay, children under three years of age are free. We have a spe- cial offer for holders of OK Plus Platinum cards of the ČSA company and for members of the Citigold Programme of the Citibank company. What have you in store for Club CONTINENTAL clients? Anyone who orders the “Club CONTINENTAL VIP Service” no longer has to worry about any formalities at the Airport and may enjoy the convenience of a comfortable environment and refreshments. I can recommend our “VIP Service” to all those CoverCover Travel Fever12

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Club CONTINENTAL who need to rest before a flight – whether just to relax or to do some work. We ourselves carry out all the necessary departure formalities for our clients, including baggage check-in. And what about parking? Our clients may park their cars free of charge in the guarded VIP parking area for four days (at departure and on arrival) or they may use our “Škoda Limousine Service”—a service which transports them to the Airport. Before boarding, they do not have to go through the usual Terminal, but the chauf- feur-driven car transports them to the aeroplane where they have a separate entrance on board guaranteed. On their re- turn, we provide the same care for our clients. After landing, the car transports them directly to Club CONTINENTAL, where their luggage also arrives. And where do VIP clients spend their time? A wide range of airlines already know how to pamper their passengers and provide them with top-quality conditions at the Airport. The doors of our Crystal Lounges in Terminal 1 and Terminal 2 are open to Czech Airlines passengers, their contractual partners, members of the SkyTeam Alliance and other airlines and to holders of several Frequent Flyer cards (a list of airlines and Frequent Flyer cards is available at www.prg.aero). A selection of hot and cold drinks (includ- ing alcoholic beverages), snacks, newspapers, the option of watching TV, and of course free wireless Internet access, are available to passengers. Lounges are divided into a Café Zone, intended for passen- gers who do not have much time and just want a snack before their flight, and a Relaxation Zone, for those who have a long- er wait for a flight. The Relaxation Zone offers peace, comfort and relaxation. Crystal Lounges can also be used for a fee by travellers who are not holders of the aforementioned cards. Travel Fever 13

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Darüber, wie man das Fliegen ohne Warten auf Abfertigung angenehm machen kann, haben wir mit Simona Svobodova, Direktorin der Corporate Care & VIP Service Letiště Praha geplaudert. In unseren Salons auf dem Flughafen Prag sind wir darauf vorbereitet, ein breites Spektrum an Reisenden zu bedienen. Jeder kann sich in unserem Angebot nach seinen Vorstellun- gen und dem Preis aussuchen, wo er die Zeit vor dem Abflug verbringen möchte. Man kann sich zum Beispiel eine schlüs- selfertige VIP-Abfertigung aussuchen. In so einem Fall küm- mert sich der Reisende um nichts mehr, er kommt nur an und genießt die Ruhe und die Angebote in den Salons. Was bieten Ihre Salons an und für wen sind sie? gedacht? Wir bieten vor allem Privatsphäre und Komfort beim War- ten auf den Flug an. Das betrifft alle unseren Räumlichkei- ten. Für Business-Reisende und die breite Öffentlichkeit, samt Familien mit Kindern ist am geeignetesten die Citigold Lounge in der Abflughalle des Terminals 2, von welchem un- sere Gäste in den Schengen Raum fliegen. Das Luxusambi- ente der Salons des Clubs CONTINENTAL im Terminal 1 wird die ausgesuchte VIP Klientel zu schätzen wissen. Wir haben auch an Teilnehmer von Privatflügen gedacht. Für diese sind die VIP-Räumlichkeiten des Terminals 3 im Süd- areal des Flughafens bestimmt. Können Sie uns die einzelnen Angebote konkret vorstellen. Was alles beinhaltet zum Beispiel der Service in der Citigold Lounge? In einem angenehmen Ambiente mit gutem Design steht den Besuchern die all-inclusive Erfrischung mit einer Selbstbedie- nungsbar zur Verfügung. Man kann sich hier die Wartezeit mit Zeitungs- und Zeitschriftenlesen vertreiben, welche in den Salons gratis aufliegen, mit Fernsehschauen oder Internets- urfen, da es hier einen gratis Wifi gibt. Der Komfort wird auch durch eine individuelle Sicherheitskontrolle erhöht. Wie viel zahlen die Reisenden für diesen Service Für zwei Stunden im Salon bezahlt man 850 Kronen, Kinder bis drei Jahren sind frei. Ein spezielles Angebot haben wir für In- haber der Platinkarten OK Plus der Fluggesellschaft ČSA und Mitglider des Citigold Programms der Gesellschaft Citibank. Was haben Sie für die Klientel des Clubs CONTINENTAL vorbereitet? Wenn man sich den Service „VIP Service Club CONTINEN- TAL“ bestellt, braucht man sich auf dem Flughafen um nichts kümmern und genießt das komfortable Ambiente und Erfrischung. Das VIP Service empfehle ich jedem, der vor dem Abflug Ruhe braucht – ob für Erholung oder Arbeit. Für unsere Klienten erledigen wir vor dem Abflug alle notwendi- gen Formalitäten samt der Gepäckabfertigung. CoverCover Travel Fever14

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Crystal Lounge Wie ist es mit dem Parken? Unsere Klienten können auf dem überwachten VIP Park- platz 4 Tage lang (bei dem Abflug und der Ankuft ) gratis parken oder unseren „Škoda Limousine Service“ in Anspruch nehmen. Das ist ein Service, welcher sie bis zum Flughafen bringt. Nicht einmal vor dem Einstieg ins Flugzeug braucht unser Klient den Terminal zu besuchen, der beigestellte Wa- gen bring ihn bis zum Flugzeug, wo ein gesonderter Einstieg in das Flugzeug bereitgestellt wird. Bei der Rückkehr küm- mern wir uns um unsere Klienten auf die gleiche Art und Weise. Nach dem Landen des Flugzeugs werden sie und ihr Gepäck direkt in den Club CONTINENTAL gebracht. Und wo verbringen ihre Zeit die VIP-Klients der Fluggesellschaften? Eine ganze Reihe von Fluggesellschaften weiß bereits, wie man ihre Passagiere verwöhnen kann und sichert ihnen überdurch- schnittliche Bedingungen auch auf dem Flughafen. Die Türe der Salons Crystal Lounge im Terminal 1 und Terminal 2 sind für Klienten der Tschechischen Airlines geöffnet, deren Ver- tragspartner, weiters für die Mitglieder der Aliance SkyTeam und weiterer Gesellschaften sowie für die Eigentümer von einer Reihe von Bonuskarten (die Liste mit den Fluggesellschaften und mit Bonuskarten steht auf www.prg.aero zur Verfügung). Auf die Reisenden wartet ein Angebot an warmen und kalten Getränken (samt alkoholischen Getränken), leichte Erfrischung, die Tagespresse, ein Möglichkeit fernzuschau- en und selbstverständlich auch ein freier Internetanschluß. Die Salons sind in eine Caffé Zone, für die, welche sich nur schnell vor dem Abflung erfrischen möchten, und eine Re- laxzone, für die, welche länger warten müssen, unterteilt. Die Relaxzone bietet Ruhe, Komfort und Entspannung an. Die Salons Crystal Lounge können gegen Bezahlung auch die Reisenden nützen, die nicht im Besitz einer der erwähn- ten Karten sind. О том, где и как можно сделать приятным полет на самолете без ожидания оформления, мы говорили с Симоной Свободовой, директором Corporate Care & VIP Service аэропорта Прага. В наших салонах в аэропорту Прага мы готовы обслужи- вать широкий спектр пассажиров. Каждый может вы- брать для себя из нашего предложения в соответствии со своими представлениями и ценой, где провести время пе- ред полетом. Можно выбрать, например, VIP оформление, так называемое «под ключ». В этом случае пассажир ни о чем не заботится, только приедет и наслаждается поко- ем и предложениями в салонах. Что предлагают ваши салоны, и для кого они предназначены? Мы предлагаем, прежде всего, приватность и комфорт во время ожидания полета. Это касается всех наших поме- щений. Для так называемых бизнес-пассажиров и широ- кой общественности, включая семьи с детьми, самым под- Travel Fever 15

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Citigold Lounge ходящим является салон Citigold Lounge в зале отлетов Терминала 2, из которого наши гости отлетают в страны Шенгенской зоны. Роскошная обстановка салонов Club CONTINENTAL в Терминале 1 оценят избранные VIP заказчики. Мы помним и о пассажирах частных рейсов, для которых предназначены VIP помещения Терминала 3 в южном ареале аэропорта. Не могли бы Вы представить нам отдельные предложения конкретно? Что включает сервис, например, в Citigold Lounge? В приятной стильной обстановке в распоряжении посети- телей имеется all-inclusive закусочная с баром самообслу- живания. Пассажиры здесь могут коротать время в ожида- нии отлета чтением газет и журналов, которые в салонах предоставляются бесплатно, просмотром телепередач или серфованием по Интернету, благодаря бесплатному wi- fi подключению. Комфорт повышает и индивидуальный контроль безопасности. Сколько за эти услуги заплатит пассажир? За два часа пребывания надо заплатить 850 крон, для де- тей до трех лет все бесплатно. Специальное предложение у нас предназначено для держателей платиновых карт OK Plus компании ČSA и участников программы Citigold компании Citibank. Что вы приготовили для клиентов Club CONTINENTAL? Тот,ктозакажетуслуги„VIPServiceClubCONTINENTAL“, не должен практически ни о чем заботиться в аэропорту, а только наслаждаться удобством комфортной обстанов- ки и закусками. VIP Service я рекомендую каждому, кому перед полетом необходимо спокойствие – для передышки или для работы. Мы сами обеспечим для клиентов все не- обходимые формальности, нужные перед отлетом, вклю- чая оформление багажа. А как обстоит дело со стоянкой автомобилей? Наши клиенты могут пользоваться охраняемой VIP стоян- кой в течение 4 дней бесплатно (при отлете и прилете) или могут воспользоваться нашей услугой „Škoda Limousine Service“. Это служба, которая доставит их в аэропорт. Даже перед посадкой в самолет им не надо ходить в терминалы, поданная машина отвезет их через территорию аэропорта прямо к самолету, где для них обеспечен отдельный вход на борт. При возвращении мы позаботимся о клиентах тем же способом. После посадки самолета машина отвезет их прямо в Club CONTINENTAL, куда доставят и их багаж. А где проводят время VIP клиенты авиакомпаний? Ряд авиакомпаний уже научились баловать своих пас- сажиров и обеспечивают для них нестандартные усло- вия в аэропорту. Двери наших салонов Crystal Lounge в Терминале 1 и Терминале 2 открыты для клиентов Чешских аэролиний, их договорных партнеров, членов альянса SkyTeam и других авиакомпаний, а также для держателей ряда бонусных карт (список авиакомпаний и бонусных карт имеется на сайте www.prg.aero). Для пас- сажиров приготовлено предложение горячих и холодных напитков (включая алкогольные), легкие закуски, еже- дневная пресса, возможность просмотра телепередач и, конечно, бесплатное подключение к Интернету. Салоны разделены на кофейную зону, предназначенную для кли- ентов, которые не располагают продолжительным време- нем и хотят перед отлетом только подкрепиться, и релак- сационную зону для тех пассажиров, которые ожидают отлета более продолжительное время. Релаксационная зона предлагает покой, комфорт и расслабление. Салона- ми Crystal Lounge могут за плату воспользоваться также и те пассажиры, которые не являются держателями ука- занных карт. www.prg.aero Travel Fever16

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

ONLY THE BEST KARLOVY VARY: Pupp boutique Jewellery-Watches Mírové nám. 2, Karlovy Vary, tel.: +420 353 222 401 e-mail: , www.puppjewellery.com Gold Point Jewellery Stará Louka 6, Karlovy Vary, tel.: +420 353 221 155 PRAGUE: Gold Point Jewellery Václavské nám. 43, Prague, tel: +420 224 218 640 Koruna Jewellery Václavské nám. 1, Prague, tel.: +420 224 217 096 Valentina Jewellery Shoping mall Palladium, Prague, tel: +420 222 316 134

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

První číslo exkluzivního čtyřjazyčného magazínu Travel Fever bylo vypuštěno do světa v Buddha-Bar Hotel Prague za přítom- nosti 150 hostů. Kmotry časopisu o prvotřídním cestování a požitcích s ním spojených byli AntóniaTomková, obchodní ředitelka společnosti ABS Jets, Jiří Bouška, nejlepší český paraolympionik v cyklistice, vyda- vatelka časopisu Diana Mužíková, modelka Lucie Křížková, jachtař David Křížek, Natascha Kames, PR manažerka BestWellness Hotels in Austria,Veronika Fajčíková, ředitelka Buddha-Bar Hotel Prague. The first issue of the exclusive quadrilingual Travel Fever magazine was launched to the world in the Buddha-Bar Hotel Prague in the presence of 150 guests. Godparents of this magazine for first-class travel and associated pleasures were Antónia Tomková, Business Director of ABS Jets company, Jiří Bouška, the best Czech Paralympic cyclist, Diana Mužíková, the magazine publisher, model LucieKřížková,yachtsmanDavidKřížek,NataschaKames,PRManager of the BestWellness Hotels in Austria, andVeronika Fajčíková, Director of the Buddha-Bar Hotel Prague. Die erste Nummerdes exklusiven viersprachigen MagazinsTravel Fever wurde im Buddha Bar Hotel Prague in Anwesen- heit von 150 Gästen gefeiert. Die Paten dieses Magazins über erstklas- siges Reisen und damit verbundene Genüsse waren Antónia Tomkova, Handelsdirektorin derGesellschaftABSJets,Jiří Bouška, der beste tsche- chischeParaolympionikimRadsport,HerausgeberindesMagazinsDiana Mužíková, Modell Lucie Křížková,Segler David Křížek, Natascha Kames, PR Managerin der Best Wellness Hotels Austria und Veronika Fajčíková, Direktorin des Buddha Bar Hotels Prague. Первый номерэксклюзивного четырехъязычного журналаTravel Fever вышел в свет в Buddha Bar Hotel Prague в при- сутствии 150 гостей. Крестными журнала о первоклассных пу- тешествиях и впечатлениях, связанных с ними, были Антония Томкова, коммерческий директор компании ABS Jets, Иржи Бо- ушка, наилучший чешский паралимпиец, чемпион по велоспорту, издательница журнала Диана Мужикова, модель Люция Кржиж- кова, яхтсмен Давид Кржижек, Наташа Камес PR менеджер Best Wellness Hotels in Austria, Вероника Файчикова директор Buddha Bar Hotel Prague. Křest magazínuTravel Fever – Zleva Soňa Stejskalová, ABS Jets, Jiří Bouška, nejlepší český paralympionik, Diana Mužíková, vydavatelka, Lucie Křížková, modelka, David Křížek, špičkový jachtař, Natascha Kames, PR Best Wellness Hotels in Austria, Veronika Fajčíková, ředitelka Buddha-Bar Hotel Prague. ItalskýzpěvákAndreaAndrei. Majitelka exkluzivních masážních centerTawan Jiřina Forejtková a vydavatelka magazínuTravel Fever Diana Mužíková.PetrŠiška a skupina Legendy se vrací. AntóniaTomková, obchodní ředitelkaABSJets. Odvoz hostů zařídily společnosti Váš osobní řidič a DreamCars. FreyWille byl generálním partnerem večera, vpravo manažerka butikuZuzana Kaplanová. Travel Fever18 Travel Fever18 EventEvent Travel Fever event

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

The strength of this golden-yellow wine is immediately pleasing to the nose while its complexity explodes on the palate. The initial notes of fruit are followed by more discreet aromas of brioche and vanilla when the wine is allowed to age in the bottle. Brut Carte Jaune offers a perfect balance of finesse and forcefulness. So responsible, so Clicquot I www.pijsrozumem.cz TRA V EL FEVER

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Nejstřeženější tajemství PařížeParis’s Best Kept Secret Das bet gehütete Geheimnis von Paris Самая охраняемая тайна Парижа

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Pulzuje, září, vybízí, nenechá nikoho chladným a především si z ní odvezete jedinečné zážitky. Zaleťte si na neopakovatelnou večeři do Hotelu de Vendôme a jiskřivý večer zakončete charakteristickým koktejlem Vendôme s malinami, čerstvou mátou, černým pepřem a šampaňským. Okusíte to nejlepší z nejlepších! Hotel de Vendôme představuje módní útočiště dobrého jídla a skvělého designu: restaurace a bar 1 Place Vendôme, kterou vytvořil známý italský návrhář interiérů Michele Bönan, je momentálně nejstřeženějším tajemstvím Paříže. Nová restaurace 1 Place Vendôme se nachází v prvním patře hotelu Hotelu de Vendôme a nabízí nádherný výhled na Place Vendôme z luxusně soukromého prostředí v epicen- tru Paříže. Michele Bönan pro tuto optimální adresu vytvořil elegant- ní a vhodný design ve stylu couture: Stříbrem pošitá křesla s černobílým vzorkem, luxusní sedací soupravy z hedvábné- ho sametu, stříbrné hedvábné závěsy a polštáře z růžového hedvábí s černobílým žebrovaným motivem, útulné sedač- ky u oken, originální krb z bílého mramoru a knihovna plná knih o módě a designu, které si hosté ve svém volném čase mohou prohlížet nebo koupit, přidávají k příjemné atmosfé- ře. Přepychové koberce na neutrální podlaze maximalizují intimní atmosféru a úchvatný výhled na Place Vendôme. Další Bönanovy projekty zahrnují JK Place Firenze ve Florencii, JK Place Capri, Heidelberg Suites Boutique Hotel, Grovenor House v Miami, renovaci legendárních rezidencí Palazzo Tornabuoni a Ferragamovy hotely Lungarno ve Flo- rencii. 1 Place Vendôme je jeho první projekt hotelu s restau- rací ve Francii. Šéfkuchař Nicolas Rucheton vytvořil jedinečné a vybrané sezónní menu z čerstvých místních zdrojů. Menu se pravi- delně obměňuje (selon le marché) a obsahuje pouze ty nej- čerstvější sezónní ingredience. Zaručuje tak vynikající gas- tronomický zážitek mezinárodním hotelovým hostům a řadě místních Pařížanů, kteří v restauraci pravidelně obědvají nebo večeří. Na menu se kulinářskými radami podílí hostují- cí šéfkuchař Didier Aniés, ověnčený titulem Nejlepšího pra- covníka Francie (Meilleur Ouvrier de France) za rok 2000, z Restaurantu Le Cap (1 Michelin 2010) v Grand-Hotelu du Cap-Ferrat. Bar 1 Place Vendôme je ideálním místem, kde si můžete od rána do pozdních večerních hodin vychutnávat drink a klid- nou konverzaci a kde servírují ty nejlepší koktejly v Paříži. Bar 1 Place Vendôme byl vybrán jako jediné místo v Paříži, kde je servírována whisky společnosti Scotch Malt Whisky Society a kde jsou pro její francouzské členy pravidelně pořá- dány ochutnávkové večery. Charakteristickým koktejlem je Vendôme s malinami, čer- stvou mátou, černým pepřem a šampaňským. Mezi další kok- tejly patří Jahodová Caipirinha a St Honoré – šampaňské, čerstvé jahody a bazalka. She pulses, shines, challenges, leaves no one cold and provides an exceptional experience. Fly to an unrepeatable dinner at the Hotel de Vendôme and end the sparkling evening with the signature cocktail The Vendôme of raspberries, fresh mint, black pepper and champagne. You will taste the best of the best! Hotel de Vendôme presents a fashionable haven of fine dining and exquisite design: the new 1 Place Vendôme Restaurant and Bar designed by acclaimed Italian interi- or designer, Michele Bönan, is currently Paris’s best kept secret. Situated on the first floor of Hotel de Vendôme, the new 1 Place Vendôme Restaurant features magnificent views of the Place Vendôme from a luxuriously private setting in the epicentre of Paris. Michele Bönan has created an elegant and fitting design for this optimal address with a couture-style theme: silver- studded black and white hound’s tooth chairs, plush silk velvet sofas, silver silk satin curtains, and cushions of pink silk satin with black and white ribbed motifs. Cosy window seats, an original white marble fireplace and a bookcase full of fashion and design books that guests may browse through at their leisure and are also available to be purchased, add Travel Fever 21 Elite LifeElite Life

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

to the comfortable ambiance. A lushly carpeted, neutral floor maximises the effect of the intimate atmosphere and stun- ning views across the Place Vendôme. Bönan’s other projects include the JK Place Firenze in Florence, JK Place Capri, Heidelberg Suites Boutique Hotel, Grosvenor House in Miami, the renovation of the legendary Palazzo Tornabuoni residences and Ferragamo’s Lungarno Hotels in Florence. 1 Place Vendôme is his first hotel and restaurant project in France. Head Chef Nicolas Rucheton has created a unique and exqui- site seasonal menu of fresh, locally sourced cuisine. The menu changes regularly (selon le marché) and features only the fresh- est seasonal ingredients, offering a fine gastronomic experience to international guests visiting the hotel and variety to local Pa- risians who dine at the restaurant on a regular basis. The menu benefits from culinary advice and guest visits by Chef Didier Aniés, Meilleur Ouvrier de France 2000, of Restaurant Le Cap (1 Michelin 2010) at the Grand-Hotel du Cap-Ferrat 1 Place Vendôme bar is the ideal spot to enjoy a drink and quiet conversation from morning through to the late hours of the evening and serves some of the best cocktails in Paris. 1 Place Vendôme bar is the chosen unique location in Paris where Scotch Malt Whisky Society whiskies are served. It also hosts regular tasting evenings for French members. The signature cocktail is The Vendôme of raspberries, fresh mint, black pepper and champagne. Other cocktails include Strawberry Caipirinha and St. Honoré: champagne, fresh strawberries and basil. Es strahlt, pulsiert, fordert auf, lässt niemand kalt und vor allem bringen Sie einzigartige Erlebnisse nach Hause. Fliegen Sie zum Abendessen ins Hotel de Vendôme und beenden Sie den funkelnden Abend mit dem charakteristischen Cocktail Vendôme mit Himbeeren, frischer Minze, schwarzen Pfeffer und Champagner. Sie haben das Beste vom Besten gekostet! Das Hotel deVendôme - das ist ein modischer Insidertipp des guten Essens und ausgezeichneten Designs. Das Restaurant und die Bar 1 Place Vendôme, entworfen vom bekannten italienischen Interieurdesigner Michele Bö- nan, ist derzeit das best gehütete Pariser Geheimnis. Das neue Restaurant 1 Place Vendôme befindet sich im ersten Stock des Hotel de Vendôme und bietet eine wunder- bare Aussicht über den Place Vendôme aus dem luxuriösen privaten Ambiente im Epizentrum von Paris. Michele Bönan hat für die exzellente Adresse ein ele- gantes und geeignetes Design im Stil Couture entworfen: mit Silber verzierte Sessel sind mit schwarzweißen Pied- de-Poule Stoff bezogen, luxuriöse Sitzgarnituren aus Sei- densamt, silberne Seidenvorhänge und Kissen aus rosa Seide mit einem schwarzweißen geriffelten Motiv, gemütli- che Sofas an den Fenstern, ein Originalkamin aus weißem Marmor. Die Bibliothek voll von Büchern über Mode und Design, welche Gäste durchblättern oder kaufen können, vermitteln Wohnlichkeit und laden zum Relaxen ein. Die hübschen Sofas, Sessel, Tischchen und Kissen wirken sehr feminin und elegant. NICOLAS RUCHETON DOPORUČUJE: „Pro podzim/zimu bych doporučil mořčáka v řeřichové omáčce velouté s muškátovou pěnou, houbami porcini a peruánským lomo tostado, servírované se sklenkou bílého vína ChablisWilliam Fèvre 2009.“ NICOLAS RUCHETON RECOMMENDS: “For Autumn/Winter I would recommend Sea Bass,WatercressVelouté with Nutmeg Mousse, Porcini Mushrooms and Peruvian LomoTostado, served with 2009 ChablisWilliam Fèvre white wine.” NICOLAS RUCHETON EMPFIEHLT : „Für den Herbst/Winter empfeh- le ich Seebarsch in KressesoßeVelouté mit Muskatschaum, Pilzen und peruanischem Lomo tostado, serviert mit einem GlasWeißwein Chablis William Fèvre 2009.“ НИКОЛАС РУХЕТОН РЕКОМЕНДУЕТ: «Для осени /зимы я бы порекомендовал лаврака в кресс-салатном соусе ру с мускатной пеной, белыми грибами porcini и перуанским lomo tostado, подаваемого с фужером белого вина ChablisWilliam Fèvre 2009». Travel Fever22

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Der charakteristische Cocktail ist Vendôme mit Himbee- ren, frischer Minze, schwarzem Pfeffer und Champagner. Weiter sind sehr beliebt: Caipirinha mit Erdbeeren und St Honoré –Champagner, frische Erdbeeren und Basilikum. Пульсирует, сияет, зовет, не оставляет никого равнодушным и, прежде всего, Вы отвезете из него исключительные впечатления. Слетайте на неповторимый ужин в отель de Vendôme и завершите искрометный вечер характерным коктейлем Vendôme с малиной, свежей мятой, черным перцем и шампанским. Попробуйте самое лучшее из лучшего! Отель deVendôme представляет собой модное убежище хорошей кухни и замечательного дизайна: ресто- ран и бар 1 Place Vendôme, который создал известный ита- льянский дизайнер интерьеров Мишель Бёнан, сегодня яв- ляется самой охраняемой тайной Парижа. Новый ресторан 1 Place Vendôme находится на втором этаже отеля de Vendôme и предлагает прекрасный вид на Place Vendôme из шикарной приватной обстановки в эпи- центре Парижа. Мишель Бёнан для этого оптимального адреса создал элегантный и подходящий дизайн в стиле couture: обши- тые серебром кресла с черно-белым орнаментом, роскош- ная мягкая мебель из шелковистого бархата, серебряные шелковые занавеси и подушки из розового шелка с черно- белым ребристым мотивом, уютные диваны у окон, ориги- нальный камин из белого мрамора и библиотека, полная книг о моде и дизайне, которые гости в свое свободное время могут просматривать или купить, дополняют приятную ат- мосферу. Шикарные ковры на нейтральном полу подчерки- вают интимную атмосферу и захватывающий вид на Place Vendôme. Другие проекты Бёнана включают JK Place Firenze во Флоренции, JK Place Capri, отель Heidelberg Suites Boutique, Grovenor House в Майами, реставрацию легендарных рези- денций Palazzo Tornabuoni и отелей Ferragamo Lungarno во Флоренции. 1 Place Vendôme является его первым проектом отеля с рестораном во Франции. Шеф-повар Николас Рухетон создал эксклюзивное и утон- ченное сезонное меню из свежих местных источников. Меню регулярно обновляется (selon le marché) и содержит только самые свежайшие сезонные ингредиенты. Так гарантирует- ся замечательное гастрономическое впечатление междуна- родным гостям отеля и ряду местных парижан, которые ре- гулярно обедают или ужинают в ресторане. В меню своими кулинарными советами принимал участие приглашенный шеф-повар Дидье Ани, увенчанный титулом Лучшего ра- ботника Франции (Meilleur Ouvrier de France) за 2000 год, из Restaurant Le Cap (1 Michelin 2010) в Гранд-отеле du Cap-Ferrat. Бар 1 Place Vendôme является идеальным местом, где Вы можете с утра до самого позднего вечера наслаждаться на- питками и спокойными разговорами, и где подают самые лучшие коктейли в Париже. Бар 1 Place Vendôme был вы- бран в качестве единственно места в Париже, где подает- ся виски компании Scotch Malt Whisky Society, и где для ее французских участников регулярно устраиваются дегуста- ционные вечера. Характерным коктейлем является Vendôme с малиной, свежей мятой, черным перцем и шампанским. К другим коктейлям относятся Клубничный Caipirinha и St Honoré - шампанское, свежая клубника и базилик. www.hoteldevendome.com Prunkvolle Teppiche auf dem neutralen Boden maximali- sieren intime Atmosphäre und die atemberaubende Aussicht über den Place Vendôme. Weitere Bönan’s Projekte sind JK Place Firenze in Florenz, JK Place Capri, Heidelberg Suites Boutique Hotel, Grovenor House in Miami, Revitalisierung der legendären Residenzen Palazzo Tornabuoni und Ferragamo’s Hotels Lungarno in Florenz. Das 1 Place Vendôme ist sein erstes Projekt eines Hotels mit Restaurant in Frankreich. Der Chef Nicolas Rucheton hat ein einzigartiges und er- lesenes Saisonmenü aus frischen lokalen Ressourcen kre- iert. Das Menü wird regelmäßig geändert (Salon le mache) und beinhaltet nur die frischesten Saisoningredienzen und garantiert daher ausgezeichnete gastronomische Erlebnisse für die internationalen Hotelgäste und einer Reihe Pariser, welche hier regelmäßig Mittag- und Abend essen pflegen. Der gastierende Chef Didier Aniés, preisgekrönt mit dem Ti- tel „Bester Handwerker Frankreichs“ (Meilleur Ouvrier de France) für das Jahr 2000, im Restaurant Le Cap (1 Miche- lin 2010) im Grand-Hotel du Cap-Ferrat steht bei der Zusam- menstellung des Menüs mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Bar 1 Place Vendôme ist ein idealer Ort, wo man von frü- hen Stunden bis spät am Abend einen Drink mit ruhiger Kon- versation genießen kann und wo die besten Cocktails in Paris kredenzt werden. Bar 1 Place Vendôme wurde als einziger Ort in Paris ausgewählt, wo Whisky der Scotch Malt Whisky Socie- ty serviert wird und wo für ihre französischen Mitglieder regel- mäßige Verkostungsabende veranstaltet werden. Travel Fever 23 Elite LifeElite Life

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Max MaraMax Mara slaví 60. výročí Móda je záležitostí okamžiku. Ale vždy působí důvěryhodně, pokud je z ní cítit tradice. Příběh slavné italské značky se začal odvíjet v roce 1951, kdy zakladatel Achille Maramotti upsal svoji duši rodinné vášni – krejčovství. V 60. letech během italského týdne módy představila značka Max Mara světu kultovní plášť v karamelové velbloudí barvě a dámský kostým v odstínech červených pelargónií. Úspěch byl okamžitý a navíc trvalý! Nové ikony luxusu ovládly všechny dámské šatníky. Max Mara se poprvé představila české veřejnosti v roce 1997. Tehdy byl v Praze slavnostně otevřen obchod Max Mara, jenž nabídnul i českým ženám jedinečnou možnost obohatit šatník o modely s touto celosvětově známou etiketou. Max Mara je módou pro ženu se silnou osobností. Je určena těm, které si jsou vědomy toho, co chtějí, a považují módu za důležitý dopl- něk, který podtrhuje, nikoli potlačuje, jejich osobnost. Kolekce Max Mara se nese v duchu „moderní cool ženy“. Modely inspirované klasickým elegantním vzhledem britského venkova dostávají městský a sofistikovanější nádech. V tren- dové kolekci Sportmax se designéři nechali inspirovat chlad- nou severní Evropou, kterou ve svých filmech ztvárnil Ingmar Bergman, nadčasovým designem Arneho Jacobsena a neko- nečným prostorem pod širou oblohou. Kouzelné pohádkové potisky na halenkách a sukních jsou inspirované krajinou pří- běhů Hanse Christiana Andersena a jsou rozzářené flitry, jež vypadají jako kousky ledu. Společenská kolekce Pianoforte di Max Mara představila noblesní eleganci s rafinovanými detai- ly pro ženu glamour, pro ženu elegantní a šik, pro ženu, která je hvězdou večera ... pro ženu Max Mara. Max Mara Celebrates its 60th Anniversary Fashion is a matter of the moment. But it always gives the re- liable impression that one can sense tradition in it. The story of the famous Italian brand began to unfold in 1951 when the founder, Achille Maramotti, signed away his soul to the family passion – tailoring. In the 1960s, during the Italian Fashion Week, the Max Mara brand introduced to the world the cult coat in caramel camel colour and the dress in shades of red ge- raniums. Success was immediate and, in addition, permanent! New icons of luxury by the founder, Maramotti Achilles, invad- ed all ladies’ wardrobes. Max Mara was first introduced to the Czech public in 1997. At that time, the Max Mara store was festively opened in Prague, offering Czech women a unique opportunity to enrich their wardrobes with items of this world-famous label. Max Mara is fashion for the woman with a strong personality. It is designed for those who are aware of what they want and who consider fashion an important accessory to emphasise, rather than suppress, their personalities. The Max Mara collection is designed in the spirit of the “modern cool woman”. Designs inspired by the classic elegant appearance of the British countryside receive an urban and more sophisticated touch. In the trendy Sportmax Collection, designers were inspired by the cold Northern Europe as de- picted in the movies of Ingmar Bergman, by Arne Jacobsen’s timeless design and by the infinite spaces beneath open skies. Magical fairy prints on blouses and skirts illuminated by se- quins like ice crystals, are inspired by the landscape of Hans Christian Andersen tales. The Pianoforte di Max Mara Social Collection introduces noble elegance with sophisticat- ed details for feminine glamour, for the elegant, chic woman, for a woman who is the star of the evening... for a Max Mara woman. Max Mara feiert den 60. Geburtstag Die Mode ist eine Angelegenheit des Augenblickes. Aber sie wirkt immer vertrauenswürdig, wenn man dahinter die Tradi- tion spürt. Die Geschichte der berühmten italienischen Marke begann im Jahre 1951, als der Gründer Achille Maramotti sei- ne Seele der Familienleidenschaft – der Schneiderei verschrieb. In den sechziger Jahren anlässlich der italienischen Modewo- che präsentierte die Marke Max Mara der Welt den Kultman- tel in Karamell-Kamelfarbe und das Damenkostüm in den Farbtönen roter Geranien. Der Erfolg war sofort da und dau- ert überdies an! Die neuen Luxusikonen des Gründers Achille Maramotti beherrschten seitdem alle Damengarderoben. Zum ersten Mal stellte sich die Marke Max Mara dem tsche- chischen Publikum im Jahre 1997, als das Geschäft Max Mara feierlich eröffnet wurde. Max Mara bietete auch den tschechi- schen Damen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Garderoben mit den Modellen dieser weltbekannten Marke zu bereichern. Max Mara ist Mode für Frauen mit starker Persönlichkeit. Sie ist für die Frauen bestimmt, welche sich bewusst sind, was sie wollen und Mode als ein wichtiges Beiwerk betrachten, wel- ches ihre Persönlichkeit betont, nicht unterdrückt. Travel Fever24 In VogueIn Vogue

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Die Kollektion Max Mara trägt sich im Geiste „der modernen coolen Frau“. Die Modelle, welche von dem klassisch eleganten Land-Look des britischen Landes inspiriert sind, bekommen ei- nen städtischen und sophistizierteren Hauch. In der Trendkol- lektion Sportmax ließen sich Designers vom kühlen Nordeur- opa inspirieren, welches Ingmar Bergmann in seinen Filmen darstellt, weiter vom zeitlosen Design eines Arne Jacobsen und von der endlosen Weite unter freiem Himmel. Die zauberhaf- ten märchenhaften Drucke auf Blusen und Röcken sind von der Landschaft der Geschichten von Hans Christian Andersen inspi- riert. Die Kollektion ist mit Flittern wie Eisstücken strahlend. Die Gesellschaftskollektion Pianoforte di Max Mara präsentier- te noble Eleganz mit raffinierten Details für Glamour-Frauen, für elegante und schicke Frauen, für Frauen, welche der Star des Abends sind .... für die Max Mara Frauen. Max Mara отмечает 60-ю годовщину Мода – это дело мгновения. Но всегда она выглядит надеж- но, если в ней чувствуется традиция. История известной итальянской марки началась в 1951 году, когда ее основа- тель Акилле Марамотти продал душу семейной страсти – портновскому делу. В 60-е годы во время итальянской не- дели моды марка Max Mara представила миру культовый плащ карамельного верблюжьего цвета и дамский костюм оттенка красных пеларгоний. Успех пришел моменталь- ный и, кроме того, стал постоянным! Новые иконы роскоши основателя Акилле Марамотти завладели всеми дамскими гардеробами. Max Mara впервые представилась чеш- ской общественности в 1997 году. Тогда в Праге был торжественно открыт магазин Max Mara, который предложил и чешским женщинам исключительную возможность обогатить свой гардероб моделями с этой всемирно известной этикеткой. Max Mara – это мода для женщины с сильным ха- рактером. Она предназначена для тех, кто знает, чего хочет, и считает моду важным дополнением, которое подчер- кивает, но, ни в коем случае, не подав- ляет их личность. Коллекция Max Mara выполнена в духе «современной женщины cool». Модели, инспирированные классическим элегантным видом британской деревни, получают город- ской и более изысканный оттенок. В трендовой коллекции Sportmax дизайнеры были инспирированы холодной север- ной Европой, которую воплотил в своих фильмах Ингмар Бергман, вневременным дизайном Арне Якобсена и бес- конечными просторами под открытым небом. Магические сказочные узоры на блузках и юбках инспирированы пей- зажем сказок Ганса Христиана Андерсена и озарены блест- ками, как кусочками льда. Вечерняя коллекция Pianoforte di Max Mara представила аристократичную элегантность с изысканными деталями для женщины-гламур, для жен- щины элегантной и шикарной, для женщины, которая яв- ляется звездой вечера .... для женщины Max Mara. www.maxpraga.cz Travel Fever 25

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

V průběhu prvního ročníku Designblok Dreft Fashion Week byl představen ucelený průřez špičkovou českou i svě- tovou módou.Oficiální tváří byla topmodelka Petra Němcová a speci- álně na český týden módy přiletěli Roberto Coin či Jeremy Scott. The first year of Designblok Dreft Fashion Week pre- sented a comprehensive selection of top Czech and international fash- ion.Top model Petra Němcová was the official face of the event, also attended, among others, by RobertoCoin andJeremyScott who flew in specially for the occasion of the Czech FashionWeek. Im Laufe des ersten Jahrganges Dreft Fashion Week wurde ein kompletter Querschnitt durch die tsche- chische und internationale Spitzenmode vorgestellt. Das offizi- elle Gesicht war das Topmodell Petra Němcová und speziell zu der tschechischen Woche der Mode sind Roberto Coin und Jeremy Scott eingeflogen. Во время первого DesignblokDreftFashionWeek был представлен полный обзор чешской и международной моды высочайшего уровня. Официальными лицами были топ-модель Петра Немцова, а специально для чешской недели моды приле- тели Роберто Коин или Джереми Скотт. Petra Němcová,Simona Krainová s manželem, Tamara Kotvalová, Roman Hajabáč. Nina Popová, PilarCoin. Petra Němcová.TomášJaneba aTamara Kotvalová. RobertoCoin,ZuzanaStivínová. ModelSimpleConceptStore. Prezentace značek: FreyWille, RobertoCoin, Lanvin, Lara Bohinc, Christian Louboutin, Eva Eisler a spodního prádla La Perla. Travel Fever26 Travel Fever26 DesignblokDesignblok Designblok Dreft FASHION WEEK

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

PRVPRVRVNÍNÍNÍ SEZSEZSEZS ÓNÓÓNUNUNUUNUUUUU NNNNNNNONONNON VVVVVVVVˇˇˇˇˇˇˇˇEEEEEEEE OTEVˇRENOOO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MYSMYSMYSMYSMYSMYSMYSMYSMYSMYYSMYSMYSMYMYMYSMYMYSMYMMYSMYSMMYSMYSMYSMYSMYSMMYSMYMYMYYSYSSM SSMMMYSSSSSSSSSY LBELBELBELBELBELBELBELBELBELBELBLBELBELBBLBBBBLBBBB KUKUKUKUKUUKUKUKUKUKUKKUUUU ESCESCADAADAAADA PAPAAAPAAˇˇˇˇRRRRÍŽÍŽSÍŽSŽÍŽŽSŽSŽSŽSÍŽSÍŽŽÍŽŽŽÍ KÁKÁKÁÁÁÁÁÁ 2042022202 /21 PRAHAAHAAHAAHAAAHAHAHA 1111111 ESCCADAADAADA SPSPSPORORTORRTRTTTTTTORTTTRTRT MYMYMYMYMYMYMYYSLBSLBS EK NAAA PPPPPPˇˇˇˇRRRRRRRRÍKOÍKOÍKOÍKOÍKOÍKOÍKOÍKOPPPPPPPPˇˇˇˇˇˇˇˇEEEEEEEE 1919191191911 -21-212 PRPRPRAHHHHHHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAAHAHAHAHAHAHA 11111111111111111111111 WWWWWWWWW.ESSESCADCADCADADADDDADDDDDDDDAA.CA.CCCOMOMOMOMOMOMOMOM

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Jako hvězda přehlídkových mol se budete cítit v milánském hotelu Principe di Savoia, jenž pro všechny milovníky módy a dobrého vkusu nabízí exkluzivní možnost ubytování včetně návštěvy módních domů a tedy i skvělého nakupování. V nabídce „shopping package“, která platí do 30. června 2012, si můžete vybrat ubytování v Classic premi- um Room, Tower Room nebo Ambassador Junior Suite. Při příjezdu vám bude servírováno exkluzivní šampaňské, dosta- nete speciální Principe Shopping Card, která vám v buticích zvučných jmen zajistí zajímavé dárky a bonusy k nákupům. Dvě hodiny se vám bude věnovat specialista na módu, líče- ní a styling. To vše můžete absolvovat s řidičem v hotelové limuzíně. A až budete znaveni nakupováním, tak se v Club 10 Fitness & Beauty Center zrelaxujete masáží dle vaše- ho výběru. Vaše nožky ocení po namáhavém dni pedikúru. V rámci „shopping package“ balíčku na váš čeká i mimořád- ná snídaně, vstup do Club 10 Fitness & Beauty Center a plno dalších skvělých nejen módních vychytávek. You will feel like a catwalk star in the Principe di Savoia Hotel in Milan, which is offering the exclusive oppor- tunity of accommodation, inclusive of visits to fashion hous- es, and thus great shopping, to all lovers of fashion and good taste. With the “Shopping Package”, which is valid until 30th June, 2012, you can choose accommodation in the Classic Pre- mium Room, Tower Room or Ambassador Junior Suite. On ar- rival, you will be served an exclusive Champagne and receive the special Principe Shopping Card which provides exciting gifts and shopping bonuses to renowned boutiques. An expert in fashion, make-up and styling will devote two hours of her time to you. You can experience all of this in a chauffeur-driv- en hotel limousine. And when you are tired of shopping, then you can relax with a massage of your choice in the Club 10 Fitness & Beauty Centre. After a hard day, your feet will ap- preciate a pedicure. The “Shopping Package” includes special breakfast, entrance to the Club 10 Fitness & Beauty Centre and many other cool items, not only related to fashion. Als Star der Showbühnen werden Sie sich in dem lu- xuriösen Hotel Principe di Savoia in Mailand fühlen. Das Hotel bietet für alle Liebhaber exklusiver Mode und guten Geschmacks eine exklusive Unterkunft samt Besuch von Modehäusern mit ausgezeichneten Einkaufsmöglichkeiten. Im Angebot „Shopping package“, welches bis 30. Juni 2012 gültig ist, können Sie zwischen Classic premium Room, Tower Room oder Ambassador Junior Suite wählen. Nach Ihrer Anreise wird exklusiver Champagner serviert, Sie be- kommen eine spezielle Principe Shopping Card, die Ihnen in Boutiquen vom Rang interessante Geschenke und Ermä- ßigungen sichert.Zwei Stunden wird sich Ihnen ein Mode- experte und Stylist widmen. Das alles können Sie in einer Hotellimousine mit Chauffeur absolvieren. Wenn Sie nach dem Einkaufen müde werden, können Sie im Club 10 Fitness & Beauty Center mit einer Massage Ihrer Wahl entspannen. Ihre Füße werden nach dem mühsamen Tag eine Pediküre schätzen. Im Rahmen des „Shopping Package“ warten auch ein außerordentliches Frühstück, Eintritt in den Club 10 Fit- ness & Beauty Center und viele andere exzellente Kleinig- keiten auf Sie. Вы будете чувствовать себя как звезда подиумов показов мод в миланском отеле Principe di Savoia, кото- рый для всех любителей моды и хорошего вкуса пред- лагает эксклюзивную возможность проживания вместе с посещением домов моды, а значит, и замечательных по- купок. В предложении «shopping package», которое дейс- твует до 30 июня 2012 года, Вы можете выбрать прожива- ние в Classic premium Room, Tower Room или Ambassador Junior Suite. При Вашем приезде Вам будет подавать- ся эксклюзивное шампанское, вы получите также карту Principe Shopping Card, которая обеспечит для Вас в бу- тиках со звучными названиями интересные подарки и бо- нусы к покупкам. Два часа Вами будет заниматься спе- циалист по моде, макияжу и стилю. Все это при помощи лимузина отеля с водителем. А когда Вы устанете от поку- пок, то в Club 10 Fitness & Beauty Center будете релакси- ровать с помощью массажа по Вашему выбору. Ваши нож- ки после трудного дня оценят педикюр. В рамках пакета «shopping package» Вас ожидает еще и исключительный завтрак, вход в Club 10 Fitness & Beauty Center и полно других замечательных не только модных штучек. www.hotelprincipedisavoia.com FashionFashion Travel Fever28 Travel Fever28 PACKAGE Shopping

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Superior Spa & Wellness Hotel St. Joseph ROYAL REGENT Aktuálně jediný moderní a designový lázeňský hotel v Karlo- vých Varech s 81 pokoji splňující vysoké mezinárodní standar- dy. Světlé a vzdušné interiéry, moderní, ale přesto pohodlný ná- bytek, wellness centrum SKYLAND v nejvyšším patře hotelu s velkým bazénem, jacuzzi, třemi saunami a terasou s okouz- lujícím výhledem na lázeňské centrum, fitness, kosmetický salon FOUR ELEMENTS of BEAUTY a především pak jedno z nejrozsáhlejších lázeňských center v Karlových Varech, ST. JOSEPH`S SPA, se svými více než 60 lázeňskými procedurami a vřídelní vodou – to vše vytváří jedinečný charakter po všech stránkách výjimečného hotelu. Boutique Spa Hotel AQUA MARINA Okouzlí každého svou výjimečnou architekturou a úchvatnou polohou. Hlavním tématem je zde vodní živel v mnoha svých podobách. Hvězdice, mořské řasy či lastury jsou všudypřítom- né a nádherně doplňují atmosféru výjimečnosti, klidu a pohody. A hotelový bazén s unikátními mozaikami je prostě pohádkový. Standardní spektrum lázeňských i relaxačních procedur stejně jako 2 sauny pak již jen dotváří charakter špičkového lázeň- ského hotelu s 24 luxusně vybavenými pokoji. To vše doplněno o vysoce stylový restaurant s krbem, nádherný výhled z oken na Zídkovu kolonádu či možnost příjemného posezení na klidném balkoně završuje rámec skutečně výjimečného hotelu. Superior Spa Hotel OLYMPIA Poloha hotelu na nejlepším možném místě v Karlových Varech na Divadelním náměstí, hned vedle Vřídla a většiny ostatních pramenů, je opravdu famózní. Za vzácnou secesní fasádou náročný klient nalezne neokázale luxusní prostředí a služby, díky kterým je právem již mnoho let hotel Olympia vyhledá- ván těmi nejnáročnějšími lázeňskými hosty. Komplexní spekt- rum lázeňských procedur, kosmetika pro tělo i obličej, jacuzzi, gym, sauna a velký bazén s překrásným výhledem na divadlo a park a vlastní parking přímo u hotelu jsou jeho největší- mi přednostmi. Taktéž restaurant v původním secesním stylu by mohl být chloubou každého světového hotelu. Individuál- ní a k přáním hostů vnímavý servis všeho personálu pak jen dotváří atmosféru špičkového hotelu s 37 plně klimatizovaný- mi a vysoce komfortními pokoji. Hotel Olympia byl od 1. pro- since 2011 právem zařazen do prestižní hotelové aliance Great Hotels of the World, a to hned v kategorii Premium. St. Joseph ROYAL REGENT Superior Spa & Wellness Hotel Currently the only modern, design hotel in Carlsbad, with 81 rooms fulfilling high international standards. The Ho- tel has light and airy interiors, modern, yet comfortable fur- niture, the SKYLAND wellness centre on the top floor with a large swimming pool, jacuzzi, three saunas and a terrace providing breathtaking views of the spa centre, a gym and the FOUR ELEMENTS of BEAUTY salon. Last but not least, the Hotel boasts one of the largest spa centres in Carlsbad - ST. JOSEPH’S SPA - with more than 60 spa treatments and thermal spring water. All these create the distinctive charac- ter of a Hotel which is exceptional in every way. AQUA MARINA Boutique Spa Hotel This Hotel will enchant everyone with its exceptional archi- tecture and stunning location. The main theme of the Hotel is the element of water in its many forms. Starfish, seaweed Operated by AXXOS Hotels & Resorts Superior Spa COLLECTION Travel Fever30

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

das Hotel Olympia seit Jahren zu Recht von den anspruchsvoll- sten Kurgästen aufgesucht wird. Das komplexe Angebot von Kurbehandlungen, Kosmetik für das Gesicht und den Körper, Jacuzzi, Gymnastikraum, Sauna und ein großer Swimming- Pool sind seine größten Vorzüge. Auch das Restaurant im ur- sprünglichen Jugendstil könnte der Stolz jedes Tophotels sein. Der individuelle und auf die Wünsche der Gäste abgestimmte Service rundet dann nur die Atmosphäre des Spitzenhotels mit klimatisierten und hochkomfortablen Zimmern ab. Das Hotel Olympia wurde ab dem 1. Dezember 2011 zu Recht in die pre- stigsträchtige Hotelalliance Great Hotels of the World, und dies gleich in die Kategorie Premium, eingeordnet. Супериор Спа & Велнес отель Ст. Йозеф РОЙЯЛ РЕГЕНТ В настоящее время единственный современный и стильный курортный отель в Карловых Варах с 81 номером, соответс- твующим высоким международным стандартам. Светлые и воздушные интерьеры, современная, но, несмотря на это, удобная мебель, велнес центр SKYLAND на самом верх- нем этаже отеля с большим бассейном, джакузи, тремя са- унами и террасой с очаровательным видом на курортный центр, фитнес, косметический салон FOUR ELEMENTS of BEAUTY и, прежде всего, один из самых обширных курорт- ных центров в Карловых Варах СТ. ЙОЗЕФ СПА со своими более чем 60 курортными процедурами и минеральной во- дой – все это создает эксклюзивный характер всесторонне исключительного отеля. Boutique спа отель АКВА МАРИНА Очарует каждого своей исключительной архитектурой и за- мечательным положением. Главной темой здесь являет- ся водная стихия во многих своих проявлениях. Морские звезды, морские водоросли или раковины здесь повсюду и прекрасно дополняют атмосферу эксклюзивности, покоя и комфорта. А бассейн отеля с уникальной мозаикой просто сказочный. Стандартный спектр курортных и релаксацион- ных процедур так же, как и 2 сауны, уже только дополняют характер курортного отеля высочайшего уровня с 24 роскош- но обставленными номерами. Все это дополнено стильным рестораном с камином, а великолепный вид, открывающий- ся из окон на Зидкову колоннаду, или возможность приятно- го времяпрепровождения на тихом балконе завершает рам- ки действительно эксклюзивного отеля. Супериор спа отель ОЛИМПИЯ Расположение отеля на самом лучшем месте в Карловых Варах – на Театральной площади, около источника Вр- жидло и большинства остальных источников действитель- но изумительно. За бесценным фасадом в стиле модерн тре- бовательный клиент найдет тихую роскошную обстановку и услуги, благодаря которым вот уже много лет отель Олим- пия по праву выбирают самые требовательные гости курор- та. Комплексный спектр курортных процедур, косметика для тела и лица, джакузи, специальные упражнения, сау- на и большой бассейн с прекрасным видом на театр и парк, а также собственная автостоянка прямо у отеля являются его самыми большими преимуществами. И ресторан в пер- воначальном стиле модерн мог бы быть гордостью каждого отеля мирового уровня. Индивидуальное и чуткое к пожела- ниям гостей отношение всего персонала только дополняет атмосферу отеля высочайшего уровня с 37 полностью конди- ционированными и высоко комфортными номерами. Отель Олимпия 1 декабря 2011 года был по праву включен в ассо- циацию отелей Great Hotels of the World, причем сразу в ка- тегорию Премиум. and shells are ubiquitous, beautifully complementing the surroundings of excellence, peace and quiet. In addition, the swimming pool with its distinctive mosaics is simply fabulous. The standard range of spa and relaxation treatments, as well as 2 saunas finally complete the appeal of this top Spa Hotel with its 24 luxuriously furnished rooms. All this is comple- mented by a very stylish restaurant with a fireplace, great views from its windows of Zítek’s Colonnade and the option of pleasant dining on the quiet balcony. The restaurant com- pletes the framework of this truly exceptional Hotel. Superior Spa Hotel OLYMPIA The Hotel is situated in the best possible site in Carlsbad - the Theatre Square, next to Vřídlo and most of the other thermal springs, which is a really superb location. Behind the priceless Art Nouveau façade, the demanding guest will find an unpre- tentiously luxurious environment and services that have right- ly made the Olympia Hotel sought-after by the most exacting spa guests for many years already. A complex spectrum of spa treatments, body and facial cosmetics, jacuzzi, gym, sauna and a large swimming pool with a beautiful view of the theatre and park, with private parking at the hotel are its greatest advan- tages. In addition, the restaurant in original Art Nouveau style would be the pride of every international hotel. Individual serv- ice by all the staff, who are responsive to guests’ every wish, completes the ambience of this top hotel with its 37 fully air- conditioned and extremely comfortable rooms. On 1st Decem- ber 2011, the Olympia Hotel was deservedly admitted to the prestigious alliance of the Great Hotels of the World - and more- over, directly into the Premium category. Superior Spa & Wellness Hotel St. Joseph ROYAL REGENT ist das einzige moderne Designhotel mit SPA in Karlsbad. Es hat 81 Zimmer, welche die hohen internationalen Standards erfüllen. Das Hotel verfügt über helle und luftige Interieurs, moderne aber trotzdem bequeme Möbel, das Wellness Zen- trum SKYLAND im obersten Stockwerk des Hotels mit großem Swimmingpool, Jacuzzi, drei Saunen und Terasse mit atembe- raubender Aussicht über das Kurzentrum, Fitness Zentrum, kosmetischen Salon FOUR ELEMENTS of BEAUTY. Das Kur- zentrum ST. JOSEPH`S SPA mit seinen mehr als 60 Proze- duren, Behandlungen und Thermalwasser ist eines der größ- ten Kurzentren in Karlsbad. Das alles bildet den einzigartigen Charakter dieses in allen Aspekten einzigartigen Hotels. Das Boutique Spa Hotel AQUA MARINA bezaubert jeden durch seine außerordentliche Architektur in herrlicher Lage. Das Hauptthema ist hier das Wasser in sei- nen vielen Facetten. Sterne, Meeresalgen oder Muschelscha- len sind allgegenwärtig und ergänzen wunderbar die Atmo- sphäre der Einzigartigkeit, Ruhe und des Wohlgefühls. Der Hotelswimmingpool mit den unikaten Mosaiken ist einfach märchenhaft. Das Standardangebot von Prozeduren und Re- lax-Behandlungen sowie 2 Saunen krönt den Charakter des Spitzenhotels mit 24 luxuriös ausgestatteten Zimmern. Das sehr stylisch gestaltete Restaurant mit einem Kamin, herr- licher Aussicht auf die Zidek Kolonnade und die Möglichkeit auf dem ruhigen Balkon zu sitzen und die Aussicht zu genie- ßen vollendet den Rahmen dieses außerordentlichen Hotels. Superior Spa Hotel OLYMPIA Die Lage des Hotels auf dem höchstmöglichen Platz in Karlsbad – auf dem Theaterplatz (Divadelní náměstí) gleich neben der Thermalquelle und der meisten anderen Quellen ist tatsächlich grandios.HinterderwertvollenJugendstilfassadefindetderan- spruchsvolle Klient Luxusambiente und Dienste, dank welchen Travel Fever 31 HotelsExcellent Hotels

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Tradice Grandhotelu Pupp se obohacuje každým rokem o slavné hosty, významné akce a státní návště- vy. V luxusních pokojích, suitech, apartmá, v restau- racích a barech, v lázeňském centru Pupp Royal Spa... Při každé příležitosti myslíme na komfort hostů a jejich přání. Do roku 1701 se datují první budovy, které se v průběhu věků rozrůstaly a přeskupovaly, až jim konečně na počátku 20. sto- letí vtiskla dynastie Puppů nesmazatelnou podobu, jež pře- trvala dodnes. Hlavními osobnostmi v budování hotelu byli cukrář Johann Georg Pupp a jeho vnuk cínař Heinrich. Oba byli úspěšní obchodníci s vizí vybudování hotelu pro počet- nou společnost. Nejen Puppovy aleje, Cafésalon, Slavnostní sál jsou během staletí svědky vzestupů, ale i pádů. Právě rok 2012 přinese do novodobé historie Grandhotelu Pupp další významnou událost. V prostorech hostům zatím skrytých, v příjemném stínu okolní zeleně bude růst nová budova s bazénem a vybavením pro poskytování lázeňské péče. Grandhotel Pupp se ctí pokračuje v odkazu svých zakla- datelů, rozšiřuje své služby, hostí své návštěvníky a inspiru- je mnohé umělce. O který z pobytů je největší zájem? Každo- ročně o silvestrovský. Na předních místech však setrvávají také pobyty lázeňské, golfové a romantické. Nechte se inspi- rovat, těšíme se na vaši návštěvu. Komfort, který si zasloužíte ... myslíme na Vás The Grandhotel Pupp tradition is enriched every year by its famous guests, important events and state visits. In our luxury rooms, suites, apartments, restaurants and bars, in the Pupp Royal Spa … we never forget the comfort of our guests and their wishes on all occasions. Dating back to 1701, the first buildings were extended and regrouped throughout the ages until, by the early 20th cen- tury, the Pupp dynasty had finally imprinted on them the in- delible appearance that has continued to this day. The main personalities involved in the construction of the hotel were Jo- hann Georg Pupp, a confectioner, and his grandson Heinrich, a pewterer. Both were successful businessmen with the vision of creating a hotel for a large number of guests. The Pupp’s Alleys, Café Pupp and Festive Hall are witness to the Hotel’s rise and fall throughout the centuries. Welcome to the Grandhotel PUPP Travel Fever32

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Die Tradition des Grandhotels Pupp wird jedes Jahr durch neue berühmte Gäste, bedeutende Veranstaltungen und Staatsbesuche bereichert. In den luxuriösen Zimmern, Suiten, Appartements, Restaurants und Bars, im Spa Zentrum Pupp Royal Spa ... bei jeder Gelegenheit denken wir an den Komfort der Gäste und ihre Wünsche. Die ersten Gebäude des Komplexes Grandhotel Pupp wurden bereits im Jahre 1701 errichtet. Im Laufe der Jahre wurde umgebaut und erweitert, bis die Pupp Dynastie Anfang des 20. Jahrhunderts dem Grandhotel seine unvergleichbare Form gegeben hat. Die Hauptpersonen, die das Hotel geprägt haben, waren der Zuckerbäcker Johann Georg Pupp und sein Enkel Heinrich. Beide erfolgreiche Geschäftsmänner, mit der Vision, ein Hotel für die bessere Gesellschaft zu errichten. Die Pupp-Allee, der Cafésalon, der Festsaal sind Zeugen von Auf- stieg und auch von Untergang im Laufe der Jahrhunderte. Es ist gerade das Jahr 2012, welches ein weiteres Ereignis in die moderne Geschichte des Grandhotels Pupp bringt. In den, vorerst den Gästen verborgenen Räumlichkeiten, im an- genehmen Schatten des umliegenden Parks wird ein neues Ge- bäudes mit einem Swimmingpool und einer Spa-Einrichtung gebaut. Das Grandhotel Pupp setzt mit Ehre das Vermächtnis seiner Gründer fort, erweitert seine Dienste, unterhält seine Besucher und inspiriert viele Künstler. Welches Aufenthalts- paket wird am besten angenommen? Jedes Jahr das Silve- sterpaket. Sehr gefragt sind allerdings auch Kuraufenthalte, Golfurlaube und romantische Arrangements. Lassen Sie sich inspirieren, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Komfort, den Sie verdienen... wir denken an Sie Традиции Грандотеля Пупп обогащаются каждый год его знаменитыми гостями, крупны- ми мероприятиями и официальными визитами. В шикарных номерах, номерах-сюит, апартамен- тах, в ресторанах и барах, в курортном центре Пупп, Роял Спа... при каждой возможности мы думаем о комфорте гостей и их желаниях. 1701 годом датируются первые здания, которые в течение сто- летий разрастались и перегруппировывались, пока, наконец, в начале 20 века династия Пупп не придала им неизглади- мый облик, который сохранился до сегодняшнего дня. Глав- ными основателями отеля были кондитер Иоганн Георг Пупп и его внук лудильщик Хайнрих. Оба успешные коммерсан- ты с мечтой основать отель для многочисленного общества. Аллеи Пупп, Кофе-салон, Парадный зал в течение столетий являлись свидетелями, как восхождений, так и падений. Именно год 2012 принесет в современную историю Гранд- отеля Пупп следующее выдающееся событие. В месте, пока закрытом для гостей, в приятной тени окружающей зеле- ни будет расти новое здание с бассейном и оснащением для предоставления курортных услуг. Грандотель Пупп с честью продолжает дело своих основателей, расширяет свои услуги, принимает своих посетителей и вдохновляет многих худож- ников. В какое время наблюдается самый высокий спрос на проживание? Каждый год в Новый Год. Но первые места пос- тоянно занимают также курортные программы, гольф и ро- мантика. Поддайтесь инспирации, мы с радостью ждем Вас. Комфорт, который Вы заслуживаете ... мы думаем о Вас www.pupp.cz The year 2012 will specifically mark another important event in the modern history of the Grandhotel Pupp. In a site still hidden from guests, in the pleasant shade of surrounding greenery, a new building will arise comprising a swimming pool and spa facilities. The Grandhotel Pupp is honoured to continue the legacy of its founders, expand its services, host its visitors and inspire many artists. What type of stay are guests most interested in? In New Year’s Eve, every year. Other top favourites are stays for spa, golf and romantic occasions. Let yourself be inspired, we are looking forward to your visit. Comfort You Deserve ... We Think of You Travel Fever 33 HotelsExcellent Hotels

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Royal Service

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Royal Club v Savoy Westend Hotel Kdyby Bůh tvořil osm dní místo sedmi, ten poslední by si pro sebe stvořil toto místo – místo, z něhož dýchá výjimečná his- torie, místo dotažené k dokonalosti předními architekty, mís- to plné lesku, šarmu a elegance s lehkým nádechem nostal- gie a kouzlem starých časů. K tomu služby tak profesionální, že na ně stačí jen pomyslet a stávají se realitou – to je exklu- zivní lázeňský komplex Savoy Westend Hotel v Karlo- vých Varech. Díky neopakovatelné atmosféře, prvotřídnímu servisu a osobnímu přístupu záhy získáte pocit jedinečnosti, důležitos- ti a výjimečnosti, kvůli kterým se budete na toto kouzelné mís- to bezpochyby vracet. A nic neudělá hostiteli větší radost, než když se jeho host vrátí zpět. Jako vyjádření této radosti hotel věnuje hostům při opakované návštěvě členství v elitním Royal Club hotelu Savoy Westend. Členství má několik podob od bronzového přes stříbrné a zlaté až k platinovému či nej- exkluzivnějšímu diamantovému členství. Na hosty tak čeká jako dárek slavnostní večeře ve francouzské restauraci Savoy Royal, ručně dělané zlaté šperky s tradičním čínským bordó lakem, zakázková výroba od Moseru nebo kožené doplňky ze pštrosí kůže, na kterých má host vyražené své jméno, a další potěšení, která vždy patří mezi špičkové záležitosti. Royal Club in the Savoy Westend Hotel If God had created eight days instead of seven, on the last one He would have created this place for Himself - a place from which exceptional history breathes, brought to perfec- tion by leading architects, a place full of shine, charm and elegance with a touch of nostalgia and the magic of olden days. In addition, the professional service is such that it is sufficient just to think about it, to have it become a reality – this is the exclusive spa complex of the Savoy Westend Hotel in Carlsbad. Thanks to the matchless atmosphere, first-class service and personal approach, you will quickly attain your own feeling of special exclusivity, importance and individuality, for which you will undoubtedly return to this magical Hotel. And nothing makes a host happier than when his guests re- turn. As an expression of this joy, the Hotel provides mem- bership to the elite Royal Club of the Savoy Westend Hotel to guests who come for repeat stays. Membership has sever- al levels, from Bronze, Silver and Gold to Platinum and the most exclusive - Diamond membership. As a gift, a festive dinner in the Savoy Royal French restaurant awaits guests. Among other top pleasures are hand-designed gold jewellery in traditional Chinese burgundy lacquer, custom-manufac- tured items from Moser and accessories in ostrich leather on which the guest’s name is engraved. Royal Club im Savoy Westend Hotel Wenn Gott die Welt in acht statt sieben Tage schaffen hätte, hätte er am letzten Tag diesen Ort für sich erschaffen – ei- nen Ort, wo man eine einzigartige Historie spürt, welche von prominenten Architekten zur Vollkommenheit gebracht wur- de. Es ist ein Ort voll von Glanz, Charme und Eleganz mit leichtem Hauch von Nostalgie und dem Zauber der alten Zei- ten. Dazu derartig professioneller Service, welchen man sich nicht einmal im Traum einfallen lässt. Das ist das exklusive Spa Komplex Savoy Westend Hotel in Karlsbad Dank der unwiederholbaren Atmosphäre, einzigartigem Service und personeller Einstellung bekommen sie bald ein Gefühl der Einzigartigkeit und Wichtigkeit, ein Grund, wa- rum sie ohne Zweifel an diesen zauberhaften Ort zurückkom- men werden. Und nichts freut einen Gastgeber mehr, als das sein Gast wieder kommt. Als Ausdruck dieser Freude widmet das Hotel seinen zurückkehrenden Gästen die Mitgliedschaft im elitären Royal Club des Hotels Savoy Westend. Die Mit- gliedschaft hat mehrere Formen: von der bronzenen über sil- berne und goldene bis zu der exklusivsten Platin- und Dia- mantmitgliedschaft. Auf die Gäste wartet als Geschenk ein Festabendessen im französischen Restaurant Savoy Royal, handgemachte Schmuckstücke mit traditionellem chinesi- schem Bordeaux Lack, Auftragsherstellung vom Moser oder Lederaccessoires aus Straussenleder mit dem Namen des Ga- stes, und eine ganze Reihe von Spitzenüberraschungen. Ройял Клуб в отеле Savoy Westend Если бы Бог творил восемь дней вместо семи, в этот послед- ний день он точно создал бы для себя это место - место, ко- торое дышит эксклюзивной историей, доведенной до совер- шенства ведущими архитекторами, место, полное блеска, шарма и элегантности с легким налетом ностальгии и оча- рования старых времен. К этому услуги настолько профес- сиональные, что достаточно о них только подумать, и они становятся реальностью – эксклюзивный курортный комп- лекс Savoy Westend Hotel в Карловых Варах. Благодаря неповторимой атмосфере, первоклассному сервису и индивидуальному подходу Вы быстро получите ощущение уникальности, важности и исключительности, из-за которого Вы будете, безусловно, возвращаться на это очаровательное место. И ничто не приносит хозяину боль- шую радость, чем когда его гость возвращается снова. В ка- честве выражения этой радости отель при повторном по- сещении предоставляет гостям членство в элитном Ройял Клубе отеля Savoy Westend. Членство имеет несколько уровней от бронзового, серебряного и золотого до платино- вого или самого эксклюзивного бриллиантового членства. Так гостей в качестве подарка ожидает торжественный ужин во французском ресторане Savoy Royal, золотые ук- рашения ручной работы с традиционным китайским лаком бордо, предметы, изготовленные на заказ от фирмы Мозер или кожаные аксессуары из кожи страуса, на которых вы- гравировано имя гостя и другие удовольствия, которые относятся к вещам высочайшего уровня. www.savoywestend.cz Travel Fever 35 HotelsExcellent Hotels

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Kvůli vzrušujícím zážitkům, skvělému jídlu nebo originálnímu odpočinku nemusíte jezdit daleko. Designový hotel MIURA leží v srdci Beskyd v Čeladné. Potěší jak příz- nivce umění, designu a architektury, tak i milovníky golfu a zimních sportů. Nachází se přímo v areálu golfového hřiště Čeladná. Architektonická lahůdka pochází z dílny LABOR13 a budo- va má znázorňovat kosmickou loď, jíž obývá rodinka Krych- loidů od Davida Černého. V hotelu najdete špičková díla svě- tových i českých umělců, jako jsou mimo jiné Andy Warhol, Damien Hirst, Henry Moore, Tony Cragg či Petr Pastrňák. A tak procházíte hotelem a potkáváte umění tam, kde byste ho možná ani nečekali… Chloubou hotelu je unikátní spa, jejíž koncept vznikl ve spolupráci se značkou KLAFS. Vedle hydromasážního bazé- nu s výhledem na okolní vrcholy Beskyd je tu totiž k dispozici levitační vana Sanotherm, která navozuje stav beztíže, takže v ní lze skvěle relaxovat, ale třeba také sněhová komora, kde se tvoří sníh! Ze sauny se tak můžete ochladit přímo ve sně- hu i v parném létě. Součástí spa je několik druhů parních lázní, ale také privátní spa (pro 2 osoby). Restaurace hotelu MIURA však potěší i gurmány. Šéfku- chař Otto Kokoszynski sestavil velmi pestré menu. Najdete v něm nejen pokrmy inspirované italskou kuchyní a asijskou exotikou, ale také variace na tradiční recepty z Beskyd. You need not travel to far distant places for exciting experiences, excellent food and unique relaxation. The MIURA design hotel is situated in Čeladná, in the heart of Beskydy. It will delight lovers of art, design and architec- ture, as well as lovers of golf and winter sports. It’s located in close proximity to the golf course area of Čeladná. The architectural delight originates in the LABOR13 workshop. The building is intended to represent a spacecraft inhabited by the Krychloids, invented by David Černý. In the hotel, you can find top-class works of art by international and Czech artists such as, among others, Andy Warhol, Damien Hirst, Henry Moore, Tony Cragg and Petr Pastrňák. So as you stroll through the hotel, you will encounter works of art in some unexpected places… The pride of the hotel is a unique spa, the concept of which was created in collaboration with the KLAFS brand. There is a Sanotherm levitation bath which creates a state of weightless- ness, beside the indoor swimming pool with hydromassage and a view of the neighbouring Beskydy mountains. So it’s great to relax in the spa, or enjoy the snow chamber where snow is creat- ed! You can go directly from the sauna to cool down in the snow, even on a hot summer’s day. The spa also includes several types of steam baths, as well as a private spa (for 2 persons). The restaurant of the MIURA hotel is a gourmet’s de- light. Chef Otto Kokoszynski has created a varied menu. Here one finds the inspiration of Italian cuisine with Asian Art & Design HOTEL MIURA Travel Fever36 HotelsExcellent Hotels

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

exoticism, as well as variations of traditional recipes from the Beskydy mountains. Für erregende Erlebnisse, ausgezeichnete Kü- che oder erholsame Entspannung brauchen sie nicht weit fah- ren. Das Design Hotel MIURA liegt im Herzen der Beskyden in Čeladná. Sowohl Kunst-, Design und Architekturliebhaber als auch Golfspieler und Wintersportler werden dieses Hotel, wel- ches sich direkt im Golfresort Čeladná befindet, sehr schätzen. Entworfen hat dieses gelungene Werk das architekto- nische Team LABOR13. Das Gebäude soll ein kosmisches Schiff, bewohnt von der Familie Krychloid, gestaltet von David Černý, darstellen. Im Hotel findet man Spitzenwer- ke tschechischer und internationaler Künstler, wie Andy Warhol, Damien Hirst, Henry Moore, Tony Cragg und Petr Pastrňák. Man flaniert durch das Hotel und stößt auf Kunst, die man dort vielleicht gar nicht erwarten würde... Der Stolz des Hotels ist der unikate Spa, dessen Konzept in Zusammenarbeit mit der Firma KLAFS entstanden ist. Neben einem Hydromassage-Pool mit Aussicht auf die umliegenden Beskyden steht hier nämlich eine Schwebeliege Sanotherm zur Verfügung, welche einen Zustand der Schwerelosigkeit hervorruft, damit man exzellent relaxen kann. Im Spa gibt es auch eine Schneekammer, wo Schnee hergestellt wird! Aus der Sauna kann man sich daher auch im heißen Sommer di- rekt im Schnee abkühlen. Bestandteil des Spas sind auch Dampfbäder und ein Privat Spa (für zwei Personen). Das Restaurant im Hotel MIURA wird auch Gourmets be- geistern. Der Chef Otto Kokoszynski hat ein buntes Menü zusammengestellt: nicht nur italienische Küche inspiriert von asiatischer Exotik, sondern auch Variationen an tradi- tionellen Speisen aus den Beskyden. За волнующими впечатлениями, замечательной кухней или оригинальным отдыхом не надо далеко ездить. Стильный отель MIURA расположен в сердце Бескидких гор в Челадне. Он порадует как любителей искусства и архи- тектуры, так и тех, кто предпочитает гольф и зимние виды спорта. Отель находится прямо в ареале поля для гольфа Челадна. АрхитектурноесокровищевышлоизмастерскойLABOR13, и здание должно символизировать космический корабль, в котором живет семейка Кубиков работы Давида Черного. В отеле можно найти лучшие произведения таких мировых и чешских художников, как, например, Энди Уорхол, Дэми- ен Хёрст, Генри Мур, Тони Крэгг или Петр Пастрняк. И вот Вы идете по отелю, и встречаетесь с искусством там, где бы Вы его и не ожидали увидеть... Гордостью отеля является уникальное спа, концепт ко- торого возник при сотрудничестве с маркой KLAFS. Рядом с гидромассажным бассейном с открывающейся панорамой на окружающие горы Бескиды находится левитационная ванна Sanotherm, которая вызывает состояние невесомости, так что в ней можно отлично релаксировать, а также, напри- мер, снежная камера, где создается снег! Так из сауны Вы можете охладиться прямо в снегу даже среди жаркого лета. В спа входит и несколько видов парных бань, а также при- ватное спа (на двоих). Ресторан отеля MIURA удовлетворит и гурманов. Шеф- повар Отто Кокодзынски составил очень разнообразное меню. Вы найдете в нем мотивы итальянской кухни с ази- атской экзотикой, а также вариации на традиционные бес- кидские рецепты. www.miura.cz Travel Fever 37

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

A M B A S S A D O R G R O U P Specialista na wellness, spa a golf v České republice The specialist in wellness, spa and golf in the Czech Republic Cпециалистa по wellness, спа и гольфу в Чешской Республике Enchanting winter relaxing packages Jedinečné spa centrum s wellness programem v Mariánských Lázních Unique spa centre with wellness programme in the Mariánské Lázně Yникальный спа-ценmp с ozgopoвительнoй пpoгpаммoй в Mаpианске Лазне HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT Karlovarská 438, 353 01 Marienbad, CZ www.esplanade-marienbad.cz Room Reservation dpt.: tel.: +420 354 627 855, fax: +420 354 627 860, e-mail: M A R I E N B A D Romantické vánoce Velkolepé oslavy Nového roku Vánoční dárkové poukazy Relaxační, golfové, romantické nebo beauty pobyty Tématické firemní večírky Kouzelná zimní svatba

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Winter romantic breaks in the center of Prague Зимняя poмантика в Пpaге Zimní romantika v centru Prahy Luxury Ambassador Thai & Wellness Club HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA Open daily from 11am till 10pm tel.: +420 224 193 833, fax: +420 224 193 651, e-mail: www.atwc.cz HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA Václavské náměstí 5-7, 111 24 Praha 1, CZ Room Reservation dpt.: tel.: +420 224 193 876, fax: +420 224 226 167, e-mail: Food and Beverage dpt.: tel.: +420 224 193 817, fax: +420 224 193 651, e-mail: P R A G U E Romantic Christmas Magnificent New Years Celebration Christmas Gift Certificates Relaxing, Golf, Romantic or Beauty Accommodation Packages End of the Year Thematic Company Parties Magical Winter Wedding

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

COLLECTION Co si host či cestovní kancelář může představit pod značkou Superior Spa Collection? Jedná se o lázeňské hotely provozované AXXOS hotels & resorts, které prošly oficiální mezinárodní certifikací a splňují standardy first class (tedy 4) Superior. To – stručně řečeno – znamená, že se hotel svým charakterem a úrovní služeb pohybuje na pomezí 4 a 5 hvězd. V současné době do Superior Spa Collection pat- ří tři hotely v Karlových Varech, konkrétně St. Joseph ROYAL REGENT, AQUA MARINA a Spa hotel OLYMPIA. Čím jsou hotely výjimečné? Zejména tím, že jak svým charakterem, tak úrovní služeb vybočují z běžného standardu. St. Joseph ROYAL REGENT je relativně velký, moderní designový hotel s kompletní infra- strukturou a špičkovým vybavením. AQUA MARINA je nao- pak malý hotel v historickém stylu, jediný v Karlových Varech, který lze označit jako boutique hotel. Ani zde však nechybí kompletní lázeňské zázemí včetně nádherného bazénu. Spa hotel OLYMPIA poskytuje vysokou úroveň v secesním stylu a jedinečnou polohu u Vřídla a divadla, to jej společně s kom- pletní lázeňskou infrastrukturou řadí mezi absolutní špič- ku. V hotelech úspěšně aplikujeme systém Axxos Hospitality Standards, který klientům v mnoha ohledech garantuje servis na úrovni 5 hotelu. Zkuste to trochu upřesnit... Pokusím se ve stručnosti vyjmenovat ty nejviditelnější příkla- dy. Při ubytování welcomedrink, vlhčené utěrky, osobní dopro- vod na pokoj a lahev vody grátis. Portýři jsou samozřejmostí, stejně jako večerní úklid pokoje (tzv. turndown). Dále v oblas- Garance výjimečné kvality | The True Guarantee of Exceptional Quality | Garantie außerordentlicher Qualität Действительная гарантия исключительного качества ti léčení se můžeme pochlubit sedmidenním provozem od 8.00 do 20.00, a to nejen v oblasti poskytování procedur, ale také je po celou tuto dobu přítomen lékař. Jako jedni z mála jsme tedy schopni vyšetřit klienta v podstatě bezprostředně po pří- jezdu a to včetně sobot a nedělí. V našem léčebném balíčku je obsaženo 17 procedur týdně a všichni naši hosté bez výjimky mají možnost využívat bazén a celý wellness areál bezplatně kterýkoli den v týdnu od rána do pozdního večera. Výčet tako- výchto příkladů bych asi zakončil garantovaným bezplatným internetem na pokojích i ve společných hotelových prostorách. To vše asi není možné bez kvalitního personálu… Naprosto souhlasím. Kvalitní a zejména pozitivně a vstřícně naladěný personál i management je naší velkou chloubou. Vel- mi si zakládáme na tom, že ve všech našich hotelích pociťují hosté od prvního momentu velmi příjemnou atmosféru, neboť i ta pomáhá léčit. What does the Superior Spa Collection brand mean for guests and travel agencies? This concerns those spa hotels operated by AXXOS Hotels & Resorts which have been officially internationally certified and which fulfil first-class (i.e. 4) Superior standards. In brief, this means that the hotel’s facilities and quality of services are on the boundary between 4 and 5 stars. At present, three hotels belong to the Superior Spa Collection in Carlsbad, specifically St. Joseph Royal Regent, Aqua Marina and the Spa Hotel Olympia. Another significant hotel should also be joining this group this year. Why are these hotels unique? Primarily, because their facilities and the quality of services they offer surpass normal standards. St. Joseph Royal Regent is a relatively large, modern hotel with complete infrastruc- ture and first-rate facilities. On the contrary, Aqua Marina is a small historical type of hotel, the only one in Carlsbad that can be called a Boutique Hotel. But this hotel also contains complete spa facilities, including a beautiful swimming pool. The Spa Hotel Olympia provides a high level of Art Nouveau styling and a unique location near Vřídlo and the Theatre. These features, together with its complex spa infrastructure, rank it among the absolute top. We successfully apply Axxos Hospitality Standards in all three hotels, which guarantee that guests receive services on a 5-star hotel level. Please try to explain in more detail… I will try briefly to name the most obvious examples. On arriv- al at the Hotel, guests receive a welcome drink, moist tissues, a personal guide to their room and a complimentary bottle Jan Motlík General Manager AXXOS Hotels & Resorts Superior Spa Travel Fever40 HotelsExcellent Hotels

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

das Hotel von seinem Charakter und dem Niveaus der Dienstleistungen her an der Grenze zwischen 4 und 5 Sternen bewegt. Derzeit gehören zu Superior Spa Coll- ection drei Hotels in Karlsbad, konkret das St. Joseph ROYAL REGENT, das AQUA MARINA und das Spa Hotel Olympia. Wodurch sind diese Hotels einzigartig? Insbesondere dadurch, dass sie sowohl durch ihren Charakter, als auch durch das Niveau der Leistungen vom üblichen Standard abweichen. Das Hotel St. Jose- ph ROYAL REGENT ist ein relativ großes, modernes Designhotel mit einer kompletten Infrastruktur und einer Spitzenausstattung. Das AQUA MARINA ist im Gegensatz hierzu ein kleines Hotel in historischem Stil, das einzige in Karlsbad, das man als Boutique-Hotel be- zeichnen könnte. Auch hier fehlt nicht das vollständige Kurbehandlungsumfeld, einschließlich eines herrlichen Schwimmbeckens. Das Spa Hotel OLYMPIA gewährt ein hohes Niveau im Jugenstil und einzigartige Lage bei der Thermalquelle und dem Theater und zählt zu- sammen mit der kompletten Spa-Infrastruktur zu der absoluten Spitze. In den Hotels wenden wir erfolgreich das System Ax- xos Hospitality Standards an, das den Gästen in vieler- lei Hinsicht einen Service auf dem Niveau eines Fünf- sternehotels garantiert. Könnten Sie dies etwas präzisieren…? Ich will versuchen, kurz und bündig die sichtbarsten Beispiele aufzuzählen. Beim Check-in ein Welcome Drink, feuchte Kosmetiktücher, persönliche Begleitung auf das Zimmer und eine Flasche Wasser complimenta- ry. Portiers sind eine Selbstverständlichkeit, ebenso das abendliche Aufräumen des Zimmers (sog. Turndown). Ferner können wir uns im Bereich der Kurbehandlung mit einem siebentägigen Betrieb von 8.00 bis 20.00 Uhr rühmen, und zwar nicht nur auf dem Gebiet der Anwendun- gen, sondern über die gesamte Dauer ist auch ein Arzt an- wesend. Als eines von wenigen Hotels sind wir somit in der Lage, den Gast im Wesentlichen unmittelbar nach der Anrei- se, einschließlich samstags und sonntags, zu untersuchen. In unserem Behandlungspaket sind 17 Anwendungen wöchent- lich enthalten und all unsere Gäste haben ohne Ausnahme die Möglichkeit, das Becken und den gesamte Wellnessbereich je- den Tag in der Woche, von morgens bis abends, unentgeltlich in Anspruch zu nehmen. Die Aufzählung solcher Beispiele würde ich mit dem garantierten und kostenlosen Internet auf den Zimmern sowie in den gemeinschaftlichen Hotelräumen abschließen. Das alles ist wohl ohne ein gutes und qualifiziertes Personal kaum möglich… Da stimme ich völlig zu. Das sehr gute und vor allem posi- tiv und entgegenkommend gestimmte Personal und auch Management ist unser großer Stolz. Wir sind sehr darauf be- dacht, dass die Gäste in allen unseren Hotels vom ersten Au- genblick die sehr angenehme Atmosphäre spüren, denn auch sie ist wohltuend und heilsam. Что может себе представить гость или туристическое агентство под маркой «Superior Spa Collection»? Речь идет о спа-отелях, функционирование которых обес- печивает компания «AXXOS hotels & resorts»; эти отели of water. Porters are a matter of course, as well as evening room cleaning (what is known as the turn-down). We also boast a seven-day operation from 8 a.m. to 8 p.m. in the field of therapy, not only by providing therapeutic treatment, but with a physician also present during these hours. We are one of the few facilities capable of examining clients immediately after their arrival, including on Saturdays and Sundays. Our therapeutic package includes 17 treatments per week. All our guests, without exception, have the opportunity of using the swimming pool and the whole wellness complex free of charge, any day of the week from morning to late evening. I would end this list of examples by mentioning the guaranteed free Inter- net access in the bedrooms and communal hotel areas. All this is probably not possible without qualified personnel… I agree. We take great pride in our first-rate and, above all, positive and welcoming staff and management. We place great emphasis on the fact that guests in all our hotels can sense the very pleasant atmosphere from the first moment of entering, because this is also therapeutic. Was kann sich ein Gast oder ein Reisebüro unter der Marke Superior Spa Collection vorstellen? Es handelt sich um Kurhotels, die von AXXOS Hotels & Resorts betrieben werden, die eine offizielle internationale Zertifizierung durchliefen und die Standards First Class (so- mit 4) Superior erfüllen. Dies bedeutet, kurz gesagt, dass sich Travel Fever 41Travel Fever 41

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

прошли процесс международной сертификации и соответс- твуют стандартам «first class (то есть, 4) Superior». Если это изложить коротко, то это значит, что гостиница по свое- му характеру и уровню услуг соответствует примерно 4 и 5 звездочкам. В настоящее время к категории «Superior Spa Collection» относятся три отеля в Карловых Варах, а имен- но «St. Joseph ROYAL REGENT», «AQUA MARINA» и «Spa hotel Olympia». Уже в этом году в их число должен войти еще один крупный отель. В чем исключительность этих отелей? В первую очередь в том, что они, как по своему характе- ру, так и по уровню услуг превышают обычный стандарт. Отель «St. Joseph ROYAL REGENT» - это относительно крупный отель с современным дизайном, обладающий комплексной инфраструктурой на самом высоком уровне. «AQUA MARINA» - напротив, это небольшой отель в исто- рическом стиле, единственный в Карловых Варах, который можно назвать бутик-отелем. Однако и он полностью ос- нащен спа-оборудованием, в том числе и прекрасным бас- сейном. «Spa hotel OLYMPIA» это отель высокого уровня в стиле модерн, а эксклюзивное расположение рядом с ис- точником Вржидло и театром в комбинации с комплексной курортной инфраструктурой относит его к самым лучшим. В обоих отелях мы успешно применяем систему «Axxos Hospitality Standards», которая гарантирует клиентам во многих отношениях сервис на уровне 5 отеля. Расскажите немного подробнее… Попробую кратко перечислить, самые заметные отличитель- ные черты этих отелей. Во время поселения welcomedrink, обеспечение влажными салфетками, сопровождение в но- мер и бутылка воды бесплатно. Само собой разумеется, на- личие портье и вечерние уборки номеров (так называемые, turndown). Кроме того, в области лечения мы можем похва- литься семидневной работой с 8.00 до 20.00, причем в это время не только проводятся процедуры, но и присутствует врач. То есть, как одни из немногих мы способны обследо- вать клиента непосредственно по прибытии, в том числе и по субботам и воскресеньям. В наш лечебный пакет вхо- дят 17 процедур в неделю, и все наши гости без исключе- ния имеют возможность пользоваться бассейном и всем вел- несс-комплексом бесплатно, в любой день недели с утра до позднего вечера. Перечень таких отличительных свойств я завершил бы гарантированным бесплатным интернетом в номерах и в общественных помещениях отеля. Но это все невозможно без качественного персонала... Совершенно верно. Качественный, а главное позитивно настроенный и стремящийся идти навстречу персонал, так же, как и менеджмент – это наша большая гордость. Очень большое внимание мы уделяем тому, чтобы во всех наших отелях гости с самого начала ощутили очень приятную ат- мосферу, так как и она помогает исцелять. www.axxos.cz Travel Fever42 Travel Fever42

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Č OntheRed CARPET KOBERCI Na červeném На красном ковре Auf dem ROTEN Teppich

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

45

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Ve společnosti Elite Rent Central Europe působí od jejího založení v roce 2006. V práci mu udělá největ- ší radost nadšený zákazník a v soukromí čas strá- vený s rodinou. Úspěch má samozřejmě rád, jelikož je pro něj hnacím motorem k nové práci, je to radost i nezávislost. Nejvzdálenější pracovní cestu absolvoval v Brazílii. Dobrá burgundská vína a rychlá auta jsou jeho požitky. Jaký je váš nejsilnější zážitek z cest? Kilometry dlouhá písečná pláž na malém ostrově uprostřed indického oceánu, na které jsme byli celý den sami s manžel- kou. Společnost nám dělali pouze krabi, ryby a ptáci… Nevě- řil jsem, že taková místa stále existují! Bez čeho se na svých služebních/soukromých cestách neobejdete? Nepochybně bez platební karty a mobilního telefonu. Co ve vaší společnosti považujete za největší přednost? Unikátní a bezkonkurenční nabídku produktů a služeb. Balí- ček Elite Driving Experience je jedinečným spojením krás- ných míst v Evropě, nejlepších sportovních automobilů, špič- kového ubytování, gastronomie a především silných emocí. Našim firemním zákazníkům touto incentivou pomáháme k růstu. Vaše společnost je podle vás úspěšná, protože… Je často vzorem a inspirací pro konkurenci. He has worked in the Elite Rent Central Europe com- pany since its establishment in 2006. His greatest de- light at work is an enthusiastic customer and, in pri- vate life, time spent with his family. Of course he likes success, because it is a driving force for new work, it is a pleasure and a form of independence. His most dis- tant business trip has been to Brazil. His pleasures are good Burgundy wines and fast cars. What is your most memorable travel experience? The several kilometre-long sandy beach on a small is- land in the middle of the Indian Ocean where my wife and I spent one day alone. Only the crabs, fish and birds were our company… I had not believed that such places could really exist! What can you not do without on your business/ private travels? Undoubtedly, without credit cards and a mobile phone. What do you consider the biggest priority in your company? The distinctive and matchless choice of products and serv- ices. The Elite Driving Experience package is an exclusive combination of beautiful venues in Europe, the best sports cars, top quality accommodation, gastronomy and strong first impressions. By means of this incentive travel, we as- sist our corporate customers to grow. Your company is successful in your opinion because… It is often an example and an inspiration to our competitors. In der Gesellschaft Elite Rent Central Europe ar- beitet er seit ihrer Gründung im Jahre 2006. In seinem Beruf macht ihm ein begeisterter Kunde die größte Freude und im privaten Leben freut er sich am meisten über die Zeit, die er mit der Familie verbringt. Natürlich schätzt er Erfolg, da er für ihn eine Motivation für neue Arbeit darstellt, es ist Freude und Unabhängigkeit zugleich. Die entfern- teste Dienstreise absolvierte er nach Brasilien. Zu seinen Genüssen gehören Burgunder Weine und schnelle Autos. Welches ist Ihr stärkstes Reiseerlebnis? Kilometerlanger Sandstrand auf einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean, auf der ich zusammen mit meiner Frau einen ganzen Tag lang allein war. Gesellschaft leisteten uns nur Krabben, Fische und Vögel… Ich habe nicht geglaubt, dass es solche Orte immer noch gibt! Was würden Sie auf Ihren Dienstreisen/privaten Reisen nicht missen wollen? Zweifellos eine Kreditkarte und ein Mobiltelefon. BRadovan BLAŽEKCEO Elite Rent Central Europe On the Red CarpetOn the Red Carpet Travel Fever46

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Was halten Sie in Ihrer Gesellschaft für den größten Vorzug? Ein unikates und konkurrenzloses Angebot von Produkten und Dienstleistungen. Das Paket Eli- te Driving Experience ist eine einzigartige Ver- bindung herrlicher Orte in Europa, bester Sport- wagen, Spitzenunterkunft, Gastronomie und vor allem starker Emotionen. Mit dieser Incentive verhelfen wir unseren Kunden zum Wachstum. Ihre Gesellschaft ist erfolgreich, weil... Sie oft ein Vorbild und Inspiration für den Wett- bewerb darstellt. Работает в компании Elite Rent Central Europe с самого ее основания, с 2006 года. Самая большая радость в работе для него – это восторженный заказчик, а в личной жизни – время, проведен- ное с семьей. Успех ему тоже нравится, потому что он является двигателем в новой работе, это радость и незави- симость. Самая дальняя командиров- ка была в Бразилию. Еще он любит хорошие бургундские вина и быстрые автомобили. Каково Ваше самое сильное впечатление от поездок? Многокилометровый песчаный пляж на ма- леньком острове посреди Индийского океана, на котором мы с женой весь день были одни. Компанию нам составляли только крабы, рыбы и птицы… Я не верил, что такие места все еще существуют! Без чего Вы не можете обойтись в своих служебных и частных поездках? Несомненно, без платежной карты и мобиль- ного телефона. Что Вы считаете в Вашей компании самым большим преимуществом? Уникальное и бесконкурентное предложение продукции. Пакет Elite Driving Experience яв- ляется эксклюзивной комбинацией прекрас- ных мест в Европе, самых лучших спортивных автомобилей, проживания высочайшего уров- ня, гастрономии и, прежде всего, сильных эмо- ций. При помощи этих стимулов мы помогаем расти нашим фирменным заказчикам. Ваша компания, по-вашему, успешна, потому что… Oна часто является образцом и инспирацией для конкурентов. Travel Fever 47

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Za úspěch považuje, když člověk najde rovnováhu mezi mezi osobním životem, prací a koníčky. Pracovně cestu- je převážně po evropských metropolích, ale soukromě se oddává mnohem vzdálenějším cílům a především ty dob- rodružné ji lákají. Ve společnosti pracuje téměř dva roky a je velmi pyšná, že za dobu jen o něco přesahující jeden rok, roste na českém trhu povědomí o značce a Češi si začínají cenit šperků Roberto Coin stejně jako zahraniční klientela, která již tuto značku zná dlouho. Jaký je váš nejsilnější zážitek z cest? Pokud bych si měla vybrat pouze jeden, rozhodně by to byl výlet do Jihoafrické republiky, který začal safari v Krugerově národ- ním parku. Měli jsme štěstí, že jsme viděli všechna zvířata z vel- ké pětky a takto syrový zážitek s přírodou a zvířaty, například když gepardice učí své mládě lovit, je prostě nezapomenutelný. Výlet jsme zakončili potápěním v kleci s velkými bílými žraloky poblíž Kapského města. Bylo to naprosto úchvatné! Bez čeho se na svých služebních/soukromých cestách neobejdete? Bez mých treter. Chci se při cestování udržovat fit a kombinuji běhání s objevováním a zkoumáním nových míst. Co ve vaší společnosti považujete za největší přednost? Zákaznický servis – péče o klienty je nedílnou součástí našeho podnikání. Je velice důležité vytvořit vztah založený na důvě- ře a zájmu, aby lidé cítili radost nejen z koupeného šperku, ale i z osobního přístupu. Vaše společnost je podle vás úspěšná, díky… Kreativitě, která nás odlišuje od jiných značek. Schopnosti nabídnout každému něco speciálního – klasické či extravagant- ní kousky. Výrobě šperků z různých materiálů, což nám umož- ňuje posloužit i lidem s omezenějším rozpočtem, a také díky jed- né z nejdůležitějších věcí – týmové práci. Success for her is finding a balance between her personal life, work and hobbies. She travels on business prima- rily to European metropolises, but privately indulges in much more distant objectives, with the adventurous ones in particular attracting her. She has been working in the company for almost two years and is very proud of the fact that, in the time of just a little over one year, aware- ness of the brand has increased on the Czech market. The Czechs have started to appreciate Roberto Coin just like the clientele abroad who have already known this brand for a long time. What is your most memorable travel experience? If I had to choose only one, it would definitely be the trip to South Africa which began with a safari in the Kruger National Park. We were lucky to see all the Big 5. Such raw experiences with Nature, such as a mother leopard teaching her cub how to hunt, were simply unforgettable. We finished the trip by diving in a cage with great white sharks just off Cape Town. It was magnificent! What can you not do without on your business /private travels? My training shoes. I like to keep fit while I am travelling, com- bining running with discovering and exploring new places. What do you consider to be the greatest advantage in your company? Customer Service - looking after our clients is an integral part of the business. It is very important to create a trusting, caring relationship, so our clients feel pleasure and are satisfied, not only from their jewelry purchases but also from the personal ap- proach we provide them. In your opinion, your company is successful because… Creativity, which enables us to be different from other jewel- lery brands... being able to offer something special for everyone - either classical or extravagant pieces... creating jewellery from different materials which enables us to cater for people with lower budgets, as well as one of the most important things – working as a team. Erfolg bedeutet für sie, wenn man Gleichgewicht zwi- schen dem privatem Leben, der Arbeit und den Hobbies findet. Dienstlich ist sie meistens in den europäischen Ländern unterwegs. Privat bevorzugt sie exotische Län- der, Es sind vor allem die Abenteuerlichen, die sie anspre- chen. In der Gesellschaft ist sie fast zwei Jahre beschäf- tigt und sie ist sehr stolz, dass die Wahrnehmung der RANNA RUSNAKBoutique Manager Roberto Coin On the Red CarpetOn the Red Carpet Travel Fever48

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Marke auf dem tschechischen Markt nach etwa mehr als einem Jahr wächst und die Tschechen sowie ausländi- sche Klientel, welche diese Marke schon lange kennt, den Schmuck von Roberto Coin zu schätzen beginnen. Welches ist Ihr stärkstes Reiseerlebnis? Wenn ich ein Erlebnis aussuchen sollte, wäre es auf jeden Fall der Ausflug in die Republik Südafrika, welcher im Krüger Na- tional Park begann. Wir haben Glück gehabt, dass wir alle Tiere von den Großen Fünf gesehen haben. Dieses Erlebnis in der Na- tur mit Tieren, zum Beispiel wenn das Gepardweibchen ihren Jungen beibringt zu jagen, ist einfach unvergesslich. Den Aus- flug haben wir mit Tauchen im Käfig mit großen weißen Haien in der Nähe von Kapstadt beendet. Es war absolut erstaunlich. Was würden Sie auf Ihren Dienstreisen/privaten Reisen nicht missen wollen? Meine Laufschuhe. Auch auf meinen Reisen möchte ich mich in Form halten und ich kombiniere Laufen mit dem Entdecken und Erforschen neuer Plätze. Was halten Sie in Ihrer Gesellschaft für den größten Vorzug? Den Kundenservice. Die Kundenpflege ist ein untrennbarer Be- standteil unserer Unternehmenstätigkeiten. Es ist sehr wich- tig, Beziehungen zu Kunden aufzubauen, welche auf Vertrauen und Interesse basieren, damit die Leute Freude nicht nur an gekauftem Schmuck, sondern auch dank dem persönlichen Zu- gang verspüren. Ihre Gesellschaft ist erfolgreich, dank... der Kreativität. Diese unterscheidet uns von anderen Marken. Wir sind imstande jedem etwas Besonderes anzubieten: klas- sische oder extravagante Stücke und Schmuckstücke aus ver- schiedenen Materialien. Dies ermöglicht uns, auch die Klientel mit beschränktem Budget zufrieden zu stellen. Wir sind auch erfolgreich, weil wir ein gutes Team sind und das ist eine der wichtigsten Sachen. Успехом считает, когда человек найдет равновесие между личной жизнью, работой и хобби. В команди- ровки ездит преимущественно в европейские мет- рополии, а в частных поездках предпочитает более дальние цели. А привлекают ее, прежде всего, поездки с приключениями. В компании работает почти два года и очень гордится тем, что за время чуть боль- ше года на чешском рынке растет осведомленность о марке, и чехи начинают ценить драгоценности Roberto Coin так же, как и зарубежная клиентура, которая знает эту марку уже давно. Каково Ваше самое сильное впечатление от поездок? Если бы я могла выбрать только одну, это, конечно, была бы поездка в Южноафриканскую Республику, которая началась сафари в национальном парке Крюгера. Нам повезло, что мы видели всех животных из Большой пятерки и получили та- кое сильное впечатление от природы и животных, например, когда самка гепарда учит своих детенышей охотиться, это незабываемо. Поездку мы завершили погружением в клет- ке к большим белым акулам поблизости от Кейптауна. Это было так захватывающе! Без чего Вы не можете обойтись в своих служебных и частных поездках? Без моих беговых кроссовок. Хочу при поездках поддержи- вать свою форму и комбинирую бег с открыванием и изуче- нием новых мест. Что Вы считаете в Вашей компании самым большим преимуществом? Обслуживание клиентов – забота о заказчиках является не- отъемлемой частью нашей работы. Очень важно создать от- ношения, основанные на доверии и заинтересованности, чтобы люди чувствовали радость не только от купленной драгоценности, но и от индивидуального подхода. Ваша компания, по-вашему, успешна, потому что… благодаря креативности, которая отличает нас от других ма- рок... благодаря способности предложить каждому что-то осо- бенное – классические или экстравагантные экземпляры... благодаря изготовлению украшений из различных матери- алов, что позволяет нам оказать услугу и людям с ограни- ченным бюджетом, а также благодаря одной из важнейших вещей – коллективной работе. Travel Fever 49

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

„Jsem stejný jako Oscar Wilde, který řekl: »Odolám všemu kromě pokušení.« Mám rád všechny dobré věci v životě, kvalitní jídlo, víno, cestování..,“ říká Nils, jenž v čele své společnosti stojí přes osmnáct let. Radost má, když společnost funguje bez problémů a doma nemá žádné starosti. Úspěchu si váží a považuje za něj v prv- ní řadě spokojeného hosta. Nejvzdálenější cesty absol- vuje do New Yorku, kam s některými kolegy (šéfkuchaři a manažery) jezdí, aby viděli nejnovější trendy v oboru. Jaký je váš nejsilnější zážitek z cest? Zažil jsem hodně nezapomenutelných dovolených a vybrat jeden zážitek by bylo nespravedlivé, jak pro jiné destinace, tak pro ty, co mne doprovázeli. Nicméně, heli-lyžování v Chile, historický (a romantický) víkend v Římě a pobyt v našem let- ním domě na jihu Norska, když je počasí perfektní, to všechno jsou zážitky, bez kterých bych nechtěl být. Bez čeho se na svých služebních/soukromých cestách neobejdete? Když cestuji, nemám rád denní kontakt, ale chci být informo- ván v případě, kdy se něco důležitého děje, proto bych se necí- til dobře bez mobilního telefonu a emailu. Co ve vaší společnosti považujete za největší přednost? Jsme skupina lidí, kteří mají rádi zábavu, a baví nás, co děláme. Vaše společnost je podle vás úspěšná, protože… Myslím, že se vždy snažíme o zlepšení všech aspektů služeb, které poskytujeme; nová jídla, nové suroviny, nový design (interiér, příbory, barvy, atd.), vylepšování vinného menu, stravovacích služeb, přístupu zaměstnanců, naší pracovní morálky i osobního kontaktu s našimi hosty – téměř každý večer jsem v některé z restaurací. To vše jsou atributy, jež dopomáhají k úspěchu komplexního produktu. “Like Oscar Wilde, who said, ‘I can resist everything but temptation,’ I like all good things in life, quality food, wine, travel...” says Nils who has managed his compa- ny for over 18 years. He is happy when the company is operating without any problems and he has no worries NNILS JEBENS Owner of the Kampa Group restaurants & catering services (Kampa Park, Cowboys, Hergetova Cihelna) at home. He appreciates success, which for him is repre- sented by a contented guest. His most distant trips are to New York, where he flies with some colleagues (chefs and managers), to see the latest trends in the field. What is your most memorable travel experience? I have had a lot of memorable holiday experiences and to pick out one would be unfair to both the destinations and my travel companions. However, heli-skiing in Chile, an historical (and romantic) weekend in Rome and being at our summer house in the South of Norway when the weather is perfect, are all travel experiences I would not want to do without. What can you not do without on your business /private travels? I do not like being contacted daily when I travel, but I want to be informed if something important is happening, so I would not feel comfortable if I am without a mobile phone and E-mail. What do you consider to be the greatest advantage in your company? We are a fun-loving group of people and we love what we are doing. In your opinion, your company is successful because… I think that we are always trying to improve all aspects of the services we provide: new dishes, new ingredients, new designs (interior, cutlery, colours, etc.), improving the wine list, food service, employee attitude, work ethic, as well the personal contact with our guests. I am nearly always in one of the res- taurants every evening. All these attributes add to the success of a complex product. „Genau wie Oscar Wilde, der sagte: „Ich kann alles außer der Versuchung widerstehen“. Ich liebe alle gu- ten Dinge im Leben: gutes Essen, Wein, Reisen...,“ sagt Nils, der bereits mehr als achtzehn Jahre an der Spitze seiner Gesellschaft steht. Er freut sich, wenn die Ge- sellschaft ohne Probleme funktioniert, und wenn er zu Hause keine Sorgen hat. Der Erfolg ist für ihn ein zufriedener Gast. Seine entferntesten Reisen sind die Reisen nach New York mit seinen Kollegen (Chefköchen und Managern), denen er die neuesten Trends im ihrem Fach zeigen möchte. On the Red CarpetOn the Red Carpet Travel Fever50

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Welches ist Ihr stärkstes Reiseerlebnis? Ich habe viele unvergessliche Urlaube erlebt und es wäre un- gerecht sowohl für andere Destinationen als auch für die, die mich begleitet haben, ein Erlebnis auszusuchen. Allerdings Heliskiing in Chile, ein romantisches Wochenende in Rom und ein Aufenthalt in unserem Sommersitz im Süden von Norwegen, wenn das Wetter passt, das alles sind Erlebnisse, die ich nicht missen möchte. Was würden Sie auf Ihren Dienstreisen/privaten Reisen nicht missen wollen? Wenn ich reise, mag ich keinen täglichen Kontakt, aber ich möchte informiert werden, wenn etwas wichtiges passiert, deshalb hätte ich mich ohne mein Mobiltelefon und E-mail nicht wohlgefühlt. Was halten Sie in Ihrer Gesellschaft für den größten Vorzug? Wir sind eine Gruppe von Leuten, die sich gerne amüsieren und ihre Arbeit mögen. Ihre Gesellschaft ist erfolgreich, weil ... Ich denke, dass wir uns immer um die Verbesse- rung unseres ganzen Service, denn wir anbieten, bemühen: neue Speisen, neue Rohstoffe, neues De- sign (Interieur, Besteck, Farbe usw.) Erweiterung der Weinkarte, Weiterbildung und Entwicklung des Personals, Verbesserung unserer Arbeitsmoral und des persönlichen Kontakts mit unseren Gästen... Fast jeden Abend bin ich in einem der Restaurants. Alle Attribute, die zum Erfolg eines komplexen Pro- dukts beitragen. «Так же, как Оскар Уайлд, который сказал: «Я устою против всего, кроме искушения», я люблю все хорошие вещи в жизни, качес- твенную еду, вино, путешествия».., гово- рит Нильс, который стоит во главе своей компании более восемнадцати лет. Радует- ся, когда компания работает без проблем, и дома ничто не беспокоит. Ценит успехи и считает успехом удовлетворенного гостя. Самая дальняя поездка была в Нью-Йорк, куда он ездит с некоторыми коллегами (шеф-поварами и менеджерами), чтобы они видели новейшие тренды в своей области. Каково Ваше самое сильное впечатление от поездок? У меня было много совершенно незабываемых отпусков, и выбрать какое-то одно впечатление было бы несправедливо, как по отношению к дру- гому месту, так и к тем, кто меня сопровождал. Но, тем не менее, гели-скиинг в Чили, исторические (и романтические) выходные в Риме и прожива- ние в нашем летнем доме на юге Норвегии, когда стоит замечательная погода, все это впечатления, которых я не хотел бы лишиться. Без чего Вы не можете обойтись в своих служебных и частных поездках? Когда я путешествую, я не люблю ежедневный контакт, но хочу быть информированным на случай, если происходит что-то серьезное, и поэтому я бы чувствовал себя неуютно без мобильного телефона и электронной почты. Что Вы считаете в Вашей компании самым большим преимуществом? Мы группа людей, которые любят забаву, и нам нравится то, что мы делаем. Ваша компания, по-вашему, успешна, потому что … Я думаю, что мы всегда стараемся улучшить все аспекты услуг, которые мы предоставляем; новые блюда, новые продукты, новый дизайн (интерьер, приборы, цвета и т.д.), улучшение винного меню, услуг общественного питания, подхода сотрудников, морального духа персонала и лично- го контакта с нашими гостями … Почти каждый вечер я за- хожу в какой-нибудь из наших ресторанов. Все атрибуты, которые добавляют к успеху комплексного продукта. Travel Fever 51

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Escadu vede přes rok, ale jak sama říká, i za relativně krátkou dobu získala velké zkušenosti. Největší radost má z práce, která ji baví a naplňuje, a v poslední době také ze svého nového malého psa. Za tajemství úspě- chu považuje: „Nabídnout zákaznicím to, co přesně chtějí.“ Studovala hotelový byznys ve Švýcarsku a nej- vzdálenější pracovní cesta ji zavedla do hotelu v Peru. Mezi své požitky řadí extrémní řízení auta, lyžování a kolečkové brusle. Jaký je váš nejsilnější zážitek z cest? Cestuji poměrně často, ráda poznávám všechno nové, vidím skvělou architekturu, pociťuji atmosféru každého města, i když už jsem tam třeba několikrát byla. Bez čeho se na svých služebních/soukromých cestách neobejdete? Na služební cesty (jedná se převážně o objednání nové kolek- ce ESCADA) nemohu jezdit bez hodnocení předešlých sezón. Potřebuji přesně znát potřeby našich zákazníků, poptávku a statistiky prodeje od barevné škály po nejčastěji prodávané velikosti. Na soukromé cesty (což se stává málokdy) potřebu- ji jen cestovní pas a zbytek bude tam, kam jedu. Co ve vaší společnosti považujete za největší přednost? Mnoho spokojených klientů. Vaše společnost je podle vás úspěšná, protože… Úspěch společnosti se odvíjí od správně vybrané kolekce, kte- rou nabízíme našim zákazníkům, od dobrých služeb prodejců i od správné polohy butiku. She has been the head of Escada for just over a year but, as she says, she has acquired great experience in a rela- tively short time. Her greatest delight is her work which amuses and fulfils her and, recently, her new puppy. She considers the secret of success: “To offer my custom- ers exactly what they want.” She studied the hotel busi- ness in Switzerland and her most distant business trip has been to a hotel in Peru. Her pleasures are extreme car driving, skiing and roller skating. What is your most memorable travel experience? I travel relatively often, I like to discover everything that is new, to see excellent architecture, to feel the atmosphere of each city, even if I have been there several times. SALENA SEMENOVAManager of the ESCADA Boutique What can you not do without on your business /private travels? My business trips are mainly concerned with ordering the new ESCADA collection or training courses. I can not travel to order any new collection without evaluation of the previous season’s. I need to know the exact needs of our clients, the demand and the sales statistics from the colour range up to the most often sold sizes. As for my private trips (that rarely happen), I need only my travel passport and the rest depends on where I’m going On the Red CarpetOn the Red Carpet Travel Fever52

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

What do you consider to be the greatest advantage in your company? Many contented clients. In your opinion, your company is successful because… The company’s success depends on the appropriately selected collection which we offer to our customers, on the good service of our salespeople and on the correct location of the boutique. Sie führt Escada mehr als ein Jahr, sie hat, wie sie selbst sagt, in relativ kurzer Zeit, große Erfahrungen ge- wonnen. Sie freut sich über ihre Arbeit, welche ihr Spaß macht und sie erfüllt. Seit kurzem macht ihr auch ihr neuer kleiner Hund Freude. Das Geheimnis des Erfol- ges heißt für sie: „den Kundinnen genau das anzubieten, was sie sich wünschen.“ Sie hat Hotel Management in der Schweiz studiert und ihre entfernteste Reise hat sie in ein Hotel in Peru gebracht. Zu ihren Genüssen gehört das extreme Autofahren, Skifahren und Skating. Welches ist Ihr stärkstes Reiseerlebnis? Ich reise ziemlich oft, ich lerne gerne alles neue kennen, ich schaue mir gerne ausgezeichnete Architektur an, ich nehme die Atmosphäre jeder Stadt wahr, auch wenn ich dort bereits einige Male war. Was würden Sie auf Ihren Dienstreisen /privaten Reisen nicht missen wollen? Meine Dienstreisen – es handelt sich vor allem um die Bestel- lung neuer Kollektionen für ESCADA oder um ein Training. Jeder Bestellung geht eine Bewertung der vorherigen Sai- sons voraus. Ich muss genau die Bedürfnisse unserer Kunden, Nachfrage und die Verkaufsstatistiken von der Farbenskala bis zu den verkauften Größen kennen. Bei meinen Privatrei- sen (was nur selten passiert), brauche ich nur meinen Reise- pass und den Rest gibt es dort, wohin ich fahre. Was halten Sie in Ihrer Gesellschaft für den größten Vorzug? Viele zufriedene Klienten. Ihre Gesellschaft ist erfolgreich, weil ... Der Erfolg der Gesellschaft hängt von einer richtig ausgewähl- ten Kollektion ab, die wir unseren Kunden anbieten, und natür- lich auch von guten Verkäufern und der Lage der Boutiquen. Она руководит Escadо уже более года, но, как она сама говорит, и за относительно короткий срок она получила большой опыт. Самую большую ра- дость приносит ей работа, которая ей нравит- ся и наполняет ее, а в последнее время и ее новая маленькая собачка. Секретом успеха считает: «Предложить заказчикам то, что они хотят». Она обучалась гостиничному бизнесу в Швейца- рии, а самая дальняя командировка завела ее в отель в Перу. К своим наслаждениям относит экстремальное вождение автомашины, горные лыжи и роликовые коньки. Каково Ваше самое сильное впечатление от поездок? Путешествую я довольно часто, мне нравится узнавать что- то новое, видеть замечательную архитектуру, чувствовать атмосферу каждого города, даже если я там была уже не один раз. Без чего Вы не можете обойтись в своих служебных и частных поездках? Мои командировки – это, в основном, заказ новой коллек- ции ESCADA или тренинг, на каждый заказ новых коллек- ций я не могу ездить без анализа прошлых сезонов. Мне нужно четко знать потребности наших покупателей, спрос и статистику продаж от цветовой гаммы до наиболее часто продаваемых размеров. В личных поездках (что редко бы- вает) мне нужен только загранпаспорт, а остальное будет там, куда я еду. Что Вы считаете в Вашей компании самым большим преимуществом? Много удовлетворенных заказчиков. Ваша компания, по-вашему, успешна, потому что… Успех компании зависит от правильно выбранной коллек- ции, которую мы предлагаем нашим заказчикам, от хоро- шего обслуживания продавцами и правильного местона- хождения магазина. Travel Fever 53

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Působil sedm let jako generální ředitel Savoy Westend Hotel v Karlových Varech a nyní pro stejného zaměstnavatele vykonává novou funkci. Největší radost mu dělá manželka, synové, pes Darling a relaxace u krbu s dobrým červeným vínem. V práci má rád dobře naladěný tým a spokojené partnery a hosty. Úspěch pro něj představuje potvrzení toho, že jeho cesta je správná. Rovněž rád vidí i úspěch ostatních členů svého týmu, což ho motivuje k novým činům. Jaký je váš nejsilnější zážitek z cest? Poznání, že všude dobře, doma nejlíp. Ale jinak zážitkem je vždy poznávání nových lidí, kdy každý člověk je jedinečný a od každého jsem se vždy něco naučil. Bez čeho se na svých služebních /soukromých cestách neobejdete? Bez manželky a Darling – to je naše malá čivava. Co ve vaší společnosti považujete za největší přednost? Důvěru a zodpovědnost, kterou jsem vždy dostal, a spolu s tím volnost a kreativitu, které jsem mohl nasadit při vytvá- ření našeho projektu. Vaše společnost je podle vás úspěšná, protože… Je pod mým vedením a bylo mi umožněno předávat své zkušenosti dále do týmu a vidět, jak se to pozitivně odráží v celé společnosti, což má přímý účinek na spokojenost našich hostů. A také protože si vážím dobrého týmu a dob- rý tým je kapitál. He worked as Managing Director of the Savoy Westend Hotel in Carlsbad for seven years and is now performing a new function for the same employer. His greatest joy is to be with his wife, sons, dog, “Darling“, and to relax by the fireplace with a good red wine. At work, he likes a well-tuned team and satisfied partners and guests. Success to him is the confirmation that his way is correct and he also likes to see the success of others in his team, which motivates him to new activities. What is your most memorable travel experience? Knowing that East, West, home’s best. But otherwise the experience is always meeting new people, as each per- son is unique, and I have always learned something from everyone. What can you not do without on your business /private travels? Without my wife and “Darling“ – this is our little chihuahua. What do you consider to be the greatest advantage in your company? Trust and responsibility, which I always have, and with it the freedom and creativity that I am able to use when creat- ing a project. In your opinion, your company is successful because… It is under my direction, and I have been able to pass on my experience to my team and to see how this reflects positively on the whole company, which has a direct effect on the satis- faction of our guests. And also because I highly regard a good team, and a good team is paramount. Er war sieben Jahre Generaldirektor des Savoy Westend Hotels in Karlsbad und jetzt übt er für den gleichen Arbeitgeber eine neue Funktion aus. Die größte Freude bereiten ihm seine Frau, seine Söhne und der Hund Darling sowie Entspannung am Kamin mit gutem Rotwein. In seinem Beruf mag er sein gut gelauntes Team und zufriedene Partner und Gäste. Der Erfolg – das ist für ihn die Bestätigung, dass sein Weg der richtige ist und in seinem Team sieht er MRudolf MAŠATADirector for Business Development of the Savoy Westend Hotel, Karlovy Vary On the Red CarpetOn the Red Carpet Travel Fever54

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

gerne, dass auch andere erfolgreich sind, was ihn zu neuen Taten motiviert. Welches ist Ihr stärkstes Reiseerlebnis? Die Erkenntnis, dass es zu Hause am schönsten ist. Für mich ist es immer ein Erlebnis, neue Leute kennenzulernen. Jeder Mensch ist einzigartig und von jedem habe ich immer etwas gelernt. Was würden Sie auf Ihren Dienstreisen /privaten Reisen nicht missen wollen? Meine Frau und Darling – das ist unser kleiner Chiwawa. Was halten Sie in Ihrer Gesellschaft für den größten Vorzug? Vertrauen und Verantwortung, die ich immer bekommen habe, und zusammen damit Freiheit und Kreativität, die ich beim Erschaffen unseres Projektes anwenden konnte. Ihre Gesellschaft ist erfolgreich, weil ... sie unter meiner Führung ist. Man hat mir ermöglicht, mei- ne Erfahrungen im Team weiterzugeben, und zu sehen, wie sich das positiv in der ganzen Gesellschaft widerspiegelt. Das alles hat direkte Wirkung auf die Zufriedenheit unserer Gäste. Und auch deshalb, weil ich ein gutes Team schätzen kann und ein gutes Team ist das Kapital. Работал генеральным директором отеля Savoy Westend Hotel в Карловых Варах семь лет, а те- перь у того же работодателя работает в другой должности. Самую большую радость ему прино- сят жена, сыновья, собака Дарлинг и релаксация у камина с бокалом хорошего красного вина. На ра- боте ему нравится хорошо настроенный коллек- тив и удовлетворенные партнеры и гости. Успех для него означает подтверждение того, что его путь правильный, он также рад видеть успех дру- гих в своем коллективе, что мотивирует его к но- вым действиям. Каково Ваше самое сильное впечатление от поездок? Знание того, что везде хорошо, а дома лучше. А вооб- ще всегда оставляет впечатление знакомство с новыми людьми, когда каждый человек исключителен, а от каж- дого я всегда чему-то научился. Без чего Вы не можете обойтись в своих служебных и частных поездках? Без жены и собаки Дарлинга – это наша маленькая чихуахуа. Что Вы считаете в Вашей компании самым большим преимуществом? Доверие и ответственность, которые я всегда получил, и наряду с этим свободу и креативность, которые я мог за- действовать при создании нашего проекта. Ваша компания, по-вашему, успешна, потому что … она работает под моим руководством, и мне была предо- ставлена возможность передавать свой опыт коллективу и видеть, как позитивно это отражается на всей компа- нии, что прямо влияет на удовлетворенность наших гос- тей. А еще потому, что я ценю хороший коллектив, а хоро- ший коллектив это всегда капитал. Travel Fever 55

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Skvělá projížďka sportovním vozem na kon- ci náročného dne plného schůzek – takhle můžete odměnit sebe nebo svého obchodního partnera kdekoli, kde se v Evropě nachá- zíte, včetně Prahy. Půjčovna aut DREAM-CARS je jako dělaná pro stáj rychlých koní, kteří milují kočičí hlavy a zatáčky historických ulic stejně jako filmové rovinky na pořádný odpich a dlouhou čáru za kapotou. Nejlepší zprávou je nabídka vozů na zimu – každý sporťák vám zůstane za stejnou cenu dvakrát déle, ať už je to na den, nebo na víkend. Rozhodně vás v tmavých dnech zahřeje třeba Ferrari California, můžete ale sáhnout i po jedinečném Maserati Gran Turismo. Detaily o zimní akci 1+1 a slevách 25% na jakoukoli jízdu spolu s kompletní nabídkou vozů DREAM-CARS najdete na www.dream-cars.cz An excellent drive in a sports car at the end of a demanding day filled with meetings – this is how you can re- ward yourself or your business partner wherever you are in Europe, including in Prague. Dream-Cars car rental is just the right place for a stable of fast horses that love the cobbles and curves of the historical streets, as well as the long stretches for proper rapid ac- celeration and a race-track sensation. The best news is the spe- cial offer of vehicles for the winter – you can keep all sports cars twice as long at the same price, whether for one day or a weekend. For example, in the dark days, you will definitely warm up in the Ferrari California, or in the matchless Maserati Gran Turismo. You will find the details of the Winter 1+1 Special Offer and 25% dis- counts on any drive, together with a complete selection of Dream Cars at www.dream-cars.cz. Eine tolle Fahrt mit einem Sportwagen am Ende eines anspruchsvollen, mit Terminen vollgestopften Tages – auf diese Art und Weise können Sie Ihren Geschäftspartner nicht nur in Prag, sondern überall in Europa belohnen. Der Autoverleih Dream-Cars ist wie geschaffen für eine Ausfahrt mit schnellen Pferden, welche sowohl auf den Kopfsteinpflastern und den Kurven der historischen Straßen als auch auf schnellen Traumstraßen fahren.Die beste Nachricht ist das Winterangebot – jedes Sportauto können Sie zum gleichen Preis doppelt so lange fahren, sei es anWochentagen oder amWochenende. An den kalten, düsterenTagen wird Sie zum Beispiel ein Ferrari Califor- nia erwärmen, Sie können auch nach dem einzigartigen Maserati Gran Turismo greifen. Die Einzelheiten über dasWinterangebot 1 + 1 und die Ermässigungen von 25% für eine beliebige Fahrt samt dem kompletten Wagenangebot Dream Cars finden Sie unter www.dream-cars.cz Отличная автопрогулка на спор- тивной машине в конце тяжелого дня, заполненного деловы- ми встречами – так Вы можете наградить себя или своего партнера по бизнесу где угодно, где бы в Европе Вы не находи- лись, включая Прагу. Прокат автомобилей Dream-Cars будто приспособлен для быстрых коней, которые любят булыжник на мостовой и повороты исторических улочек так же, как и финишные прямые для хорошего ускорения и сумасшедшую скорость. Самой лучшей новостью является предложение ма- шин на зиму – каждая спортивная машина будет вашей в два раза дольше за ту же цену, неважно на один день или на вы- ходные. Вас наверняка согреет в темные дни Ferrari California, а можете испробовать и эксклюзивный Maserati Gran Turismo. Подробности о зимней акции 1+1 и скидках 25% на любые поез- дки вместе с комплексным предложением автомобилей Dream Cars найдете на сайте www.dream-cars.cz Travel Fever56 Travel Fever56 PassionPassion for Cars DREAM-CARS

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

King Power UNICO s chronografem s vertikální spojkou, 100% vyrobený v manufaktuře Hublot. Novinkou je slitina z 18karátového zlata, obsahující 5% platiny. HUBLOT boutique Pařížská 1, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 310 907 Email:

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Jako oficiální hodinář Formule 1 byla společnost Hublot přítomna na zahájení závodů Formule 1 Velké ceny Airtel 2011, které se konalo v Novém Dillí v Indii, šesté zemi na kalendáři FIA světového šampionátu Formule 1 pro rok 2011. Při této příležitosti známý hráč kriketu Harbhajan Singh, velvyslanec značky Hublot, dostal hodinky limitované edice F1 King Power India, vytvořené speciálně pro tuto dychtivě očeká- vanou událost v historii F1. Hodinky F1 King Power India nesou na ciferníku a řemín- ku barvy indické vlajky a známé logo F1. Mohou se pochlubit několika unikátními prvky z různých technologicky špičkových materiálů přímo inspirovaných Formulí 1 (z nichž některé dosud nebyly při výrobě hodinek použity), např. vnějším keramickým kroužkem sklíčka s otvory a kružnicemi, saténovou povrchovou úpravou ozdobenou četnými šroubky, které připomínají výkonné brzdové kotouče, páskem z pryže a Nomexu, syntetického vlák- na vyvinutého společností Dupont De Nemours a používaného – díky velmi nízké hořlavosti a tepelné stabilitě – pro výrobu oble- ků řidičů F1 i tlačítek Start, Reset a Mezičas, aby se dala použít ve zlomku vteřiny, a subčíselníkem na 30 minut u čísla 3. As the Official Watchmaker of Formula 1TM , Hublot was present at the inaugural 2011 Formula 1TM Grand Prix Airtel taking place in New Delhi, India, the 6th Asian country on the 2011 calendar of the 2011 FIA Formula One World ChampionshipTM . On this occasion, famous cricket player Harbhajan Singh, Brand Ambassador of Hublot, was presented the F1TM King Power India limited edition watch especially designed in recog- nition of this highly anticipated event in the history of F1TM . Sporting the famous F1TM logo and colours of the Indian flag on its dial and bracelet, the F1TM King Power India features several unique aspects made from an array of high-tech materi- als directly inspired by Formula 1TM (some of which have nev- er before been used in watchmaking) such as a ceramic bezel with a circular-grained satin finish adorned with multiple holes inspired by a high performance brake disc, a strap made from rubber and NomexTM , a synthetic fibre developed by Dupont De Nemours and used – thanks to its very low combustibility and thermostability – to make the suits worn by F1TM drivers as well as the Start, Reset and Split push buttons, the latter for the split second function and a 30-minute counter at 3 o’clock. Als offizielle Uhrenmarke der Formel 1™ war die Gesellschaft Hublot, bei der Eröffnung des ersten Formel 1™ Grand Prix Airtel 2011 dabei. Das Rennen fand im indischen Neu-Delhi statt. Indien ist das sechste asiatische Land im Rennkalender der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft™ für die Saison 2011. Anlässlich dieses Ereignisses hat der bekannte Kricketspie- ler Harbhan Singh, Botschafter der Marke Hublot, die neue Uhr der limitierten Edition F1TM King Power India geschenkt be- kommen. Diese Uhr wurde eigens zu Ehren dieses lang erwar- teten Ereignisses in der Geschichte der Formel 1TM geschaffen. Die Uhr F1TM King Power India trägt das berühmte Logo der F1™ und die Farben der indischen Flagge auf ihrem Ziffer- blatt und Armband. Zudem punktet sie mit einzigartigen De- signmerkmalen, ausgeführt in High-Tech-Materialien, die di- rekt von der Formel 1TM inspiriert sind (und teilweise noch nie zuvor in der Uhrenherstellung verwendet wurden). Die kreis- förmig satinierte Keramiklünette weist in Anlehnung an hoch leistungsfähige Bremsscheiben zahlreiche Bohrlöcher auf. Das Armband ist aus Kautschuk und NomexTM gefertigt, einer von Dupont De Nemours entwickelten synthetischen Faser, die dank ihrer sehr geringen Brennbarkeit und ihrer Hitzebestän- digkeit für die Herstellung von F1TM -Rennfahreranzügen einge- setzt wird. Des Weiteren verfügt die Uhr über Drücker für die Funktionen Start, Nullstellung und Rattrapante (Schleppzei- gerchronograph) sowie einen 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr. В качестве официального хронометриста Формулы 1TM компания Hublot присутствовала на открытии гонок Формулы 1TM Большого приза Airtel 2011, которое проходило в Нью-Дели в Индии, шестой стране в календаре FIA мирового чемпионата Формулы 1 на 2011 год. Во время этого события знаменитый игрок в крикет Harbhajan Singh, посол марки Hublot, получил часы лими- тированной серии F1TM King Power India, созданные специ- ально к этому горячо ожидаемому событию в истории F1TM . Часы F1TM King Power India на циферблате и ремешке несут цвета индийского флага и известный логотип F1TM . Они могут похвалиться несколькими уникальными элементами, изготов- леннымиизразличныхматериаловпоновейшимтехнологиям, инспирированным непосредственно Формулой 1TM (некоторые из них до сегодняшнего дня при производстве часов не приме- нялись), напр., наружным керамическим кольцом из стекла с отверстиями и окружностями, бархатной поверхностью, укра- шенной многочисленными винтиками, которые припоминают мощные тормозные диски, ремешком из резины и материала NomexTM , синтетического волокна, разработанного компанией Dupont De Nemours и применяемого, благодаря очень низкой горючести и хорошей термостабильности, в производстве кос- тюмов для пилотов F1TM , кнопками Старт, Сброс и Промежу- точное время, чтобы ими можно было воспользоваться за долю секунды, а также субциферблатом на 30 минут у цифры 3. PassionPassion for Watches Travel Fever58 Travel Fever58 HUBLOT

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

   Zarudnutí. Pigmentové skvrny. Tmavé skvrny. Nejednotný tón pleti.  Představte si, že nemáte co skrývat. Nový Even Skintone Illuminator První rychle účinkující sérum od výzkumu Estée Lauder pro dramatickou redukci viditelnosti zarudnutí, pigmentových skvrn a tmavých skvrn. Během okamžiku omezuje zarudnutí a pleť vypadá zářivá. V klinickém testu vykázalo 62% žen výrazné zlepšení tónu pleti – již za 2 týdny. Postupem času pleť vypadá výrazně čistší, jasnější a rovnoměrně tónovaná. esteelauder.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Hublot slaví 10. výročí prestižního jachtařského závodu Monaco Classic Week a představuje nové hodinky „Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco“. Společnost Hublot má s Yacht Club de Monaco přirozenou vaz- bu od roku 2005, kdy byla jmenována oficiálním časoměřičem tohoto prestižního klubu a jeho aktivit. Na počest Yacht Club de Monaco a letošních oslav 10. výročí Monaco Classic Week, který se konal od 14. do 18. září 2011, manufaktura Hublot vytvořila hodinky Classic Fusion, sportovně-elegantní model v titanu, zvoleném pro jeho lehkost, odolnost proti nárazům a extrémním antikorozním vlastnostem, s číselníkem v hlubo- ké námořnické modři s postříbřenými subciferníky a páskem z modré aligátoří kůže prošité do pryžového řemínku pro zajiš- tění lepší odolnosti vůči mořské vodě. Exkluzivní barvy klubu se nachází ve středu ciferníku pod centrální osou rafiček. Bude zkompletováno pouze 250 očíslovaných kusů. Hublot celebrates the 10th anniversary of the prestigious Monaco Classic Week, and introduces the new “Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco”. Hublot has a natural link with the Yacht Club de Monaco, having been appointed the official timekeeper for this pres- tigious club and its activities in 2005. In tribute to the Yacht Club de Monaco and this year‘s celebrations marking the 10th anniversary of the Monaco Classic Week, which took place from the 14th to 18th September 2011, Hublot has cre- ated the Classic Fusion Chronograph, a sport-chic model in titanium, chosen for its lightness, shock resistance and ex- treme corrosion-resistant properties. It features a deep navy blue dial with silver-plated counters and a strap in blue al- ligator leather stitched on to rubber to ensure a better re- sistance to sea water. The club‘s exclusive colours appear at the centre of the dial under the central hand arbor. Just 250 numbered pieces will be produced. Die Gesellschaft Hublot feiert den 10. Jahrestag der Prestige-Yacht Regatta Monaco Classic Week und stellt eine neue Uhr „Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco“ vor. Im Jahre 2005 wählte der Prestige-Yacht Club Monaco die Ge- sellschaft Hublot zu seinem Partner und offiziellen Zeitnehmer für alle seine Regatten. Zum zehnjährigen Bestehen der Mona- co Classik Week, die in diesem Jahr vom 14. bis 18. September stattfand, stellt Hublot ein Sonderuhrenmodell Classic Fusion vor. Der sportlich-elegante Classic Fusion Titan-Chronograph zeigt sich in den Farben des Clubs: Das marineblaue Ziffer- blatt mit silberfarbenen Indexen und Zählern verleiht der Uhr maritimes Flair. Das Saphirglas auf beiden Seiten schützt Zif- ferblatt und Innenleben, das dadurch auch betrachtet werden kann. Getragen wird der Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco am marineblauen Alligator-Lederband mit Kautschuk-Innenseite, damit die Uhr gegen Meereswasser wi- derstandfähig ist. Die exklusiven Clubfarben findet man in der Mitte des Zifferblattes unter der zentralen Achse der Zeiger. Es werden nur 250 nummerierte Stücke erzeugt. Hublot отмечает 10-ю годовщину престижного состязания яхтсменов регаты Monaco Classic Week и представляет новые часы «Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco» Компания Hublot связана с Yacht Club de Monaco естест- венными путами с 2005 года, когда она была названа офи- циальным хронометристом этого престижного клуба и про- водимых им мероприятий. В честь Yacht Club de Monaco и нынешнего празднования 10-й годовщины регаты Monaco Classic Week, которая проходила с 14 по 18 сентября 2011, мануфактура Hublot создала часы Classic Fusion, спортивно- элегантную модель из титана, выбранного за его легкость, устойчивость к ударам и экстремальные антикоррозионные свойства, с циферблатом цвета глубокой синевы с посереб- ренными субциферблатами и ремешком из синей кожи ал- лигатора, прошитой вместе с резиновым ремнем для обеспе- чения лучшей устойчивости к морской воде. Эксклюзивные цвета клуба находятся в центре циферблата под централь- ной осью стрелок. Будет собрано всего 250 пронумерованных экземпляров. Travel Fever60 Travel Fever60 PassionPassion for Watches HUBLOT

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Přijďte vyzkoušet zubní kliniku, kde to nebolí! … abyste se mohli smát Poskytujeme komplexní zubní péči pro celou rodinu: Preventivní stomatologie Dentální hygiena Estetická stomatologie (bílé výplně, inlay, onlay, fazety) Bělení zubů Dětská stomatologie Protetické práce (celokeramické korunky, můstky) HealOzone Parodontologie Ortodoncie Mikroskopická endodoncie Stomatochirurgie Ošetření v analgosedaci Implantologie Digitální RTG Akutní ošetření bolestivých stavů Pohotovost o víkendech a svátcích Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se na kompletní dentální hygienu do 31. 3. 2012 a uveďte heslo „TRAVELFEVER“ Na ošetření získáte slevu 25%. Více informací na www.erpetmedical.cz Pštrossova 10 | 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 595 000 | E-mail: pohotovost o víkendech a svátcích | Tel.: +420 724 511 547

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

62

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

V životě mne inspiruje zvědavost Curiosity inspires me in life In meinem Leben inspiriert mich die Neugier Всю жизнь меня инспирирует любопытство Francesco Augusto RAZETTO Často se v rámci interview s úspěšnými podnikate- li vyskytne situace, že se rozhovor stočí na pracov- ní téma. Francesco Augusto Razetto patří zcela jistě mezi úspěšné podnikatele. Prostřednictvím vlastní společnosti Architectural Consulting, kterou před více jak dvaceti lety založil, získal od prvopočátku přední postavení na českém realitním trhu. Již na samotném začátku našeho rozhovoru si však uvědo- muji, že tento člověk vybočuje z běžného „cliché“ podnikatele, jak jej máme v našem podvědomí. Sídlo společnosti je v histo- rické budově z 16. století. Sama místnost, kde se náš rozhovor odehrává, působí příjemně a stylově, prostředí umocňuje řada dobových obrazů, historický nábytek a sklo či sochy. Vzbuzuje to ve mně více pocit muzea nežli soudobé sídlo realitní společ- nosti. A důkazem toho je i skutečnost, že mezi mnoha zájmy pana Razetta patří, jak jinak, umění. Před třemi lety dal pod- nět k založení nadačního fondu ELEUTHERIA, jehož úkolem je podporovat studium a výzkum méně známých uměleckých období. Nesmíme zapomínat ani na lásku k cestování. V běž- ném životě, mimo pracovní rovinu, se však tématu investic, výnosovosti a celé komplexní terminologii daného sektoru vyhýbá. Uvědomuji si to v okamžiku, kdy se můj udivený pohled zastaví na jednom z mnoha obrazů. „Je to plakát, který jsem koupil ve Vietnamu,“ vysvětluje pan Razetto. A dodává: „Tuto část světa jsem si obzvláště oblíbil.“ Téměř instinktivně se tedy ptám: Jakým způsobem pojímáte cestování, jaké hotely na svých cestách preferujete? Snažím se poznávat a objevovat nové země, jejich zvyky a kul- turu z pohledu imaginárního cestovatele počátku devatenác- tého století, nevzdávaje se však postu Evropana. S potěšením se nořím do davu, abych s ním splynul a přiblížil se mu tak co nejvíce, s cílem seznámit se s minulostí i přítomností jednotli- vých národů a jejich kultur. Abych odpověděl na vaši otázku: preferuji hotely, které mají ve svých základech vepsanou his- torii – například v Indočíně je celá řada hotelů v koloniálním francouzském stylu a pobývat zde je zcela fascinující. Máte nějaké oblíbené místo? Z pozice Evropana nemohu tento kontinent přehlédnout, již z té podstaty, že jej považuji za kulturní středobod světa. Pro- tipólem je Asie, která mne od počátku uchvátila a fascinova- la, neboť reprezentuje zcela odlišný svět, než je ten náš. Asie je odlišná nejen svojí kulturou, ale též kuchyní, obyčeji… Její poznávání mě stále podněcuje k novým cestám, i když pocho- pit ji je často obtížné. Pamatujete si, jaký byl váš nejsilnější zážitek z cest? Byl jsem zcela otevřeně a upřímně uchvácen jezerem Inle v Barmě. Toto jezero se zcela průzračnou vodou je ponořeno do ticha, na které my jakožto Evropané nejsme zvyklí. Není to však „hluché“ ticho, je doprovázeno přirozenými zvuky přírody všude kolem, zpěvy, které vycházejí z pagod a chrámů, jichž je zde bezpočet. Nazval bych to „živoucím tichem“, jedním slo- vem nádhera. Mimo jezery Inle, jaká další místa byste doporučil navštívit? Je jich opravdu celá řada. Avšak jedno místo, zcela výjimeč- né, se nachází relativně blízko nás – v Řecku. Je to vcelku malé území, vesnička Monte Atos, která se nachází na polo- ostrově Chalkidiki. Přístup do této vesnice mají pouze muži, kteří dovršili plnoletosti. Máte zde pocit, že se čas doslova zastavil; nejsou zde žádné silnice, přístup do vesnice je pou- ze po moři. Aby se sem člověk dostal, je zapotřebí požádat Travel Fever 63 InterviewInterview

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

o povolení příslušné řecké orgány. Ve vesnici je více jak 40 klášterů rozmístěných podél pobřeží. Jsou to jakési „mikrosvě- ty“, v každém klášteře se mluví jiným jazykem. Najdete zde klášter Řeků, Rusů, Bulharů, každý z těchto klášterů je dílem toho kterého národa. Zcela mimořádné a ojedinělé místo, jedi- nečná příležitost, jak poznat tolik rozlišných kultur soustředě- ných na jednom malém území. Tato vesnice je enklávou zce- la separovanou od našeho současného žití, a přitom vzdálená pouhé 3 hodiny letu. Nikdy jste neuvažoval, že o svých cestách napíšete knihu? Jistěže, dokonce jsem i začal, bohužel jsem však zápisky ztra- til na lodi u ostrova Lombok, což je malý ostrov poblíž Bali v Indonésii. A to způsobilo, že jsem se k psaní již nevrátil. Do České republiky, tehdy ještě Československa, jste přišel v roce 1989. Co vás k tomu vedlo? Toužil jsem poznat tu část Evropy, která v té době byla v západním světě synonymem nepoznaného a která souběž- ně prožívala období převratných změn. Konec komunismu a otevření se novým perspektivám pro mne v mých dvaceti čtyřech letech znamena- ly velkou výzvu a příležitost. Již od počát- ku mého působení v České republice jsem se zaměřil na realitní trh a musím otevře- ně přiznat, že mi v hojné míře napomohla vysoká kvalita a architektonická hodnota staveb, které se v Praze nacházejí. Skuteč- ně výjimečná…. Profesí jste architekt, věnujete se této práci i nadále? Ne. Projekcí se zabývá můj bratr Ottavia- no, který již sedm let žije v Praze, zatímco já osobně se věnuji ekonomické a finanční stránce. Jakými projekty se v současné době zabývá nadace ELEUTHERIA? Nadace vznikla zhruba před třemi lety a je- jím úkolem bylo prezentovat široké veřej- nosti mé soukromé sbírky umění. Dopo- sud jsme realizovali 3 výstavy, z nichž první, konaná ve výstavní galerii Mánes, byla věnována prezentaci děl z období čes- koslovenského socialistického realismu a druhá, v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci, věnovaná plakátům vietnamské propagandy. Tato výstava se časem stala putovní a jejím přirozeným pokračováním byla prezentace děl v Bruse- lu v budově Evropského parlamentu. Příští rok bude následovat expozice těchto děl ve výstavních prostorách Národního muzea současné historie v Lublani. Mimoto při- pravujeme na příští rok další významnou výstavu věnovanou dílům českosloven- ského socialistického realismu, tentokrát v Itálii v prestižních prostorách historické vily Manin poblíž Udine. Jakých vlastností si na Češích ceníte? Češi jsou otevřeni evropské kultuře; je to národ, který udělal v posledních letech, a to i na poli ekonomiky, velký krok kupředu. Samozřejmě to je podloženo faktem, že je zde velmi profesionální a zodpovědný pří- stup k práci. A dalším stejně tak důležitým aspektem je vysoká úroveň a preciznost prací v celé řadě oborů. V současné době se zabýváte nemovitostmi; tomuto oboru jste se věnoval i v době před vaším příchodem do ČR? Téměř celá naše rodina se zabývala realitním sektorem. Počí- naje mým pradědečkem, jenž stál u zrodu nejstarší stavební firmy v Itálii, která dodnes existuje. Polovina rodiny se věno- vala obchodu se starožitnostmi. Z toho plyne i moje láska k umění, ke starožitnostem, k architektuře, a tedy i k nemovi- tostem, které jsou její nedílnou součástí. Máte nějaké životní krédo? Myslím si, že jednou z opravdu zásadních vlastností mého „já“, která mne žene vpřed, je zvědavost. Právě od této zvědavosti se odvíjí chuť poznávat nové lidi, země, národy a kultury. Pod- statou poznání je právě zvědavost a přeji ji v hojné míře každé- mu člověku. Právě zvědavost a touha po poznání mě motivuje k tomu, abych netrávil veškerý volný čas před televizí. Travel Fever64

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

When interviewing successful entrepreneurs, there is often the risk that the discussion will turn to the theme of work. Francesco Augusto Razetto definitely ranks among successful entrepreneurs. Through his own company, Architectural Consulting, which he established more than twenty years ago, he achieved a dominant position on the Czech Real Estate market from the very outset. However, already at the beginning of our interview, I re- alise that this man deviates from the usual clichéd notion of an entrepreneur that we subconsciously have. The seat of the company is in a historical building dating from the 16th cen- tury. The room itself where our interview takes place, is pleas- ant and stylish. The environment is accentuated by many contemporary paintings, antique furniture, glassware and sculptures. It evokes in me rather the atmosphere of a mu- seum than the contemporary headquarters of a Real Estate company. The deviation from the usual image of an entre- preneur is also evidenced by the fact that, among the many interests of Mr Razetto are a love of travel and, not surpris- ingly, Art. Three years ago, he initiated the establishment of the Eleutheria Endowment Fund, the purpose of which is to support the study and research of lesser known periods in Art. However, in his daily life, away from the work environ- ment, he avoids the theme of investments, profitability and all the complex terminology of that relevant sector. I realise this at the moment when my amazed gaze rests on one of the many pictures. “This is a poster which I bought in Vietnam!” Mr Razetto explains, adding: “I began to fancy that part of the world in particular.” I therefore ask, almost instinctively: When you travel, how do you like to travel? Do you stay in top hotels or do you prefer to taste the local life? I try to see and discover new countries, their customs and cul- ture, from the viewpoint of an imaginary traveller at the be- ginning of the 19th century, while not forfeiting the position of being a European. I dive with pleasure into a crowd to merge with it and to get as close as possible, with the objective of learning about the past and present of individual nations and their cultures. To answer your questions: I prefer hotels that have history written in their foundations – for example, in Indochina there are many hotels in the colonial French style and a stay there is absolutely fascinating. Do you have any favourite destination? From the position of a European, I cannot ignore this conti- nent, especially due to the fact that I consider it the cultural nucleus of the whole world. Asia is the antipole which capti- vated and fascinated me from the beginning, because it repre- sents an entirely different world from ours. Asia is different not only in its culture but also in its cuisine and customs... Discovering Asia (although it is often difficult to understand) encourages me to undertake new journeys. What has been your most compelling travel experience? I was totally openly and frankly enthralled by Inle Lake in Myanmar. This lake with its absolutely crystal clear water is steeped in a silence, which we as Europeans are not used to. But it is not a “deaf” silence, it is accompanied with the natural sounds of Nature all around, as well as the sound of singing coming from countless pagodas and temples. I’d call it a “living silence”—in one word, heavenly. And what other dream destinations, besides Inle Lake, can you recommend? There are really many. But one place, absolutely unique, is situ- ated relatively nearby, in Greece. It is a rather small territory, in the Chalkidiki peninsula, where there is a site called Mount Athos. Only men who have reached adulthood can enter this site. You get the feeling that time has virtually stood still here. There are no roads, you can only reach it by sea and after ob- taining permission from the respective Greek authorities. You will find 40 monasteries scattered along the sea shore. They are a type of “microworld”: a different language is spoken in each monastery. At Mount Athos, you can visit Greek, Russian and Bulgarian monasteries; each of these is the creation of the re- spective nation. It is a wholly extraordinary and unique place, a great opportunity to get to know so many different cultures in one small region. It is an enclave absolutely detached from our contemporary life and yet only three hours away by plane. Have you ever considered writing a book? I even already began to write one, but unfortunately my notes got lost on a ship in Lombok, which is a small island near Bali. And as a consequence, I’ve never returned to writing. In 1989, you came from Italy to the Czech Republic. What led you to this decision? I longed to see that part of Europe which, at that time, was synonymous to the western world with the undiscovered, and which at the same time had experienced a period of revolu- tionary changes. For me, at the age of 24, the end of com- munism and the opening up of new perspectives presented a great challenge and opportunity. From the time that I start- ed to work in the Czech Republic, I focused on the Real Es- tate market. I must openly confess that the high quality and architectural value of the buildings located in Prague helped me a great deal in this. They are truly exceptional... Architecture is your original profession. Do you still do this work? No. My brother Otaviano, who has been living in Prague for seven years now, is engaged in the project part, while I person- ally deal with economics and finance. What is your Eleutheria Endowment Fund preparing at the moment? This Foundation was established approximately three years ago for the purpose of presenting the collections that I own. So far, we have organised three exhibitions. The first one was held in the Mánes Exhibition Gallery and was devoted to the pres- entation of works from the period of Czechoslovakian socialist realism. The second, held in the premises of the National Gal- lery of the capital city of Prague in the Trade Fair Palace, was devoted to posters of Vietnamese propaganda. This exhibition subsequently became a travelling one and its natural continua- tion was the presentation of the works in Brussels in the build- ing of the European Parliament. Next year, the exposition of these works will follow in the exhibition areas of the National Museum of Contemporary History in Ljubljana. In addition, we are preparing another exhibition devoted to the works of Czech- oslovakian socialist realism, this time in Italy in the prestigious premises of the historical Villa Manin near Udine. What characteristics do you like in the Czechs? Czechs are open to European culture. This is a nation which has taken a great leap forward, also in the field of economics. Of course, this is also based on the very professional and re- sponsible work attitude. Another equally important factor is the very high level and precision in many spheres of activity. You deal with Real Estate. Was this your passion already before you came to the Czech Republic? Almost the whole of our family has been engaged in the Real Estate sector. My great-grandfather was the founder of the Travel Fever 65 InterviewInterview

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

oldest construction company in Italy, which is still in existence today. And half of the family devoted themselves to trading in antiques. Here is where my love of Art, Antiques, Architecture and therefore also Real Estate, which is an integral part of it, had its beginnings. Do you follow any credo? I think that one of the most important characteristics of my “Self” which drives me is curiosity. Out of this curiosity then stems the desire to get to know new people, countries, nations and cultures. It is curiosity which is the essence of learning, and I wish plenty of it to every person. Curiosity and the de- sire for learning motivate me not to spend all my free time at home watching television. Die Interviews mit den erfolgreichen Unternehmern laufen oft Gefahr, dass man letztendlich nur über Arbeitsthemen spricht. Francesco Augusto Razetto gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichen Business- männern. Vor mehr als zwanzig Jahren hat er die Gesellschaft Architectural Consulting gegründet und vom Anfang an hat er sich den wichtigsten Platz auf dem tschechischen Immobilienmarkt gesichert. Während unseres Interviews sehe ich gleich, dass dieser Mann nicht zu den typischen Unternehmern, wie wir sie ken- nen, gehört. Der Sitz seiner Gesellschaft befindet sich in ei- nem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Der Raum selbst, wo wir sitzen und reden, wirkt gestylt und angenehm, alles un- termalt mit wunderbaren Gemälden, historischem Mobiliar, Glas und Skulpturen. Es wirkt auf mich eher wie ein Muse- um als ein Sitz einer Immobiliengesellschaft. Dahinter stek- ken die privaten Interessen und Hobbies von Herrn Razetto: Kunst in allen Facetten. Vor drei Jahren hat er die Gründung des Stiftungsfonds Eleutheria initiiert. Dieser Stiftungsfond unterstützt Studium und Forschung der weniger bekann- ten Kunstperioden. Eine weitere Leidenschaft von Herrn Ra- zetto ist Reisen. Im alltäglichen Leben außerhalb des Büros, versucht er den Themen wie Investitionen, Ertragskraft und der ganzen komplexen Terminologie des Immobiliensektors auszuweichen. Ich begreife es in dem Augenblick, als ich ganz überrascht eines von den vielen Bildern ansehe. „Es ist ein Plakat, das ich in Vietnam kaufte!“, erklärt Herr Razetto und fügt zu: „diesen Weltteil habe ich besonders lieb gewonnen“. Dann frage ich fast instinktiv: Wenn Sie reisen, wie sehen Ihre Reisen aus? Welche Hotels bevorzugen Sie auf Ihren Reisen? „Ich versuche neue Länder, die Gewohnheiten ihrer Einwoh- ner und ihre Kultur aus der Sicht eines imaginären Reisen- den aus dem Europa des neunzehnten Jahrhunderts zu ent- decken und kennenzulernen. Mit Genuss tauche ich in die Menschenmengen, ich versuche mich einzuleben und so dem Volk so nah wie möglich zu kommen. Ich möchte so viel wie möglich die Kultur, die Geschichte und die Gegenwart einzel- ner Nationen und Kulturen kennen lernen. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich bevorzuge solche Hotels, die in ihren Funda- menten die Geschichte eingesogen haben - zum Beispiel in In- dochina gibt es eine ganze Reihe von Hotels im französischen Kolonialstil und es ist faszinierend, hier zu verweilen. Haben Sie einen Lieblingsort? Aus der Position eines Europäers kann ich nicht meinen Kon- tinent übersehen, bereits von diesem Ausgangspunkt hal- te ich Europa für das Kulturzentrum der ganzen Welt. Der Gegenpol ist Asien, das mich ganz gefangen hat und immer fasziniert. Das ist eine ganz andere Welt, natürlich auch hoch interessant, aber ganz unterschiedlich: andere Kulturen, an- dere Küche, andere Bräuche – es ist faszinierend, alles ken- nenzulernen und zu verstehen und es zwingt mich ständig zu neuen Reisen, auch wenn es oft sehr schwierig ist, das alles dort zu verstehen. Erinnern Sie sich an das stärkste Reiseerlebnis? Das stärkste Reiseerlebnis war für mich ohne Zweifel der See Inle in Barma. Es ist ein See, mit Kristallwasser, der sich in faszinierender Stille, die wir Europäer gar nicht mehr kennen, befindet. Es ist keine „tiefe“ Stille, sie ist von den Naturtönen begleitet: Vögelzwitschern, Gesang kommend aus den Pago- den und Tempeln, die es hier in Hülle und Fülle gibt. Ich wür- de es als „lebende Stille“ bezeichnen. Einfach wunderschön. Haben Sie noch einen anderen Reisetraum außer dem See Inle..? Selbstverständlich, es gibt viele. Ein Ort, den ich empfeh- len möchte, ist relativ nah und zwar in Griechenland auf der Halbinsel Chalkidiki. Es ist das kleine Dorf Monte Atos. Dort dürfen nur Männer rein. Es ist ein Dorf am Meer, dort gibt es keine Gassen und keine Straßen. Man kann nur von See ankommen und man muss um eine Bewilligung der griechi- schen Behörden ansuchen. Sie werden dort 40 Klöster sehen können, alle liegen am Meer mit wunderschönen Fresken. Sie haben das Gefühl, dass Sie hundert Jahre zurückversetzt worden sind. Man isst, was die Leute fangen oder züchten. Das, was dort sehr ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass in jedem Kloster eine andere Sprache gesprochen wird. In Monte Atos gibt es zum Beispiel Klöster der Griechen, Russen und Bulgaren. Es ist eine Enklave, die ganz getrennt von unserer jetzigen Welt existiert und von uns eigentlich nur 3 Stunden von dem Flugzeug entfernt ist. Wollten Sie einmal ein Buch über Ihre Reisen schreiben? Ich habe sogar angefangen, aber als ich meine Notizen auf ei- nem Schiff auf Lombok (das ist eine kleine Insel bei Bali in In- donesien) verloren hatte, war die Lust zum Schreiben weg. Sie sind im Jahre 1989 in die Tschechische Republik, damals noch Tschechoslowakei, aus Italien gekommen. Was hat Sie dazu bewogen? Ich wollte die Welt, die sich in dieser Zeit in Umwandlung be- fand, und im Westen ein Synonym des Unbekannten war, ken- nenlernen. Es war das das Ende des Kommunismus und eine ganze Reihe von Möglichkeiten war vorhanden. Das Ende des Kommunismus und die Öffnung bedeuteten für mich – ich war vierundzwanzig Jahre alt – eine große Herausforderung und Gelegenheit. In Tschechien habe ich mich gleich von Anfang auf den Immobiliensektor konzentriert und ich muss sagen, dass ich bald erfolgreich war. Bis heute bin ich auch von der Prager Architektur fasziniert. Die ist wirklich einzigartig… Ihre Profession ist eigentlich Architekt, sind Sie als Architekt tätig? Nein. Mit dem Projektbereich beschäftigt sich mein Bruder Otaviano, der seit sieben Jahren in Prag lebt, und ich bin für Finanzen und die Wirtschaftsfragen zuständig. Was bereitet derzeit Ihr Stiftungsfond Eleutheria vor? Diesen Stiftungsfond haben wir vor etwa 3 Jahren gegründet. Wir wollten der breiten Öffentlichkeit meine Privatsamm- lungen präsentieren. Bis jetzt haben wir drei Ausstellungen organisiert. Die erste wurde den Werken des tschechoslowa- kischen sozialistischen Realismus gewidmet und fand in der Galerie Mánes statt. Das Thema der zweiten Ausstellung, InterviewInterview Travel Fever66

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

die in der National Galerie der Hauptstadt Prag im Messepalast stattfand, waren die Plakate der viet- namesischen Propaganda. Es ist eine Wanderaus- stellung und wird demnächst im Europäischen Par- lament in Brüssel vorgestellt. Diese Ausstellung wird im kommenden Jahr in den Ausstellungsräum- lichkeiten des Nationalmuseums der gegenwärtigen Geschichte in Laibach in Slowenien stattfinden. Für das kommende Jahr bereiten wir außerdem eine weitere bedeutende Ausstellung in Italien in den Prestigeräumlichkeiten der Vila Manu, in der Nähe von Udine, vor. Diese Ausstellung wird den Werken des tschechoslowakischen sozialistischen Realismus gewidmet. Welche Eigenschaften mögen Sie bei den Tschechen? Bei den Tschechen mag ich ihre Offenheit der euro- päischen Kultur gegenüber. Es ist eine Nation, die aus der ökonomischen Sicht einen großen Schritt vorwärts gemacht hat. Der Grund ist ohne Zweifel auch die Tatsache, dass die Leute eine sehr ernst- hafte Einstellung zur Arbeit haben. Was auch sehr wichtig ist, dass man hier ein sehr hohes technisches Niveau der ausgeführten Arbeiten in vielen Fachge- bieten hat. Heute sind Sie in dem Immobiliensektor tätig, war es Ihre Leidenschaft auch bevor Sie nach Tschechien gekommen sind? Meine ganze Familie ist von Anfang an in der Im- mobilienbranche tätig, mein Urgroßvater hat die äl- teste Baufirma in Italien gegründet und diese Fir- ma gibt es bis heute. Die Hälfte der Familie widmet sich den Antiquitäten. Hier können Sie sehen, wie sich meine Liebe zu den Antiquitäten mit der Lie- be zu den Immobilien ergänzt. Auf einer Seite steht die Kunst, die Antiquitäten und die Architektur und auf der Anderen die Immobilien. Haben Sie ein Kredo, nach dem Sie leben? Für eine der wichtigsten Eigenschaften, die mich treiben, halte ich Neugier. Davon hängt auch das In- teresse und Bedürfnis neue Leute, neue Länder und Kulturen kennenzulernen, ab. Es ist die Neugier, die mich nach vorne treibt, und welche auch der Grund der Erkenntnis ist. Es ist gerade die Neugier, die mich dazu motiviert, dass ich nicht meine Freizeit zu Hause vor dem Fernsehen verbringe. Часто в рамках проведения интервью с успешны- ми предпринимателями появляется риск, что разговор перейдет на рабочие темы. Франческо Аугусто Разетто абсолютно точно относится к успешным предпринимателям. При помощи собственной компании «Architectural Consulting», основанной им более двадцати лет назад, он с са- мого начала завоевал прочные позиции на чешс- ком рынке недвижимости. Но еще в самом начале нашего разговора я понимаю, что этот человек отличается от обычного предпринимательско- го клише так, как мы его привыкли воспринимать. Офис компании расположен в историческом здании постройки 16 века. Само помещение, где происходит наш разговор, производит впечатление приятного и стильного, атмосфе- ру усиливает ряд картин того времени, историческая ме- бель и стекло, скульптуры. Это вызывает у меня скорее ощущение музея, чем современного офиса фирмы, занима- ющейся недвижимостью. И доказательством этого являет- ся факт, что ко многим интересам Разетто относится, а как же иначе, искусство. И три года назад это подтолкнуло его к созданию благотворительного фонда Eleutheria, зада- чей которого является поддержка обучения и исследова- ний менее известных периодов искусства, а также любовь к путешествиям. Но в повседневной жизни, кроме рабоче- го уровня, он избегает темы инвестиций, прибыльности и всей комплексной терминологии данного сектора. Я это понимаю в тот момент, когда мой удивленный взгляд оста- новился на одной из многих картин. «Это плакат, который я купил во Вьетнаме!», - объясняет господин Разетто и до- бавляет: «Эту часть мира я особенно полюбил». Почти инс- тинктивно я спрашиваю: Как Вы воспринимаете путешествия, какие отели предпочитаете в своих поездках? Я стараюсь познавать и открывать новые страны, их тра- диции и культуру с точки зрения воображаемого путешес- твенника начала девятнадцатого века, но, не оставляя Travel Fever 67

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

позиции европейца. С удовольствием я ныряю в толпу, чтобы слиться с ней и приблизиться к ней как можно больше, с целью познакомиться с прошлым и настоящим отдельных народов и их культурой. Чтобы ответить на Ваш вопрос: я предпочитаю отели, в фундамент которых вписана история, например в Индокитае есть целый ряд отелей в колониальном французском стиле, и нахождение здесь прямо пленяет. У Вас есть какое-нибудь любимое место? С позиции европейца не могу обойти вниманием этот кон- тинент, хотя бы по той причине, что считаю его культур- ным центром мира. Противоположным полюсом является Азия, которая меня с самого начала захватила и очарова- ла, потому что она представляет собой полностью иной, отличающийся мир, чем наш. Азия отличается не только своей культурой, но и кухней, обычаями … ее познавание постоянно воодушевляет меня на новые путешествия, не- смотря на то, что понять ее часто очень трудно. Запомнилось ли Вам какое-нибудь самое сильное впечатление от поездок? Сказать откровенно и честно, я был восхищен озером Инле в Бирме. Это озеро с абсолютно прозрачной водой окружено такой тишиной, к которой мы, европейцы, не привыкли. Но это не та «шумная» тишина, здесь она со- провождается естественными звуками окружающей при- роды, пением, которое исходит из пагод и храмов, которых здесь бесчисленное множество. Я бы назвал это «живой тишиной», одним словом, красота. Какие места Вы бы порекомендовали посетить кроме озера Инле? Их очень много. Но одно из мест, как исключение, нахо- дится относительно близко, в Греции. Это, в общем, ма- ленькая территория, деревенька Монте Атос, которая находится на полуострове Халкидики. Попасть в эту дере- веньку могут только мужчины, достигшие совершенноле- тия. Там появляется ощущение, что время буквально ос- тановилось; там нет никаких дорог, добраться туда можно только морем. Чтобы попасть туда, необходимо получить разрешение соответствующих греческих властей. В дерев- не находится более 40 монастырей, расположенных вдоль побережья. Это своеобразные «микромиры», в каждом монастыре говорят на другом языке. Вы найдете здесь монастырь греков, русских, болгар, каждый из этих мо- настырей построен людьми соответствующей националь- ности. Это исключительное и уединенное место, неповто- римая возможность узнать столько различных культур, сосредоточенных на одной малой территории. Эта дерев- ня является анклавом, полностью отделенным от нашего современного мира, хотя и расположена в 3 часах полета на самолете. Не хотели ли Вы когда-нибудь написать книжку о своих путешествиях? Да, конечно, я даже начал ее, но, к сожалению, записки были утеряны на судне у острова Ломбок, это такой ма- ленький остров поблизости от Бали в Индонезии. В ре- зультате к литературному творчеству я уже не вернулся. В Чехию, тогда еще Чехословакию, Вы приехали в 1989 году. Что Вас привело к этому? Я жаждал познать ту часть Европы, которая в то время была в западном мире синонимом непознанного, и ко- торая в то время проживала период революционных из- менений. Конец коммунизма и открытость новым пер- спективам для меня в мои двадцать лет были большим вызовом и большой возможностью. С самого начала моей деятельности в Чехии я нацелился на рынок недвижи- мости и должен открыто признаться, что мне в большой мере помогло высокое качество и архитектурная ценность сооружений, которые находятся в Праге. Действительно исключительная... По профессии Вы архитектор, занимаетесь ли Вы этой работой и сейчас? Нет. Проектированием занимается мой брат Оттавиано, который вот уже семь лет живет в Праге, а я лично зани- маюсь экономической и финансовой частью. Какими проектами в настоящее время занимается благотворительный фонд Eleutheria? Благотворительный фонд возник примерно пять лет на- зад, и его задачей было представить широкой обществен- ности мои частные коллекции искусства. За это время мы провели 3 выставки, первая из которых, проходив- шая в выставочной галерее Mánes, была посвящена пре- зентации произведений периода чехословацкого социа- листического реализма, а вторая, проходившая в залах Национальной галереи Праги в Выставочном дворце, посвящена плакатам вьетнамской пропаганды. Эта вы- ставка со временем стала передвижной, и ее естествен- ным продолжением была презентация произведений в Брюсселе в здании Европейского парламента. На буду- щий год последует экспозиция этих произведений в вы- ставочных залах Народного музея современной истории в Любляне. Кроме этого мы подготавливаем на будущий год еще одну крупную выставку, посвященную произ- ведениям чехословацкого социалистического реализма, на этот раз в Италии в престижных залах исторической виллы Манин вблизи Удине. Какие свойства чехов Вы цените? Чехи открыты европейской культуре; это народ, который сделал в последние годы большой шаг вперед, причем и в области экономики. Конечно, это подкреплено фактом, что здесь очень профессиональный и ответственный под- ход к работе. А другим, таким же важным аспектом явля- ется высокий уровень и прецизионность в работе в целом ряде отраслей. В настоящее время Вы занимаетесь недвижимостью; Вы работали в этой области еще до Вашего приезда в Чехию? Почти вся наша семья работает в области недвижимости. Начиная с моего прадедушки, который был одним из ос- нователей старейшей строительной фирмы в Италии, ко- торая существует и до сегодняшнего времени. Половина семьи занималась торговлей антиквариатом. Из этого ис- ходит и моя любовь к искусству, к антиквариату, к архи- тектуре, ну и к недвижимости, которая является ее неот- делимой частью. У Вас есть какое-нибудь жизненное кредо? Я думаю, что одним из действительно основных качеств моего «я», которое движет мной, является любопытство. Именно от этого любопытства появилось желание поз- навать новых людей, страны, народы и культуры. Осно- вой познания является именно любопытство, и я желаю его в большом количестве каждому человеку. Именно любопытство и жажда познания мотивирует меня к то- му, чтобы я не проводил все свободное время перед телевизором. InterviewInterview Travel Fever68

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

69

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

HPíše se rok 1818 a Marie Fjodorovna, matka rus- kého cara Alexandra I., přemýšlí, jakým darem překvapit svého syna. Dobře ví, že jeho výsost se nespokojí jen tak s něčím. Ale pak dostá- vá jedinečný nápad. 24. prosince objednává u rodiny Hennessy skvost, který do té doby neměl možnost nikdo ochutnat. Věc hodnou carského syna. Ušlechtilou, majestátní, smyslnou a zároveň jemně provokativ- ní. Nechává ve Francii u proslulé rodiny Hennessy namíchat pro svého syna koňak. Dnes, po téměř dvou staletích, přináší Hennessy reinter- pretaci tohoto noblesního koňaku – Paradis Impérial. Nyní 33 lahví (z nichž téměř všechny již nyní znají svého majite- le) Hennessey Paradis Impérial dorazilo do České republiky. Origi- nální karafu Paradis Impérial navrhla Stéphanie Balini, laureátka ceny Young Designers Award, kterou uděluje Comité Colbert (sdružení francouzských luxusních značek). Nádherná karafa v tradiční a kultov- ní formě Hennessy připomíná křišťál, který se třpytil na opulentních recepcích v císařských palácích naprosto všude. Při své práci Master Blender u Hennessy popustil uzdu své fantazii. Jeho cílem byla „elegance a extrémní jemnost – to je to, co dělá výsle- dek raritou“. V tomto případě byly pro výrobu využity rezervní záso- by eaux-de-vie, některé z nich pocházely z 19. století. I přes jedineč- ný a unikátní charakter každé z nich, Master Blender neváhal, a aby se přiblížil co nejvíce své vizi dokonalosti, jich vybral hned několik. Se základem z kvalitních a vzácných eaux-de-vie odhaluje koňak Paradis Impérial krásu své nesmírné kultivovanosti. The year is 1818 and Maria Feodorovna, mother of the Russian Tsar Alexander I is thinking about a gift to surprise her son with.She is well aware that His Majesty will not settle for just any- thing. And then she has a brainwave. On 24th December, she orders from the Hennessy family a jewel that no one until that time had ever had the opportunity of tasting. A treasure worthy of a Russian Tsar! Noble, majestic, sensual and at the same time gently provocative. She had the renowned Hennessy family in France blend a cognac for her son.Today, almost two centuries later, Hennessy has produced the re- interpretation of this refined cognac - Paradis Impérial. Hennessy PARADIS IMPÉRIAL Now, 33 bottles (of which almost all already have an owner) of Hen- nessy Paradis Impérial have arrived in the Czech Republic.The original Paradis Impérial carafe was designed byStéphanie Balini, a laureate of theYoung Designers’ Award conferred by Comité Colbert (the associa- tion of French luxury brands). This beautiful carafe in traditional and iconic Hennessy form resembles the crystal glass which glitters at opu- lent banquets in imperial palaces. The Hennessy Master Blender has unleashed his fantasy in this crea- tion. His objective was “elegance and extreme distinction – this is what makes the result a rarity.” In this case, reserve stock of Eaux-de-vie was used for the production – some of it originating in the 19th century. De- spite the unique character of each, the Master Blender did not hesitate to adhere as closely as possible to his vision of perfection by choosing sever- al of these ingredients.With this foundation of quality and rare Eaux-de- vie, Paradis ImpérialCognac reveals the beauty of its superb refinement. Man schreibt das Jahr 1818 und Marie Fjo- dorovna, Mutter des russischen Zaren Alexander I. überlegt sich, mit welchem Geschenk sie ihren Sohn überraschen könnte. Sie weiß ganz gut, dass man seine Hoheit nicht mit irgendetwas zufriedenstellen kann. Dann bekommt sie eine einzigartige Idee. Am 24. Dezember bestellt sie bei der Familie Hennessy eine Kostbarkeit, die er bis dahin nirgends kosten konnte. Eine Sache würdig eines Zaren. Edel, majestätisch, sinnlich und gleichzeitig provokativ. Sie lässt für ihren Sohn bei der namhaften Familie Hennessy einen Cognac produzieren. Heute, fast zwei Jahrhunderte später, bringt Hennessy die Reinterpre- tation dieses noblenCognacs – Paradis Impérial. Heute sind 33 Flaschen Hennessey Paradis Impé- rial (fast alle kennen bereits ihren Eigentümer) in der Tschechischer Republik angekommen. Die originelle Karaffe hat Stéphanie Balini entworfen, Laureatin derAuszeichnung „Young DesignersAward“, welche das ComitéColbert (eineGemeinschaft der französi- schen Luxusmarken) verleiht. Eine wunderbare Ka- raffe in traditioneller Kultform Hennessy, welche an Kristall erinnert, der bei allen opulenten Empfängen in den Kaiserpalästen glitzerte. Bei seiner Arbeit hat der Master Blender bei Hennesy seiner Phantasie die Zügel schießen lassen. Sein Ziel war Eleganz und extreme Feinheit – das ist das, was aus dem Er- gebnis eine Rarität macht. In diesem Falle wurden für die Her- stellung die Reservenvorräte von eaux-de-vie verwendet – manche stammten aus dem 19.Jahrhundert. Tradice a elegance Tradition and Elegance Tradition und Eleganz Традиция и элегантность Travel Fever70

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Trotz des unikaten Charakters jeder einzelnen Karaffe, weigerte der Master Blender nicht, und um sich seiner Vision der Vollkommenheit maximal anzunähern, hat er mehrere ausgesucht. Auf der Grundlage der hochwertigen und wertvollen eaux-de-vie enthüllt der Cognac Pa- radis Impérial Schönheit seiner grenzenlosen Kultiviertheit. Идет 1818 год, и МарияФедоровна, мать россий- ского императора Александра I размышляет, каким бы подарком удивить своего сына. Она хорошо знает, что его Величество не будет удовлетворено просто так, чем-то простым. И вот к ней приходит замечательная идея. 24 декабря она заказывает у се- мьи Хеннесси сокровище, которое до этого дня никто еще ник- то не попробовал. Подарок, достойный царского сына. Благо- родный, величественный, чувственный и одновременно слегка провокационный. Он заказала во Франции у знаменитой семьи Хеннесси смешать для своего сына коньяк. Сегодня, почти че- рез два столетия, фирма Hennessy представляет реинтер- претацию этого изысканного коньяка - Paradis Impérial. Сегодня 33 бутылки (почти все из них уже знают свое- го владельца) Hennessey Paradis Impérial привезли вЧехию. Оригинальный графин Paradis Impérial работыСтефании Балини, лауреата премии Young Designers Award, ко- торую присваивает Comité Colbert (ассоциация фран- цузских роскошных марок). Прекрасный графин традиционной и культовой формы Hennessy, на- поминающий хрусталь, который сверкает на богатых приемах в императорских дворцах. При своей работе Мастер-блендер у Hennessy немного отпустил узду сво- ей фантазии. Его целью была «элеган- тность и чрезвычайная тонкость, то естьто,чтоделаетизделиераритет- ным». В этом случае для изготовления были использованы резервные запасы eaux-de-vie – некоторые из них были из- готовлены еще в 19 веке. Несмотря на уникальный характер каждого из них, Мастер-блендер не раздумывал, и поэто- му, чтобы как можно точнее воспроизвес- ти свое видение совершенства, он выбрал несколько из них. С запасом качественных и редких eaux-de-vie коньяк Paradis Impérial от- крывает красоту своей безмерной изысканности. Travel Fever 71 ExclusiveCognac

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Krásná historická budova na Maltézském náměs- tí 8 projde kompletní rekonstrukcí, v jejímž rámci dojde k jedinečnému propojení tradiční architektury s moder- ním stylem bydlení, jež je pro společnost ARTA tak typický a jejími zákazníky nesmírně oceňovaný. Společnost ARTA přímo podle vašich představ realizuje jak bydlení v historic- kém stylu, tak bydlení v stylu moderním, které se však jedi- nečně snoubí s duchem historické budovy. Pro milovníky nostalgie nabízíme několik jednotek s přiznanými trámový- mi stropy, které jsou typickým prvkem originální pražské architektury, ale které jsou ve své původní podobě také nesmírně vzácné. Historie domu sahá prokazatelně až do 14 století. V prů- běhu své existence podléhala architektonická podoba budo- vy střídajícím se uměleckým stylům. V 16. století došlo k renesanční přestavbě, v druhé polovině 17. století byl dům barokizován a počátkem 19. století byla realizová- na klasicistní přestavba. Působivá architektura domu tak dokumentuje střídání uměleckých slohů a díky společnosti ARTA se nyní můžete stát součástí této rozmanité a dlouhé historie právě vy. Pro znalce vína nabízí projekt Maltézské náměstí 8 jedi- nečnou možnost využití původních středověkých sklepních prostor pro uskladnění vašich oblíbených vín, jež si budete moci vychutnat ve vašem bytě nebo přímo v originálním pro- středí sklepení. I přes svou historickou hodnotu rezidence Maltézské náměstí 8 nabízí to nejmodernější technologické vybavení. Objekt bude pro zajištění maximální bezpečnos- ti, klidu a pohodlí střežen kamerovým systémem a nabídne služby recepce. The Maltese Square No.8 building is to undergo complete reconstruction. During this reconstruction, the tra- ditional, historic architecture will combine with the modern style of living so typical of the ARTA company and appreci- ated by its clients. The ARTA company is ready to create, ac- cording to your ideas, a historical or modern style of living to complement so aptly the historical appearance of this build- ing. For history-lovers, the building offers several units with beamed ceilings, a typical element of original Prague architec- ture which is very rare to find in its authentic form. Despite its history, the Maltese Square residence will be equipped with all modern technologies. The building will be controlled by a camera system and residents may use the reception desk services to ensure maximal security, peace and comfort. The history of the building verifiably dates back to the 14th centu- ry. Throughout its history the architectural form of the build- ing has undergone individual, alternating art styles. In the 16th century, it was reconstructed in Renaissance style, in the second half of the 17th century the building was modified in Baroque style and the last change to its appearance was in the early 19th century, when the Classicist period was at its peak. The simple yet impressive architecture of the building has Travel Fever72

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

witnessed many art styles and now you, too, can become part of this varied, long history that the ARTA company is offering you. The Maltese Square No.8 project offers wine-lovers the unique opportunity of using the original cellars for the storage of their favourite wines. These cellar rooms provide ideal con- ditions for preserving the wines which you will able to savour in your own apartment or right in the original environment of the medieval cellar. DasGebäude Maltézské náměstí8 wird einer kompletten Revitalisierung unterzogen. Im Rahmen dieser Rekonstruktion kommt es zur Verbindung von tradi- tioneller und moderner Architektur mit modernem Lebens- stil, welcher für die Gesellschaft ARTA so typisch ist und von ihren Kunden geschätzt wird. Die Gesellschaft ARTA ist bereit, Ihr Wohnen direkt nach Ihren Vorstellungen zu realisieren: sowohl im historischen als auch im modernen Stil, der fast unglaublich mit der historischen Gestaltung des Hauses harmoniert. Für Liebhaber der Geschichte bietet das Gebäude ein paar Einheiten mit Balkendecken an, wel- che ein typisches Element der originalen Prager Architektur darstellen und in ihrer ursprünglichen Form sehr rar sind. Die Residenz Maltézské náměstí wird trotz ihrer Geschichte mit den modernsten Technologien ausgestattet. Das Objekt wird von einem Kamerasystem überwacht und bietet Ihnen einen Rezeptionsservice an – das alles für die Si- cherstellung Ihrer maximalen Sicherheit, Ihrer Ruhe und Ih- res Komforts. Die Geschichte des Hauses geht nachweislich bis auf das vierzehnte Jahrhundert zurück. Im Laufe seiner Geschichte erlag die architektonische Gestaltung des Gebäu- des einzelnen, abwechselnden Kunstrichtungen. Im sechzehn- ten Jahrhundert kam es zum Umbau des Hauses im Rennais- sance Still in der zweiten Hälfte siebzehnten Jahrhunderts wurde das Haus im Barock Stil rekonstruiert und der letzte Eingriff fand Anfang des neunzehnten Jahrhunderts statt, als die klassizistische Periode ihren Höhenpunkt hatte. Die ein- fache, aber trotzdem wirkungsvolle Architektur des Hauses war daher Zeuge vieler künstlerischer Stilrichtungen und Sie können ein Bestandteil dieser langen und bunten Geschichte werden, die Ihnen die Gesellschaft ARTA anbietet. Für die Weinliebhaber bietet das Projekt Maltézské náměstí 8 eine einzigartige Möglichkeit, die ursprünglichen Kellerräumlichkeiten zum Lagern Ihrer Lieblingsweine zu nutzen. Diese Keller garantieren ideale Bedingungen für die Aufbewahrung der Weine, welche Sie sowohl in Ihrer Woh- nung als auch direkt im originellen Ambiente des mittelal- terlichen Kellers genießen können. BзданиинаМальтийскойплощади, 8 будет проведена комплексная реконструкция. В рамках этой реконструкции будет объединена традиционная, исто- рическая архитектура с современным стилем проживания, который для компании ARTA является типичным и высоко оцениваемым ее заказчиками. Компания ARTA готова реа- лизовать в соответствии с собственными представлениями, как проживание в историческом стиле, так и проживание в современном стиле, который очень хорошо подходит к ис- торическому облику здания. Для любителей истории зда- ние предлагает несколько квартир с балочными потолка- ми, которые являются типичным элементом оригинальной пражской архитектуры, но которые в своем первоначаль- ном виде встречаются очень редко. Резиденция Мальтий- ская площадь, несмотря на свою историю, предлагает Вам оснащение современными технологиями. Объект будет охраняться системой видеонаблюде- ния и предлагает Вам возможность пользования услуга- ми консьержа. И все это для обеспечения Вашей макси- мальной безопасности, Вашего покоя и удобства. История дома, подтвержденная документально, начинается еще в 14 веке. В течение своей долгой истории архитектурный облик здания приспосабливался к отдельным меняющим- ся художественным стилям. В 16 веке была проведена реконструкция здания в стиле ренессанс, во второй половине 17 века здание было перестро- ено в стиле барокко, а в последний раз облик здания был из- менен в начале 19 века, во время расцвета периода класси- цизма. Простая, но вместе с тем впечатляющая архитектура здания была свидетелем многих художественных стилей, и именно Вы теперь можете стать частью этой разнообраз- ной и долгой истории, которую предлагает Вам компания ARTA. Для любителей вина проект Мальтийская площадь, 8 предлагает исключительную возможность использования первоначальных подвальных помещений для хранения ва- ших любимых вин. В этих подвальных помещениях идеаль- ные условия для хранения вина, которым Вы всегда можете насладиться в Вашей квартире или прямо в оригинальной обстановке средневекового винного погреба. www.maltezskenamesti8.cz Travel Fever 73 Luxury LivingLuxury Living in Prague

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Cesta VZHŮRU OntheWayUp DerWegnachoben Путьнаверх

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

experience the world of vienna international hotels & resorts Vienna International Hotels & Resorts, Cluster Sales & Marketing Office, Evropská 15, 160 41 Prague, Czech Republic, Tel.: +420 296 559 180, Fax: +420 296 559 255, , www.vi-hotels.com 9 exclusive hotels in Czech Republic Vienna International represents a group of exclusive hotels throughout Europe. In the Czech Republic, Vienna International operates 9 hotels in Prague, Pilsen and Karlovy Vary. Each hotel is distinctive in its style, character and amenities and is as unique as the country itself. Palace Hotel Praha, Le Palais Hotel Prague, Diplomat Hotel Prague, andel’s Hotel Prague, angelo Hotel Prague, andel’s Suites Prague, angelo Hotel Pilsen, Chopin Hotel Prague, Dvořák Spa Hotel Karlovy Vary

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Mladá, krásná a úspěšná. U zpěvačky Markéty Konvič- kové (17) se nejedná o žádné klišé, ale o fakt. V anketě Mattonni Český slavík se loni umístila na 13. místě a její koncerty jsou vyprodané. Momentálně jede na velké turné s úspěšnou česko-slovenskou kapelou No Name a na svém kontě má již dvě alba, z toho aktuální – s názvem Kafe, bar a nikotin – produkoval Steve Walsh, americký produ- cent spolupracující s Norah Jones. Baví ji vše, co se točí kolem muziky a cestování. Ráda by se podívala do evrop- ských metropolí, jako je Řím, Paříž a Benátky. Kdybyste si mohla vybrat vysněnou dovolenou na týden. Vše by bylo dle vašeho přání – servis, destinace, ubytování. Jak by vypadala? Opravdu toužím podívat se na Hawai. Projít se po horách, koupat se v jezírkách či moři. Je to tak exotické místo, že již samotná představa, že se nacházím na těchto ostrovech, mě neuvěřitelně naplňuje. Ubytování by mělo být příjemné a servis odpovídající kvalitě hotelu. Cestujete vůbec ráda? Cestuju opravdu hodně a ráda. Baví mě poznávat nové věci, místa i lidi. Párkrát jsem strávila celý den cestováním např. do Chorvatska a vyzkoušela jsem opravdu veškerou dopravu. V ten den jsem seděla v autě, vlaku, letadle, trajektu i mini- buse. Byla to docela zábava. Studujete hotelovou školu, takže cestovní ruch vám není cizí. Jaké máte ráda hotely? Upravené, čisté a nápadité. Myslím si, že to je základ, aby se člověk v daném hotelu cítil dobře. Stala jste se hvězdou na české hudební scéně. Vydala jste další CD – Kafe, bar a nikotin. Takže předpokládám, že máte další profesní plány? Zrovna vyrážím na Tour No Name, kde vystupuji jako host na třech velkých koncertech, a to v Brně, Ostravě a Praze. Hroz- ně se na to těším. Bude to určitě zážitek. Navíc zazpívám písně z nové desky a kromě kapely se mnou budou účinkovat i tanečníci. Navíc chystáme extravagantní kostýmy. Všechny koncerty budou samozřejmě hlavně o skupině No Name, ale i tak nechci lidi nudit. Co vám na vašich cestách zvedne náladu? Pocit, že jedu někam, kde to příliš dobře neznám a mám šan- ci se něco nového dozvědět. Na cestě však nesmí chybět dobrá muzika a oblíbená svačinka. Máte nějaký nezapomenutelný zážitek z cestování nebo dovolené? Navštívila jsem s rodiči Ameriku, což byl pro mě zážitek už sám o sobě. Jeli jsme vznášedlem v močálech, kde všude kolem nás vykukovali aligátoři. Říkala jsem si: „Markét, pře- ce se nebudeš bát, to zvládneš.“ Byla jsem až taková hrdinka, že jsem si dokonce jednoho malého aligátora pochovala. No řeknu vám, že krve by se ve mně nedořezalo. Skončila jste 13. v anketě Český slavík, což je velký úspěch. Vyprodané koncerty, turné se zajímavými osobnostmi. Určitě máte další ambice... Je to neuvěřitelné. Pro mě je obrovský úspěch, že si zazpí- vám na koncertech dvou ostravských legend. Věry Špinarové a Marie Rottrové. Do budoucna by mě stoprocentně potěšilo umístit se výše v anketě Český slavík. Uvidíme, jak to dopad- ne. Každopádně je přede mnou ještě spousta práce a motiva- ce něčeho dosáhnout. Young, beautiful and successful. This is no cliché, but a fact for singer Markéta Konvičková (17). She came 13th in last year’s Czech Nightingale Matonni survey, and her concerts are sold out. At the moment, she is going on a big tour with the successful Czech-Slovakian band, No Name. She already has two albums to her name, of which the cur- rent one, Kafe, bar a nikotin (Coffee, Bar and Nicotine), was produced by Steve Walsh, an American producer who YoungYoung and Successful Travel Fever76

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

77

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

collaborates with Norah Jones. She enjoys everything re- volving around music and travel. She would like to visit European metropolises such as Rome, Paris and Venice. If you could choose a vacation of your dreams for a week, with everything according to your wishes, the service, destination, accommodation... where would it be? I’d really like to visit Hawaii. To walk in the mountains, swim in the lakes and sea. It is such an exotic destination that merely the idea of being there would be an incredible thrill for me. The accommodation would have to be pleasant and the service corresponding to the quality of the hotel. Do you like to travel? I travel really a lot and enjoy it. I like to get to know new things, places... For example, I spent a whole day travelling to Croatia and trying really all kinds of transport. On that one day, I travelled by car, train, aeroplane, ferry as well as mini bus. It was quite fun . You are studying at a Hotel School, so you are familiar with tourism. What hotels do you like? Organised, clean and imaginative. I think this is the basis for one to feel good there. You have become a star on the Czech music scene. You’ve released a new CD, Coffee, Bar and Nicotine. So I assume you have further professional plans? I am just heading off on a tour with No Name, where I will be the guest at 3 large concerts, name- ly in Brno, Ostrava and Prague. I am really looking forward to it. It will be exciting. In addition, I’ll be singing songs from a new record with, besides the band, also dancers behind me. We are preparing ex- travagant costumes. Of course, all the concerts will be primarily about No Name, but I do not want to bore people . What puts you in a good mood on your travels? The feeling that I’m going somewhere which I do not know well and where I’ll have the opportuni- ty to learn something new. Good music and my fa- vourite snacks are also not absent along the way. Have you had any unforgettable experiences on your travels or holidays? I was in the US with my parents which was an ex- perience in itself for me. We travelled through the swamps in a hovercraft with alligators peeping out all around us. I was telling myself: “Markét, you will certainly not be scared, you will handle this...” I was such a heroine that I even cradled one little alligator. Well, I tell you, my blood froze. The 13th position in the Czech Nightingale survey, this is a great success. Sold- out concerts, tours with interesting personalities. For sure you have further ambitions... It is incredible. The fact that I’ll be singing at con- certs of two Ostravan legends, Věra Špinarová and Marie Rottrová, is a tremendous success. For the fu- ture, I would be absolutely delighted to improve my position in the Czech Nightingale survey. We’ll see how it works out. In any case, lots of work awaits me, as well as motivation to achieve something Jung, schön und sehr erfolgreich. Bei der Sängerin Mar- kéta Konvičková (17) handelt es sich um kein Klischee, sondern um eine Tatsache. In der Umfrage Matonni Český Slavík landete sie voriges Jahr auf dem 13. Platz und ihre Konzerte sind ausverkauft. Derzeit ist sie auf einer großen Tournee mit der erfolgreichen tschechisch- slowakischen Band No Name und auf ihr Konto gehen bereits zwei Alben: das aktuelle Kafe, Bar und Nikotin, dessen Produzent der Amerikaner Steve Walsh ist, wel- cher mit Norah Jones zusammenarbeitet. Sie mag alles, was mit Musik und Reisen was zu tun hat und würde gerne europäische Metropolen wie Rom, Paris und Vene- dig besuchen. Wenn Sie einen einwöchigen Traumurlaub samt all Ihrer Urlaubswünsche (Destination, Unterkunft, Service) aussuchen könnten, wie würde er aussehen? Ich würde gerne Hawai sehen. Auf den Bergen wandern, in Seen und Meer baden... Es ist so ein exotisches Land, dass sogar die Vorstellung, dass ich dort wäre, mich unglaublich erfüllen würde. Die Unterkunft sollte angenehm sein und der Service sollte der Hotelqualität entsprechen. Travel Fever78

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

79

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Reisen Sie gerne? Ich reise wirklich viel und gern. Ich mag neue Orte und Din- ge kennenlernen... Einigemal habe ich den ganzen Tag mit Reisen verbracht, zum Beispiel nach Kroatien, und habe alle Verkehrsmittel ausprobiert. An diesem Tag saß ich im Auto, im Flugzeug, auf der Fähre und im Minibus. Es war ganz lustig. Sie studieren eine Hotelschule, das heißt, Reiseverkehr ist für Sie keine Unbekannte. Welche Hotels bevorzugen Sie? Gut gestaltete, saubere und ideenreiche. Ich denke, dass das wichtigste ist, dass man sich dort wohl fühlt. Sie sind ein Star auf dem tschechischen Musikhimmel geworden. Sie haben eine weitere CD Kafe, Bar und Nikotin herausgegeben. Ich nehme an, dass Sie weitere berufliche Pläne haben? Gerade breche ich zu der Tournee No Name auf, wo ich auf 3 großen Konzerten in Brno, Ostrava und Praha auftreten werde. Ich freue mich sehr darauf. Es wird ein Erlebnis sein. Darüber hinaus werde ich Lieder aus der neuen CD singen und mit uns sind neben der Band auch Tänzer dabei. Wir be- reiten extravagante Kostüme vor. Alle Konzerte sind natür- lich in erster Linie von der Band No Name, aber ich will die Besucher nicht langweilen. Was hebt auf Ihren Reisen ihre Stimmung an? Das Gefühl, dass ich irgendwohin fahre, wo ich mich nicht auskenne und die Gelegenheit habe, etwas neues zu erfah- ren. Auf der Reise darf allerdings gute Musik und gutes Es- sen nicht fehlen. Habe Sie ein unvergessliches Reiseerlebnis ? Ich war mit meinen Eltern in Amerika, was für mich schon ein Erlebnis an sich war. Wir sind mit dem Luftkissenboot in den Sümpfen gefahren und überall schauten Alligatoren her- vor. Ich habe mir gesagt: Markéta, du hast doch keine Angst, du schaffst es. Ich war so eine Heldin, dass ich einen kleinen Alligator sogar auf den Arm genommen habe. Ich sage Ih- nen, mir ist das Herz stehen geblieben. Der 13. Platz in der Umfrage Český Slavík ist ein großer Erfolg. Ausverkaufte Konzerte, Tournee mit interessanten Persönlichkeiten. Sie haben sicher weitere Ambitionen… Es ist unglaublich. Für mich ist ein großer Erfolg, dass ich auf den Konzerten zweier Legenden aus Ostrava Věra Špinarová a Marie Rottrová singen werde. Künftig würde es mich freuen, wenn ich in der Umfrage Český Slavík einen besseren Platz erreiche. Wir werden sehen, was kommt. Auf jeden Fall wartet noch viel Arbeit auf mich und die Motivati- on, etwas zu erreichen. Молодая, красивая и успешная. У певицы Маркеты Конвичковой (17) это никакое не клише, а факт. В анкете Маттони Чешский Соловей в прошлом году она заняла 13 место, а ее концерты полностью распроданы. В настоящее время она выехала на турне с успешной чехо-словацкой группой No Name, а на ее счету уже два альбома, один из которых «Кафе, бар и никотин» продюсировал американский продюсер Стив Уолш, работающий с Норой Джонс. Ее интересует все, что происходит вокруг музыки и путешествий. Она была бы рада посмотреть европейские мегаполисы, такие, как Рим, Париж и Венеция. Если бы Вы могли взять такой желанный отпуск на неделю. Все было бы по Вашему желанию - сервис, место, проживание... Какой бы он был? Я бы очень хотела посмотреть на Гавайи. Пройтись по го- рам, искупаться в озерцах или в море. Это такое экзоти- ческое место, что только представление, что я там побы- вала, наполнило бы меня до краев. Проживание должно быть приятным, а сервис соответствовать уровню отеля. А вообще Вы любите путешествовать? Я очень люблю много путешествовать. Мне нравится узна- вать новые вещи, места. Несколько раз я провела целый день в путешествии, например в Хорватию и испробовала действительно все виды транспорта. В тот день я сидела в машине, поезде, самолете, на пароме и в мини-автобусе. Это было довольно интересно. Вы учитесь в гостиничной школе, то есть туризм для Вас не совсем посторонняя вещь. Какие отели Вы любите? Опрятные, чистые и образные. Я думаю, что это основное, чтобы человек чувствовал себя там хорошо. Вы стали звездой на чешской музыкальной сцене, выпустили следующий компакт- диск «Кафе, бар и никотин». То есть можно предполагать, что у Вас есть какие-то профессиональные планы? Я собираюсь выехать на турне Tour No Name, где буду гостем на 3 больших концертах в Брно, Остраве и Пра- ге. С нетерпением жду этого. Это будет здорово! Кроме того, я буду петь песни из нового альбома, а сзади меня будут кроме группы еще и танцовщики, а еще мы го- товим экстравагантные костюмы. Все концерты будут, конечно, главное, группы No Name, но мне не хочется надоедать людям. Что Вам в Ваших поездках поднимает настроение? Ощущение, что я куда-то еду, где мне, может быть, все бу- дет незнакомо, и будет шанс узнать что-нибудь новень- кое. В дороге должна быть хорошая музыка и излюблен- ная закуска. Есть у Вас какое-нибудь незабываемое впечатление из поездки или отпуска? Я была с родителями в Америке, и уже сама поездка про- извела на меня впечатление. Мы катались на судне на воздушной подушке по болотам, где везде вокруг нас вы- глядывали аллигаторы. Я себе говорила: Маркета, не бой- ся, ты справишься. Я была таким героем, что одного ма- ленького аллигатора даже подержала в руках. Но, скажу вам, сердце было в пятках. 13 место в анкете Чешский Соловей, что является очень большим успехом. Распроданные концерты, турне с интересными людьми. У Вас наверняка есть свои амбиции... Это невероятно! Для меня это огромный успех, что я спою на концерте двух остравских легенд Веры Шпинаровой и Марии Роттровой. В будущем мне было бы на сто про- центов очень приятно занять более высокое место в ан- кете Чешский Соловей. Увидим, что получится. В любом случае у меня впереди еще очень много работы и мотива- ция достигнуть чего-то. www.marketakonvickova.com YoungYoung and Successful Travel Fever80

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

MIURA HOTEL ČELADNÁ 887 TEL 558 761 100 WWW.MIURA.CZ 2 X 18 JAMKOVÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ (CZECH OPEN 2011 série EUROPEAN PGA TOUR) › 39 DELUXE ROOMS › 4 JUNIOR SUITES › MIURA SUITE › RESTAURACE › KAVÁRNA › BAR › MIURA SPA › 2 KONFERENČNÍ SÁLY › PARKOVIŠTĚ › SHUTTLE BUS

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Bratři Campana vytvořili ochutnávkovou gloriet pro Hôtel du Marc společnosti Veuve Clicquot. Pochutnat si na tomto skvostném šampaňském v Hôtel du Marc budou moci jen návštěvy, které jsou pozvány společ- ností Veuve Clicquot, brand ambassadoři značky nebo důležití obchodní partneři. Hôtel du Marc ve francouzské Remeši je znám i pod přízviskem Maison Veuve Clicquot. Byl navržen roku 1840 a v současnosti v něm probíhá rekonstrukce. Očekává se, že hostům se otevře příští rok. Mezitím společnost Veuve Clicquot pověřila známé brazilské návrháře, bratry Fernan- da a Humberta Campana, aby vytvořili gloriet, neboli tradič- ní francouzskou zahradní konstrukci, v tomto případě urče- nou na ochutnávání šampaňského, která bude po dokončení rekonstrukce umístěna vedle hotelu. Hôtel du MarcGloriet bratrů Campana je inspirována originálním křes- lem Corallo, jež bylo vytvořeno v roce 2004 pro italskou fir- mu Edra. Gloriet byla předvedena na Milánském veletrhu nábytku spolu s konceptem pokoje Once upon in dream (Byl jednou jeden sen), který pro stejný hotel vytvořil Mathieu Lehanneur. Bratři Campana gloriet vytvořili z ladně propletených drátů. Centrální sloup, jehož mřížoví připomíná propletené stonky vinné révy, samozřejmě poslouží k servírování sklenic a pro zavěšení kbelíků na šampaňské. Hôtel du Marc je ekologickou stavbu založenou na obno- vitelných zdrojích energie. Pohodlí zajistí několik krásných pokojů, ale i jídelna, knihovna, kuřácký salonek nebo ateliér, kde se snoubí víno a jídlo. Travel Fever82

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Campana brothers created the Tasting Gloriette for Veuve Clicquot’s Hôtel du Marc. This excellent champagne will be tasted in the Hôtel du Marc only by visitors invited by the Veuve Clicquot company, brand ambassadors and important business partners. Known as both the Hôtel du Marc and the Maison Veuve Clicquot, this edifice in Eastern France, originally de- signed in 1840, is currently under renovation and is expected to open for its guests (think buyers, chefs, and critics) next year. In the meantime, Veuve Clicquot has enlisted big-time Brazilian design brothers Fernando & Humberto Campana to create a gloriette, or traditional French garden structure, in this case for champagne tastings, to be installed outside the hotel upon its completion. The Gloriette of the Campana brothers is inspired by the trippy Corallo chair created for the Italian firm of Edra in 2004, debuting at the Milan Furniture Fair, along with Mathieu Lehanneur’s Sleep Capsule/Dream Room, which is also destined for the hotel. Channelling the chair’s free-form wire structure, the Campana brothers created a trellis-like centre column of

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

intertwined metal vines which will of course be used for serv- ing glasses and for hanging up champagne buckets. Hotel du Marc is an ecological building based on renew- able energy sources. Comfort is ensured by several beauti- ful apartments, as well as the dining room, library, smokers’ saloon and an atelier where wine and food unite. Die Gebrüder Campana kreierten für das Hôtel du Marc der Gesellschaft Veuve Clicquot eine Gloriette für Verkostungen. Diesen exzellenten Champagner im Hôtel du Marc werden nur Besucher genießen können, die von der Gesellschaft Veuve Clicquot eingeladen werden, Markenbotschafter oder wichtige Geschäftspartner. L‘Hôtel du Marc in französischen Reims ist auch unter dem Namen Maison Veuve Clicquot bekannt. Errich- tet wurde das L‘Hôtel du Marc im Jahre 1840 und zurzeit wird es umgebaut. Erwartungsgemäß wird das ganze Objekt nächstes Jahr für seine Gäste wieder geöffnet. Inzwischen hat die Gesellschaft Veuve Clicquot zwei berühmte brasi- lianische Designer, die Gebrüder Fernando und Humberto Campana beauftragt, eine Gloriette zu entwerfen. Es soll eine traditionelle Gartenkonstruktion sein, in diesem Fall für die Verkostungen des Champagners. Die Gloriette wird sich nach der Rekonstruktion neben dem Hotel befinden. Die Gloriette der Gebrüder Campana wurde von einem originellen Sessel inspiriert, welcher im Jahre 2004 für die italienische Firma Edra entworfen wurde. Er wurde auf der Mailänder Möbelmesse zusammen mit der Schlaf- kapsel/Traumzimmer vorgestellt, welche für das gleiche Hotel von Mathieu Lehanneur entworfen wurde. Die Ge- brüder Campana haben die Gloriette aus elegant durch- geflochteten Drähten gefertigt. Die zentrale Säule, deren Gitterwerk an durchgeflochtene Weinrebenstiele erinnert, dient zum Servieren von Gläsern und zum Anhängen der Champagnerkübel. L‘Hôtel du Marc ist ein ökologischer Bau, basierend auf erneuerbaren Energiequellen. Den Komfort bieten wunder- bare Zimmer, Speiseraum, Bibliothek, Rauchersalon und Atelier, wo sich Wein und Essen vereint. Братья Кампана создали gloriet для проведения дегустаций в Hôtel du Marc компании Veuve Clicquot. Полакомиться этим исключительным Travel Fever84

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

шампанским в отеле дю Марк смогут только посетители, приглашенные компанией Veuve Clicquot, brand ambassadorům марки или серьезные торговые партнеры. Отель дю Марк во французском Реймсе из- вестен и под прозвищем Maison Veuve Clicquot. Первона- чально он был спроектирован в 1840 году, а в настоящее время в нем проходит реконструкция. Ожидается, что он откроется для приема гостей на будущий год. Между тем, компания Veuve Cliquot заказала знаменитым бразиль- ским дизайнерам, братьям Фердинанду и Гумберту Кам- пана, создание gloriet или традиционной французской садовой постройки, в этом случае предназначенной для проведения дегустаций шампанского, которая после окон- чания реконструкции будет расположена около отеля. Gloriet братьев Кампана инспирирован оригинальным креслом Corallo, созданном в 2004 году для итальянс- кой фирмы Edra. Оно было представлено на миланской ярмарке мебели вместе со Спальной капсулой /Комна- той сновидений, которую для того же отеля создал Матье Леаннор. Братья Кампана создали gloriet из хорошо перепле- тенных проводов. Центральный столб, решетка которого припоминает переплетенные лозы винограда, конечно, послужит для сервировки фужеров и для подвешивания ведерок для шампанского. Отель дю Марк является экологическим сооружением, основанном на обновляемых источниках энергии. Ком- форт обеспечивают несколько прекрасных номеров, а так- же столовая, библиотека салон для курения или ателье, где подается вино и различные блюда. Travel Fever 85 ExclusiveExclusive Visit

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Unikátní zážitky a dokonalý výlet v autech z kategorie supersportů zažijete v hotelu Principe di Savoia v Miláně v rámci balíčku „Drive your dreams“. Jed- nodenní výlet k jezerům Como nebo Maggiore ve Ferrari California, Ferrari F430 F1 nebo Lamborghini Murcielago včetně benzínu, pojištění a řidiče. Jedinečný den u jezera zahájíte obědem a poté vaše spanilá jízda bude pokračo- vat až do západu Slunce. Druhý den vás hotelová limuzí- na doveze do módního ráje plného světoznámých značek a příjemný den zakončíte v Acanto Restaurant večeří pro dva. Ubytováni budete v Ambassador Junior Suite nebo Ambassador Suite či Principe Suite. Ranní plavání nebo cvičení v Club 10 Fitness & Beauty Center vás jistě dobře naladí a následující snídaně vám nastartuje další z vašich parádních milánských dnů. You will enjoy an exclusive experience and a perfect trip in cars of the Supersport category in the “Drive Your Dreams” package of the Principe di Savoia Hotel in Milan. A one-day trip to Lake Como or Maggiore in a Ferrari California, Ferrari F430 F1 or Lamborghini Murcielago, including petrol, insurance and a driver. You start the unique day with lunch at the lakeside and then your styl- ish drive can continue until sunset. On the following day, the hotel limousine will take you to a paradise filled with world-famous fashion brands. You end the pleasant day with a dinner for two in the Acanto Restaurant. You will be accom- modated in the Ambassador Junior Suite, Ambassador Suite or Principe Suite. The morning swim or physical exercise in the Club 10 Fitness & Beauty Centre will certainly put you in a good mood and the breakfast which follows will start the next of your gorgeous days in Milan. Unikate Erlebnisse und ein vollkommener Aus- flug mit Supersportwagen erwarten Sie im Hotel Principe di Savoia in Mailand im Rahmen des Pakets „Drive your dreams“. Ein eintägiger Ausflug zu den Seen Como oder Maggiore im Ferrari California, Ferrari F430 F1 oder Lam- borghini Murcielago samt Benzin, Versicherung und Chauf- feur. Den einzigartigen Tag am See beginnen Sie mit einem Mittagessen und danach wird Ihre aufregende Fahrt bis zum Sonnenuntergang fortgesetzt. Am zweiten Tag bringt Sie die Hotellimousine ins Modeparadies voller Weltmar- ken und Ihren angenehmen Tag beenden Sie im Acanto Re- staurant mit dem Abendessen zu Zweit. Wohnen werden Sie in der Ambassador Junior Suite, Ambassador Suite oder Principe Suite. Das Morgenschwimmen oder Turnen im Club 10 Fitness & Beauty Center wird Ihre Stimmung heben und das darauffolgende Frühstück startet den näch- sten Ihrer schönen Mailänder Tage. Уникальные впечатления и прекрас- ная поездка в машине категории «суперспорт» Вас ожи- дают в отеле Principe di Savoia в Милане в рамках пакета «Drive your dreams». Однодневная поездка к озерам Como или Maggiore в Ferrari California, Ferrari F430 F1 или Lamborghini Murcielago, включая бензин, страховку и во- дителя. Исключительный день у озера для Вас начнется обедом, после которого Ваша замечательная поездка бу- дет продолжаться до самого захода солнца. На второй день лимузин отеля отвезет Вас в модный рай, полный всемир- но известных марок, а завершите Вы этот приятный день в Acanto Restaurant ужином для двоих. Проживать Вы будете в Ambassador Junio Suite, Ambassador Suite или Principe Suite. Утреннее плавание или тренировка в Club 10 Fitness & Beauty Center зарядят Вас хорошим настрое- нием, а завтрак после этого начнет следующий из Ваших замечательных миланских дней. www.hotelprincipedisavoia.com Drive your DREAMS PACKAGE Travel Fever86 Travel Fever86

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Roku 1818 ruská carevna Marie Fjodorovna požádala rodinu Hennessy, aby vytvořila koňak výjimečné kvality jako dárek pro jejího syna, Cara Alexandra I. O skoro dvěstě let později, značka Hennessy uvádí na trh reinterpretaci tohoto vzácného cognaku: Paradis Impérial. Please sip Hennessy responsibly. www.pijsrozumem.cz K dostání na: www.kratochvilovci.cz, www.drinks24.cz, www.premiumdrinks.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Exkluzivní karlovarský pětihvězdičkový resort Savoy Westend Hotel uspořádal již pátý ročník golfového turnaje Royal Cup, který se konal na prvotřídním golfovém hřišti Astoria Golf Resort Cihelny. Jako tradičně se turnaje účastnili významní partneři a klienti Savoy Westend Hotelu Karlovy Vary. The exclusive Carlsbad five-star resort, the Savoy Westend Hotel, has already organised the 5th annual Roy- al Cup golf tournament, which took place on the first-class course of the Astoria Golf Resort Cihelny. According to tra- dition, significant partners and clients of Savoy Westend Hotel Karlovy Vary participated in the tournament. Der exklusive5-Sterne Resort Savoy Westend Hotel in Karlsbad hat bereits den fünften Jahrgang des Golftur- niers Royal Cup veranstaltet, welcher auf dem erstklassi- gen Golfplatz Astoria Golf Resort Cihelny stattfand. An dem Turnier haben wieder die bedeutenden Partner und Klien- ten des Savoy WestendHotels Karlsbad teilgenommen. Royal CUP Эксклюзивный карловарский пятизвездоч- ный отель Savoy Westend организовал уже пятый еже- годный турнир по гольфу Royal Cup, который проходил на первоклассном поле для гольфа Astoria Golf Resort Cihelny. Уже традиционно в турнире приняли участие важные партнеры и клиенты отеля Savoy Westend Кар- ловы Вары. In Good CompanyIn Good Company Travel Fever88 Travel Fever88

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

89

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Slavnostní otevření hangáru N společnosti ABS Jets Zbrusu nový hangár otevřela na pražském Letišti Ruzyně spo- lečnost ABS Jets, jeden z největších a nejrychleji rostoucích operátorů privátních tryskáčů (bizjetů) ve střední a východní Evropě. Celkový počet hangárů na Terminálu 3 ruzyňského letiště vzrostl díky ABS Jets ze současných tří na čtyři. Nová budova tak ještě zatraktivní Prahu jako středoevropské cent- rum privátní letecké přepravy a služeb pro VIP klientelu. Festive Opening of Hangar N of the ABS Jets Company ABS Jets, one of the biggest and fastest growing operators of bizjets in Central and Eastern Europe, has opened a brand new hangar at Prague’s Ruzyně Airport. The total number of hangars at Terminal 3 of Ruzyně Airport has thus, thanks to the ABS Jets company, increased from three to four at the present time. The new building will therefore make Prague even more attractive as the Central European hub for pri- vate air transport and services for a VIP clientele. Feierliche Eröffnung des Hangars N der Gesellschaft ABS Jets Die Gesellschaft ABS Jets, einer der größten und am schnell- sten wachsenden Betreiber von privaten Düsenflugzeugen (Bizjets) im Mittel und Osteuropa hat auf dem Prager Flug- hafen Ruzyně einen funkelnagelneuen Hangar, eröffnet. Die gesamte Zahl der Hangars auf dem Terminal 3 des Prager Flughafen Ruzyně wuchs dank der Gesellschaft ABS Jets von drei auf vier. Das neue Gebäude macht Prag als mit- teleuropäisches Zentrum des privaten Luftverkehr und der Dienstleistungen für die VIP-Klientel noch attraktiver. Торжественное открытие ангара N компании ABS Jets Новый ангар открыла в пражском аэропорту Рузыне ком- пания ABS Jets, один из крупнейших и быстроразвива- ющихся операторов частных реактивных самолетов (са- молётов бизнес-класса) в Средней и Восточной Европе. Общее количество ангаров на терминале 3 рузыньского аэропорта возросло, благодаря компании ABS Jets, с су- ществующих трех на четыре. Новое здание, таким обра- зом, сделает Прагу еще более привлекательной в качестве среднеевропейского центра частного авиационного транс- порта и услуг для VIP клиентуры. Travel Fever90

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

91

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

PartneřiGrandhotelu Puppse setkali na gol- fovém hřišti Golf Resortu Karlovy Vary v Olšových Vratech na turnaji o Pupp Golf Cup 2011. Vítězem již šestého roční- ku, a to v hlavní společné kategorii 0–18, se stal a hlavní cenu od vyhlašovatelky turnaje a generální ředitelky Grandhotelu Pupp Ing. Andrey Pfeffer-Ferklové převzal Petr Myšák. Pří- jemná podzimní sobota byla kromě golfu věnována také myš- lence na charitativní projekty, které společnost GRANDHO- TEL PUPP Karlovy Vary, a.s. dlouhodobě podporuje. Výtěžek z dobrovolného startovného ve výši 45 000 Kč byl rozdělen mezi Nadaci AHR ČR a projekt Pink Ribbon Golf. Mediálním partnerem byl magazín Travel Fever. Partners of the Grandhotel Pupp met at the course of the Golf Resort Karlovy Vary in Olšová Vrata for the Pupp Golf Cup 2011 tournament. Petr Myšák, winner for the 6th year already in the main common category of 0-18, was awarded the main prize by the tournament announcer and Gen- eral Director of Grandhotel Pupp, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová. Besides golf, the pleasant autumn Saturday was also devoted to the theme of the long-term charitable projects supported by GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. Proceeds from the voluntary starting fees in the amount of 45,000 CZK were Pupp Golf CUP 2011 divided between the AHR CR Foundation and the Pink Ribbon Golf Project. Travel Fever magazine was the media partner. Die Partner des Grandhotels Pupphaben sich auf dem Golfplatz des Golf Resorts Karlsbad in Olšová Vra- ta anlässlich des Turniers Pupp Golf Cup 2011 getroffen. Der Sieger des bereits 6. Jahrgangs in der gemeinsamen Hauptka- tegorie 0-18 wurde Petr Myšák, welcher den Hauptpreis von der Generaldirektorin des Grandhotels Pupp, Frau Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová übernommen hat. Der angenehme Herbst- samstag wurde neben dem Golfspiel auch den caritativen Pro- jekten gewidmet, welche die Gesellschaft GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. langfristig unterstützt. Der Erlös aus dem freiwilligen Start Fee in Höhe von 45 000 Kč wurde unter der Stiftung AHR ČR und dem Projekt Pink Ribbon Golf aufge- teilt. Der mediale Partner war das Magazin Travel Fever. ПартнерыГрандотеляPuppвстретились на поле для гольфа Golf Resort Карловы Вары в Ольшовых Вратах на турнире по гольфу «Pupp Golf Cup 2011». Побе- дителем шестого турнира в главной совместной категории 0-18,0 стал Петр Мышак, который и получил главный приз от организатора и генерального директора Грандотеля Pupp Одры Пфеффер-Ферклове. Приятная осенняя суббота была кроме гольфа посвящена еще и идее благотворительных про- ектов, которые компания АО « GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.» поддерживает уже долгое время. Выручка от доб- ровольных начальных взносов в сумме 45000 крон была раз- делена между благотворительным фондом АОР ЧР (Ассоци- ации отелей и ресторанов ЧР) и проектом Pink Ribbon Golf. Медальным партнером был журнал Travel Fever. In Good CompanyIn Good Company Travel Fever92

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Nyní speciální akce! Kapslový kávovar Caffitaly si lze nejen koupit domů, ale i výhodně pronajmout do vaší firmy. ✆ 848 307 307 www.Dallmayr.cz • Nenechte si ujít speciální nabídku na nový, praktický kávovar Caffitaly S04 • Spojuje ty nejlepší vlastnosti klasických kávovarů • Jednoduchá obsluha a skvělá káva z širokého sortimentu kapslí „Capsa system“ • Skvělá káva během pár vteřin • Dokonale praktický • 100% mletá káva Arabika Při nákupu tohoto přístroje 200 kapslí ZDARMA (akce platí do 31. 12. 2012)

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

AKam se specializovaný obor medicíny, Anti-Aging, od svého zavedení před pěti roky posunul a co nového můžete na klinice podstoupit? Jediná certifikovaná klinika Anti-Aging medicíny A2C se nachází v samém centru Starého města a překvapí vás svojí exkluzivní nabídkou omlazujících metod na světové úrovni. Anti-Aging medicína je nejnovější lékařský obor, který na základě nejnovější poznatků a neustálého vědeckého výzkumu dokáže nabídnout ucelený a komplexní program nejmoderněj- ších diagnostických postupů a omlazujících procedur zacílených na všechny věkové skupiny – přesně podle poselství světové Anti-Aging medicíny, která říká, že základem kvalitního života je péče o zdraví a správný životní styl již od útlého věku. Pri- mářka kliniky MUDr. Monika Golková pravidelně přednáší na světových Anti-Aging konferencích a je zárukou špičkové odbor- nosti tohoto lékařského zařízení. V listopadu oslavila A2C Anti- Aging Clinic pětileté výročí a v současné době se A2C řadí mezi nejprestižnější světové Anti-Aging kliniky. Světově uznávaný test na potravinové intolerance Stejně jako si v Los Angeles Angelina Jolie nechává testovat až 300 druhů potravinových intolerancí, také na klinice A2C umožňuje tento světově uznávaný ALCAT test vyřešit klien- tům řadu problémů. Od trávících a souvisejících s nadváhou, přes bolesti hlavy, deprese, kožní problémy a nedostatek ener- gie. V současné době je možné otestovat až 300 druhů potra- vin, mezi něž spadají také konzervanty, barviva, umělá sladidla a běžné látky, které mohou organismus poškodit. Bio-identická hormonální terapie Suzanne Somers zase nedá dopustit na bio-identickou hormo- nální terapii a přesně takovou si na A2C Clinic můžete dopřát. Nejprve pomocí komplexního hormonálního vyšetření odhalí- me všechny nedostatky a výkyvy v těle a následně vytvoříme individuální hormonální terapii pomocí bio-identických hormo- nů přímo na míru. Bio-identické hormony jsou naprosto totož- né s hormony v našem těle, a tak jsou i nejpřirozenější co se týče jejich účinku. Aplikace hormonů je podle současných nej- novějších výzkumů nejšetrnější skrze pokožku, nedochází tak k poškození žaludku a jater. Komplexní genetické vyšetření Komplexní genetické vyšetření je dnes součástí individuali- zované prevence. Umožňuje zjistit, jak cíleně předcházet nej- různějším onemocněním a vyvarovat se zbytečných chyb při léčbě. Genetický test je pečlivě vybrán a ověřen týmem vědec- kých pracovníků, aby následná terapie byla detailně zacílena dle výsledků. Testování mozkových neurotransmiterů Nároky na výkonnost, rychlost a efektivnost mohou vést k pře- čerpání mozkových neurotransmiterů, které fungují jako energie a regenerace pro mozek. Snížená výkonnost, únava, nespavost a poruchy paměti jsou pak nejčastějšími příznaky nedostatečného množství mozkových neurotransmiterů. Díky otestování mozkových funkcí stanovíme substituční terapii s cílem restartování mozkových funkcí a podpory vlastní pro- dukce neurotransmiterů. Estetická dermatologie Speciální aplikační pero Anteis je určené pro vymodelování a zpevnění povadlých kontur obličeje. Přirozeného a mladé- ho vzhledu můžete docílit pomocí aplikace výplní a přípravků na mezoterapii. Aplikační pero pomáhá perfektnímu výsled- ku a minimalizuje vznik nežádoucích účinků – bolesti a otoku. Použitím těch nejkvalitnějších výplní zaručujeme dlouhodobý efekt a přirozenou krásu. Hollywoodské koktejly mládí Speciálně vytvořené směsi látek s vysoce antioxidačním účin- kem působí na celkovou regeneraci a rejuvenaci organismu. Zpomalíte tak procesy stárnutí organismu zevnitř, ale působení bude viditelné i navenek. Vaše pleť se pomalu stane projasně- nější, vyhladí se drobné vrásky, zmizí váčky pod očima a rapid- ně se sníží tvorba pigmentových skvrn. Mimořádně efektivní složkou koktejlu jsou také extrakty kmenových buněk, které jsou schopny opravit poškozenou buněčnou informaci a přede- vším díky regeneraci organismu dokážou velkou vahou přispět ke zpomalení procesu stárnutí. Nejde o to žít více let, ale žít více v letech, které máme k dispozici! How has the Anti-Aging specialised branch of medicine advanced from the time of its establishment and which new treatments you can undergo at the Clinic? A2C, the only certified Clinic for Anti-Aging medicine is located right in the centre of the Old Town and you will be surprised by its exclusive world-class selection of rejuvenating techniques. Anti-Aging MEDICINEOmládněte přirozenou cestou Grow Younger Naturally Werden Sie auf natürliche Weise jünger Помолодеете естественным путем Travel Fever94

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Anti-Aging medicine is the newest medical discipline that, on the basis of the latest findings and ongoing scientific research, is able to offer a comprehensive and complete programme of the most up-to-date diagnostic treatments and rejuvenating proce- dures aimed at all age groups. This is done precisely according to the dictum of global Anti-Aging medicine, which is that the basis of a quality life is health care and a healthy lifestyle from an early age. Chief Physician, Dr. Monika Golková M.D. regu- larly lectures at international Anti-Aging conferences and is the guarantee of top proficiency at this medical institution. In November, the A2C Anti-Aging Clinic celebrated its 5th anniversary and currently A2C ranks among the most prestigi- ous international Anti-Aging Clinics. The World-renowned Food Intolerance Test Just as in Los Angeles, Angelina Jolie had herself tested for up to 300 kinds of food intolerances, at the A2C Clinic this world- renowned ALCAT test also facilitates the solu- tion of many clients’ problems. These range from digestive and weight problems to headaches, de- pression, skin problems and a lack of energy. Currently it is possible to test up to 300 types of foodstuff, which also include preservatives, food colourings, artificial sweeteners and com- mon substances that can harm the body. Bio-identical Hormone Therapy Suzanne Somers, on the other hand, swears by Bio-identical Hormone Therapy and you can afford exactly the same treatment at the A2C Clinic. First of all, we reveal all the defects and fluctuations in the body with the assistance of a complex hormone examination and then we create an individual hormone therapy tailored to the client’s needs, using bio-identical hor- mones. Bio-identical hormones are absolutely identical to the hormones in our body and so they have the most natural effect. Application of the hormones through the skin is, according to the latest research, the safest method, prevent- ing stomach and liver damage. Complex Genetic Examination A complex genetic examination is nowadays a part of individualised prophylaxis. It enables one to discover how purposefully to prevent the most diverse illnesses and avoid pointless mis- takes during treatment. The genetic test is care- fully chosen and approved by a team of research workers so that the subsequent therapy can be targeted in detail according to the results. Testing of Brain Neurotransmitters Requirements for performance, speed and ef- ficiency can lead to overworking of the brain neurotransmitters, which function as a source of energy and recovery for the brain. Reduced productivity, tiredness, insomnia and memory disorders are therefore the most frequent symp- toms resulting from a deficiency in the brain neurotransmitters. After testing brain function, we order replacement therapy in order to re- start brain function and to support its own pro- duction of neurotransmitters. Aesthetic Dermatology Anteis, the special application pen, is intended to model and strengthen flabby facial contours. You can achieve a natural, youthful appearance by using an application of fillers and mesotherapy preparations. The application pen helps to perfect results and minimise side effects – pain and swelling. Using the finest fillings, we guarantee a long-term effect and natural beauty. Hollywood Cocktail of Youth Specially created mixtures of substances with high antioxidant effect influence the overall regeneration and rejuvenation of the body. In this way, the body’s aging process is slowed down in- ternally, but the effects will be visible externally. Your face will slowly become brighter, small wrinkles will be smoothed out, bags under the eyes will disappear and the formation of pigmen- tation spots will be rapidly reduced. Other extremely effective Travel Fever 95 BeautyBeauty

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

components of the Cocktail are stem cell extracts, which are able to repair damaged cell information and, primarily due to physical regeneration, can contribute a great deal to slowing down the aging process. It’s not living more years but living more in the years we have at our disposal! Wohin hat sich das Spezialfachgebiet der Medizin, Anti-Aging seit seiner Einführung vor fünf Jahren entwicklet und was Neues wird an der Klinik angeboten? Die einzige zertifizierte Klinik für Anti-Aging A2C befindet sich direkt im Zentrum der Prager Altstadt und überrascht Sie mit ihrem exklusiven Angebot von Verjüngerungsmethoden auf Weltniveau. Die Anti-Aging Medizin ist das jüngste medizinische Fachge- biet, welches aufgrund der neuesten Erkenntnisse und ständiger wissenschaftlicher Forschung imstande ist, ein komplettes und komplexes Programm von modernsten diagnostischen Verfah- ren und Verjüngerungsprozeduren für alle Altersgruppen anzu- bieten; der Botschaft der der Weltantiagingmedizin folgend, die aussagt, dass die Grundlage eines hochwertigen Lebens die Pflege der Gesundheit und ein gesun- der Lebensstil bereits seit frühester Kindheit sei. Die Primaria Dr. Monika Golková hält regel- mäßig Vorträge auf internationalen Anti-aging Konferenzen und bürgt für Spitzenkompetenz in dieser Medizineinrichtung. Im November hat die A2C Anti-Aging Clinic ihren fünften Jahres- tag gefeiert und derzeit zählt sie zu den angese- hensten Anti-aging Kliniken der Welt. Weltweit anerkannter Test über die Lebensmittelintoleranz In gleicher Weise wie in Los Angeles Angelina Jo- lie bis zu 300 Sorten von Lebensmittelintoleranzen testen lässt, so kann auch der weltweit anerkannte ALCAT Test dieses Problem für die Klienten lösen. Es handelt sich dabei um Verdauungs- und Über- gewichtsprobleme sowie Kopfschmerzen, Depres- sionen, Hautprobleme und Energiemangel. Derzeit kann man bis zu 300 Lebensmittelar- ten testen. In diese Gruppe fallen auch Konser- vierungsmittel, Farbstoffe, synthetische Süßstoffe und Stoffe, die dem Organismus schaden können. Bioidentische hormonale Therapie Suzanne Somers schwört auf die bioidentische hor- monale Therapie und diese Therapie kann man sich an der A2C Clinic gönnen. Zuerst werden alle Mängel und Abweichungen im Körper mithilfe ei- ner komplexen hormonalen Untersuchung festge- stellt und aufgrund der Ergebnisse wird eine in- dividuelle maßgeschneiderte hormonale Therapie mit biodentischen Hormonen festgelegt. Bioidentische Hormone sind mit jenen, im Körper vorkommenden natürlichen Hormonen völlig ident, und docken besser an den Hormon- rezeptoren im Körper an. Daher ist ihre Wir- kung am natürlichsten. Die Hormonenzufuhr über die Haut ist laut den aktuellen neusten For- schungen die schonendste Art. Es kommt näm- lich zu keinen Magen- und Leberschädigungen. Komplexe genetische Untersuchung Eine komplexe genetische Untersuchung ist heutzutage ein Bestandteil einer individualisierten Präven- tion. Sie ermöglicht festzustellen, wie man verschiedenen Krankheiten gezielt vorbeugen und unnötige Fehlern bei der Behandlung vermeiden kann. Der genetische Test wird sorg- fältig ausgesucht und durch das Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern überprüft, so das die festgelegte Therapie genau den Ergebnissen entspricht. Testen der Neurotransmitter im Gehirn Die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Effektivität können zur totalen Erschöpfung der Gehirn-Neu- rotransmitter führen, welche die Energie und Regenerierung für das Gehirn darstellen. Verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Gedächtnisstörungen sind dann die häufigsten Symptome der ungenügenden Menge von Neurotransmittern. Durch das Testen der Gehirnfunk- tionen wird eine Substitutionstherapie festgelegt, deren Ziel das Neustarten der Gehirnfunktionen und die Unterstüt- zung der eigenen Neurotransmitterproduktion ist. Ästhetische Dermatologie Das spezielle Anteis Injektionssystem ist für Modellierung und Festigung der Gesichtskonturen und Revitalisierung der Travel Fever96

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Dermis geeignet. Mit den Anwendung der Auffüllung und der Mittel der Mesotherapie kann man ein natürliches und jun- ges Aussehen erreichen. Das Anteis Injektionssystem hilft ein perfektes Ergebnis zu erreichen und minimalisiert das Ent- stehen von unerwünschten Auswirkungen wie Schmerz oder Anschwellungen. Die Anwendung der hochwertigsten Auffül- lungen garantiert einen langanhaltenden Effekt und natürli- che Schönheit. Verjüngerungscocktails à la Hollywood Spezielle zusammenstellte Mischungen mit hoher antioxida- tiver Wirkung rufen eine gesamte Regeneration und Verjün- gerung des Organismus hervor. Die Alterungsprozesse wer- den von innen verlangsamt, die Wirkung wird allerdings auch nach außen ersichtlich. Der Teint wird strahlen, die kleinen Falten werden geglättet, die Augensäcke verschwinden und die Entstehung von Pigmentflecken wird rapid sinken. Ein außerordentlich effektiver Bestandteil des Cocktails sind auch die Extrakte der Stammzellen, welche imstande sind, die be- schädigte Zelleninformation zu reparieren und vor allem sind sie dazu fähig beizutragen, dass es zu Verlangsamung des Al- terungsprozesses kommt. Es geht nicht darum, mehr Jahre zu leben, sondern mehr in den Jahren zu leben, die wir zur Verfügung haben ! Насколько развилась от своего введения пять лет назад специализированная область медици- ны – Anti-Aging, и какие новые методы лечения применяются в клинике? Единственная сертифицированная клиника Anti-Aging медицины A2C находится в самом центре Старого города и удивит Вас своим эксклюзивным предложением методов омоложения на мировом уровне. Anti-Aging медицина является новейшей областью ме- дицины, которая на основании новейших знаний и непре- рывных научных исследований может предложить цельную и комплексную программу современнейших диагностичес- ких методов и омолаживающих процедур, нацеленных на все возрастные группы. В точности согласно посланию ми- ровой Anti-Aging медицины, которое говорит, что основой качественной жизни является забота о здоровье и здоровый образ жизни с самого нежного возраста. Главврач клиники Моника Голкова регулярно читает лекции на международ- ных конференциях Anti-Aging и является гарантией про- фессионализма этого медицинского учреждения. В ноябре A2C Anti-Aging Clinic отметила пятилетний юбилей, а в настоящее время A2C относится к самым пре- стижным мировым anti-aging клиникам. Всемирно признанный тест на пищевую непереносимость Так же, как в Лос-Анджелесе Анжелина Джоли тестирует до 300 видов пищевой непереносимости, и в клинике A2C этот всемирно признаваемый ALCAT test позволяет кли- ентам решить ряд проблем. От пищеварительных и свя- занных с избыточным весом, головных болей до депрессий, кожных проблем и недостатка энергии. В настоящее время можно протестировать до 300 видов продуктов, куда входят также консерванты, красители, ис- кусственные заменители сахара и обычные вещества, кото- рые могут навредить организму. Биоидентичная гормональная терапия Сюзанна Сомерс, например, не даст в обиду биоидентичную гормональную терапию. И точно такую же Вам могут назна- чить в клинике A2C Clinic. Сначала при помощи комплекс- ного гормонального обследования мы найдем все недостатки и отклонения в теле, а потом проведем индивидуальную гор- мональную терапию при помощи биоидентичных гормонов прямо на заказ. Биоидентичные гормоны являются совер- шенно одинаковыми с гормонами в нашем теле, поэтому яв- ляются максимально естественными по своему воздействию. Самым бережным применением гормонов согласно новей- шим исследованиям является метод аппликации через кожу, так не возникает негативное влияние на желудок и печень. Комплексное генетическое обследование Комплексное генетическое обследование сегодня является частью индивидуализированной профилактики. Оно поз- воляет узнать, как целенаправленно предотвращать воз- никновение самых различных заболеваний и избежать не- нужных ошибок при лечении. Генетический тест тщательно выбран и проверен коллективом научных работников так, чтобы последующая терапия была детально нацелена в за- висимости от результатов. Тестирование мозговых нейротрансмиттеров Требования к производительности, скорости и эффективнос- ти могут привести к перерасходу мозговых нейротрансмит- теров, которые работают как источник энергии и регенера- ции для мозга. Пониженная производительность, усталость, бессонница и нарушения памяти являются самыми часты- ми признаками недостаточного количества мозговых нейро- трансмиттеров. Благодаря тестированию мозговых функций мы назначим субституционную терапию с целью перезаг- рузки мозговых функций и поддержки собственного произ- водства нейротрансмиттеров. Эстетическая дерматология Специальная аппликационная ручка Anteis предназна- чена для моделирования и укрепления вялых контуров лица. Естественного и моложавого вида можно достигнуть при помощи применения наполнителей и препаратов на мезотерапии. Аппликационная ручка помогает достигнуть прекрасных результатов и минимизирует вероятность воз- никновения нежелательных эффектов – боли и отеков. При применении самых качественных наполнителей мы гаран- тируем долговременный эффект и естественную красоту. Голливудские коктейли молодости Специально разработанные смеси веществ с высокоантиок- сидационным действием воздействует на общую регенера- цию и реювенацию организма. Так замедляются процессы старения организма изнутри, но воздействие будет заметно и снаружи. Ваша кожа понемногу посветлеет, разгладят- ся мелкие морщинки, исчезнут мешки под глазами и рез- ко снизится образование пигментных пятен. Чрезвычайно эффективным компонентом коктейля являются также экс- тракты корневых клеток, которые способны восстановить поврежденную клеточную информацию и, прежде всего, благодаря регенерации организма, смогут сильно помочь замедлению процесса старения. Речь не идет о том, чтобы жить больше лет, а о том, чтобы жить полнее в те годы, которые нам даны! A2CAnti-AgingClinic – 1. certifikovanáAnti-Aging klinika vČR Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 087 505, +420 221 423 285 www.a2c.cz Travel Fever 97 BeautyBeauty

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

98

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Je málo míst, které vás pohltí, ale Klostermannova chata toto kouzlo pro většinu hostů má. Patří totiž mezi nej- úspěšnější hotely s největším procentem vracejících se návš- těvníků. Okolní malebná příroda, skvělá kuchyně a pohodo- vý personál zaručí skvělou dovolenou nebo vydařené firemní školení. Klostermannova chata byla postavena v roce 1924 Klubem československých turistů. Chata dostala název po zesnulém spisovateli Karlu Klostermannovi (1848–1923), který svou tvorbu zasvětil krásám Šumavy. Vzhledem ke své polo- ze sloužila chata během druhé světové války říšské branné moci, po válce pak pohraniční stráži. Poté sloužila k odborové rekreaci zaměstnanců společnosti Škoda Plzeň. Na začátku 90. let minulého století byl objekt ze statických důvodů uzav- řen a v roce 1996 byl prohlášen za kulturní památku. Objekt chátral až do roku 2002, kdy započala jeho kompletní rekonstrukce pod dohledem Správy národního parku Šumava, Památkového ústavu a dalších institucí. V dubnu 2004 byla chata opět zprovozněna. Klostermannova chata leží v samot- ném srdci Šumavy, v malebné vesničce Modrava (990 m n. m). Svou polohou je ideální v zimě na běžky, kdy je zde strojově udržováno množství běžeckých stop, v létě zase na cykloturis- tiku a turistiku. Velké množství turistických cílů se postará o to, že svůj pobyt můžete strávit opravdu aktivně a budete se do tohoto koutu krásné přírody rádi vracet. There are only a few places one may be captivated by, but Klostermann’s Cottage has this charm for most guests. It ranks among the most successful hotels with the highest percentage of returning visitors. The surrounding picturesque countryside, excellent cuisine and relaxed staff ensure a great vacation or a successful corporate training course. Klostermann’s Cottage was built in 1924 by the Club of Czechoslovak Tourists. The cottage is named after the de- ceased writer, Karel Klostermann (1848-1923), who dedicat- ed his work to the beauty of the Bohemian Forest. Due to its location, the cottage served the German armed forces during World War II. After the War, it served the Border Guard. Thereafter, it belonged to the Škoda Plzeň company for the Trade Union recreation of its employees. In the early 1990s, the building was closed due to static reasons and in 1996 it was declared a cultural monument. The building fell into disrepair until 2002, when its com- plete reconstruction under the supervision of the Administra- tion of the Šumava National Park, the Heritage Institution and other institutions began. In April 2004, the cottage was reopened. Klostermann’s Cottage is situated in the heart of the Bohemian Forest, in the picturesque village of Modrava (990 m above sea level). Its location is ideal for cross-country skiing in Winter, when machines keep a large number of ski slopes smooth, and in Summer for cycling and hiking. Nu- merous tourist highlights ensure that you spend your stay in a really active way and that you will return to this beautiful corner of the country. The Pearl of the Bohemian Forest Perle des Böhmerwaldes Жемчужина Шумавы PERLA ŠUMAVY Travel Fever 99 Heart‘s DelightHeart‘s Delight

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Es gibt nur wenige Plätze,welche sie ganz si- cher bezaubern. Eine solche Faszination übt die Klostermann’s Hütte auf die meisten Gäste aus. Sie gehört nämlich zu den erfolgreichsten Hotels mit den meisten Stammgästen. Das Hotel lockt mit seiner exzellenten Küche und nettem Perso- nal. Dazu die umliegende wunderschöne Natur und ein schö- ner Urlaub oder eine gelungene Firmenveranstaltung sind garantiert. Klostermann’s Hütte wurde im Jahre 1924 vom Klub der tschechoslowakischen Touristen errichtet. Den Namen hat sie nach dem verstorbenen Schriftsteller Karel Klostermann (1848-1923) bekommen, der sein Werk den Schönheiten des Böhmerwaldes gewidmet hat. Während des zweiten Welt- krieges diente Klostermann’s Hütte aufgrund ihrer Lage der Reichswehrmacht, nach dem Krieg dann der Grenzwache und später als Gewerkschaftsurlaubshaus für die Angestell- ten des Unternehmens Škoda Pilsen. Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde das Objekt wegen schlechter Statik gesperrt und später im Jahre 1996 zum na- tionalen Kulturdenkmal erklärt. Dem ganzen Objekt drohte der komplette Verfall. Im Jah- re 2002 hat man endlich mit einer Rekonstruktion unter der Aufsicht der Verwaltung des Nationalparks Böhmerwald, des Denkmalamtes und einer ganzen Reihe anderere Insti- tutionen angefangen. Im April 2004 wurde der Betrieb von Klostermann’s Hütte endlich wieder aufgenommen. Klostermann’s Hütte liegt im Herzen des Böhmerwaldes, im malerischen Dorf Modrava (900 m hoch). Dank ihrer Lage ist sie im Winter ein idealer Ausgangspunkt zum Langlaufen, da es hier viele, maschinell präparierte Langlaufloipen gibt. Im Sommer kommen sehr gern Touristen und Radfahrer her. Die idealen Wander- und Radwege sorgen dafür, dass man sehr gern in dieses wunderbare Naturparadies zurückkommt. Существует мало мест, которые вас очаруют, но Дача Клостермана этим колдовством для большинства гостей обладает. Она относится к самым ус- пешным отелям с самым высоким процентом возвраща- ющихся посетителей. Окружающая живописная природа, отличная кухня и замечательный персонал гарантируют отличный отпуск или удачное корпоративное обучение. Дача Клостермана была построена в 1924 году Клубом чехословацких туристов. Название дача получила в честь покойного писателя Карла Клостермана (1848-1923 гг.), который свое творчество посвятил красотам Шумавы. Бла- годаря своему положению, дача во время второй мировой войны служила имперским вооруженным силам, а после войны пограничной службе. После этого ее использовали профсоюзы компании Шкода Пльзень для отдыха. В на- чале 90-х лет прошлого столетия объект из-за наруше- ний статики был закрыт, а в 1996 году был провозглашен культурным памятником. Объект ветшал до 2002 года, когда началась его комп- лексная реконструкция под надзором Управления нацио- нального парка Шумава, Института памятников и других учреждений. В апреле 2004 года дача была снова открыта. Дача Клостермана расположена в самом сердце Шума- вы, в живописной деревеньке Модрава (990 м над у.м.). По своему положению она является идеальной зимой для лыж, когда здесь при помощи механизмов поддерживает- ся множество лыжных трасс, летом для велотуризма и пе- шего туризма. Большое количество туристических целей предоставляет вам возможность провести свое пребыва- ние действительно активно и содействует возникновению желания вернуться в этот уголок прекрасной природы. www.klostermannovachata.cz Klostermannova chata je oblíbeným cílem i pro společnosti a korporátní klientelu, jelikož spojení skvělého servisu personálu hotelu, sportovního vyžití, dobrého jídla, nádherné přírody s kvalitním zázemím pro různá školení si získalo mimořádnou oblibu. Klostermann’sCottage is gaining popularity as a favourite destination for companies and corporate clients because of the excellent service by hotel staff, sporting activities, fine cuisine, beautiful scenery and, most of all, quality facili- ties for various training courses. Klostermann’s Hütte ist ein Lieblingsziel auch fürGesellschaften undCorporate- Klientel, da man hier umfangreicheSportmöglichkeiten, gutes Essen und vor allem einen exzellentenService für verschiedenste Angelegenheiten findet. Дача Клостермана является излюбленной целью также для компаний и корпоративных клиентов, так как комбинация отличного обслужи- вания персоналом отеля, спортивные возможности, хорошая кухня, восхитительная природа и, прежде всего, качественная база для разных курсов обучения стала излюбленной. Travel Fever100

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

101

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Penzion V Polích Penzion V Polích se nachází v citlivě zrekonstruované budo- vě v areálu bývalého jezuitského statku z 18. století nedaleko zříceniny hradu Okoř, v blízkosti Prahy a přibližně 8 kilomet- rů od letiště Ruzyně. Jeho součástí je i venkovská restaurace, která byla v roce 2010 vyhlášena jako šestá nejlepší v České republice podle prestižního Maurerova výběru Grand restau- rant. Hostům je k dispozici 12 stylových pokojů. Dále pak sau- na, venkovní terasa, dětský koutek a v létě bazén. V Polích Guesthouse V Polích Guesthouse is located in a sensitively renovated building on the premises of a former 18th-century Jesuit es- tate. It is situated close to the Okoř ruins near Prague and approximately 8 km from Prague Ruzyně Airport. It also in- cludes a country restaurant, which in 2010 was chosen by the prestigious Maurer’s Grand Restaurant selection as being the sixth best in the Czech Republic. There are 12 styl- ish bedrooms. In addition, there is a sauna, outdoor terrace, children’s playground and swimming pool in the summer. Pension V Polích Die Pension auf den Feldern befindet sich in einem sehr ge- fühlvoll rekonstruierten Gebäude im Areal eines ehemali- gen Jesuitenguthofes aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe der Burgruine Okoř, unweit von Prag, ca. acht Kilometer vom Flughafen Prag-Ruzyně entfernt.Dazu gehört auch ein Landgasthaus, welches im Jahre 2010 als das sechsbeste Restaurant in der Tschechischen Republik laut Maurer’s Grand Restaurant Guide aufgeführt wurde. 12 stilvol- le Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung. Weiter wird auch eine Sauna, Sommerswimmingpool, Kinderecke und eine Sonnenterrasse angeboten. Пансион «На полях» Пансион «На полях» находится в бережно реконструи- рованном здании в ареале бывшей иезуитской усадьбы постройки 18 века недалеко от развалин замка Окорж (Okoř), поблизости от Праги и приблизительно в 8 ки- лометрах от аэропорта Прага Рузыне. В него входит и ресторан в «сельском» стиле, который был в 2010 году провозглашен шестым среди лучших ресторанов в Чеш- ской Республике по престижному выбору Maurer Grand restaurant. Гостям предлагается 12 стильных номеров. Имеется также сауна, открытые веранды, детский уго- лок, а летом бассейн. www.penzionvpolich.cz Travel Fever102 FoodTravel Food

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

103

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Atmosféra pravého NEW YORKU v doutníkových barech „BAR AND BOOKS“. Široká a kvalitní nabídka whiskies, James Bond koktejlů a champagne, doplněná výběrem doutníků. Speciální akce: pondělky pro ženy, úterky noc whisky a rumů, soboty ve stylu Burlesky... Genuine NEW YORK atmosphere in the “BAR AND BOOKS” cigar bars. Wide selection of quality whiskies, James Bond cocktails and champagne, complemented by a choice of cigars. Special events: Mondays – for Ladies, Tuesdays – Whisky and Rum evening, Satur- days – in Burlesque style … Echte NEW YORKer Atmosphäre in den Cigaro Bars “BAR AND BOOKS”. Breites und gutes Whisky Angebot, Cocktails James Bond undChampagne, großeCigaro-Auswahl.Special Events: Montags fur Frauen, Dienstags – Nacht der Whiskies und Rums, Samstags im Still Burlesque… Aтмосфера настоящего Нью-Йорка в сигарных барах “BAR AND BOOKS”. Широкое и качественное предложение виски, коктейлей Джеймс Бонд и шампанского, дополненное выбором сигар. Cпециальные акции: понедельники для женщин, вторники ночь виски и рома, субботы в стиле Бурлеск... MÁNESOVA BAR AND BOOKS Mánesova 64, Praha 2, tel.: +420 222 724 581 TÝNSKÁ BAR AND BOOKS Týnská 19, Praha 1, tel.: +420 224 815 122 www.barandbooks.cz Pravý jihoamerický restaurant & bar. Skvělé steaky, speciality na grilu a kuřecí pochoutky. Authentic South American restaurant & bar. Excellent steaks, grilled specialties and chicken delicacies. Echtes südamerikanisches Restaurant & Bar. Ausgezeichnete Steaks, Spezialitäten vom Grill und Köstlichkeiten mit Huhn. Hастоящий южноамериканский ресторан & бар. Oтличные стейки, фирменные блюда на гриле и куриные деликатесы. EL ASADOR restaurant & bar Osvětová ulice, 149 00 Praha 4 – Hrnčíře Tel.: +420 246 067 600, www.elasador.cz Travel Fever104 Travel Fever104 FoodTravel Food restaurant & bar EL ASADOR MÁNESOVA & TÝNSKÁ BAR AND BOOKS

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

105

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

A Automobily – moje vášeň B Běh – sport, který je efektivní C Carrera – legendární model Porsche D Driving – oblíbená činnost E Efektivita – nerada se zdržuji a mám ráda, pokud je vše efektivní F Felicia – moje první auto G Golf – příjemně strávený čas s přáteli H Hudební nástroj – vždy bylo mým snem se na nějaký naučit hrát I Inteligence – mám ráda inteligentní lidi J Jízda – především rychlá se sportovními vozy K Krakov – krásné živé město L Lyžování – nejoblíbenější zimní dovolená M Moře – nejoblíbenější letní dovolená N NewYork – úžasná destinace pro zábavu a nákupy O Ohleduplnost – důležitá lidská vlastnost P Porsche – nejlepší značka vozu Q Queen – hudební skupina R Rakousko – druhá nejoblíbenější země po České republice S Srpen – nejoblíbenější měsíc v roce Communications & Human Resources Director Director of Porsche Imports, Porsche Inter Auto Anna GRUBEROVÁT Trend – ráda sleduji trendy designu, techniky, módy, restaurace U Umění – zejména moderní V Vratislavice – rodiště Ferdinanda Porsche W Wikipedia – když potřebuji dohledat informace Y Yeti – oblíbený rodinný vůz v České republice Z Zázvor – oblíbený do limonády, čaje i jídla A Automobily. Cars – my passion B Běh. Running – an active sport C Carerra – a legendary Porsche model D Driving – a favourite activity E Efficiency – I do not like to procrastinate and I like it when everything is effective F Felicia – my first car G Golf – pleasantly spent time with friends H Hudební nástroj. A musical instrument – I have always dreamt of learning to play one I Intelligence – I like intelligent people J Jízda. Driving – mainly fast, in sports cars K Krakov. Cracow – a beautiful, vibrant city Travel Fever106 Travel Fever106

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Abcd L Lyžování. Skiing – my favourite kind of Winter holiday M Moře.The sea – my favourite Summer holiday destination N NewYork – an amazing destination for fun and shopping O Ohleduplnost. Consideration – an important human characteristic P Porsche – the best brand of car Q Queen – the musical group R Rakousko. Austria – my second favourite country, after the Czech Republic S Srpen. August – the most popular month of the year T Trends – I like to watch trends in design, technology, fashion, restaurants U Umění. Art – especially modern V Vratislavice – the birthplace of Ferdinand Porsche W Wikipedia. www.wikipedia.cz – when I need to find information Y Yeti – favourite family car in the Czech Republic Z Zázvor. Ginger – a favourite in lemonade, tea and food A Autos – meine Leidenschaft B Laufen (běh) – eine Sportart, welche effektiv ist C Carrera – das legendäre Modell von Porsche D Driving – beliebte Tätigkeit E Effektivität – ich mag es nicht aufgehalten zu werden und habe es gern, wenn alles effektiv ist F Felicia – mein erstes Auto G Golf – eine mit Freunden angenehm verbrachte Zeit H Musikinstrument (hudební nástroj) – es war immer mein Traum, ein Musikinstrument zu beherrschen I Intelligenz – ich mag intelligente Leute J Fahrt (jízda) – vor allem die schnelle Fahrt mit Sportautos K Krakow – eine schöne lebendige Stadt L Skifahren (lyžování) – mein Lieblingswinterurlaub M Meer – mein Lieblingssommerurlaub N NewYork – eine erstaunliche Destinantion für Vergnügen und Shopping O Rücksichtnahme (ohleduplnost) – eine wichtige menschliche Eigenschaft P Porsche – die beste Automarke Q Queen – eine Musikband R Österreich (Rakousko) – das zweitliebste Land nach Tschechien S August (srpen) – mein Lieblingsmonat im Jahr T Trend – ich verfolge gerne die Trends in Design, Technik, Mode, Restaurants U Kunst (umění) – vor allem die moderne Kunst V Vratislavice – Geburtsort von Ferdinand Porsche W Wikipedia. www.wikipedia.cz – wenn ich Information suche Y Yeti – beliebtes Familienauto in Tschechien Z Ingwer (zázvor) – beliebt in Limonade, Tee und Speisen A Автомобили – моя страсть B Бег – спорт, который эффективен C Каррера – легендарная модель Порше D Драйвинг – любимое занятие E Эффективность – не люблю задержки, мне нравится, когда все эффективно F Felicia – мой первый автомобиль G Гольф – приятное проведенное время с друзьями H Музыкальный инструмент – всегда было моей мечтой научиться играть на каком-нибудь инструменте I Интеллект – я люблю умных людей J Езда – прежде всего, быстрая на спортивных автомобилях K Краков – прекрасный живой город L Катание на лыжах – любимый зимний отпуск M Море – любимый летний отпуск N Нью-Йорк – прекрасное место для развлечений и покупок O Чуткость – важное качество человека P Порше – лучшая марка автомобилей Q Queen – рок-группа R Австрия – самая любимая страна после Чехии S Август – любимый месяц года T Тренд – люблю следить за трендами дизайна, техники, моды, ресторанов U Искусство – прежде всего, современное V Вратиславице – место рождения Фердинанда Порше W Wikipedia. www.wikipedia.cz – когда мне нужно найти информацию Y Yeti – любимая семейная машина в Чехии Z Инжир – лучше всего в лимонад, чай или пищу Travel Fever 107Travel Fever 107 AbecedaAbeceda

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Vladimír PETÁKGenerální ředitel a člen představenstva ABS Jets a.s. Co vás napadne, když se řekne ABS Jets? Můj druhý domov, magnetická přitažlivost. Jak byste si představoval takový ideální pracovní den úspěšného manažera v ABS Jets? Přál bych si, abych se vešel do 8 pracovních hodin a stihl jsem oběd. ABS Jets si neustále upevňuje svoji silnou pozici na trhu. Na co se nyní nejvíce zaměřujete? Jsme ve fázi stabilizace a soustředíme se na boj s konkuren- cí, vlastní sebezdokonalování a zlevňování poskytovaných služeb. Také jste otevřeli zbrusu nový hangár N… …otevřeme ještě jeden v Bratislavě a hurá na dovolenou. Ve společnosti pracují velmi talentovaní, kreativní a oddaní spolupracovníci, jelikož všichni milují letectví a letadla. A vy jste jedním z nich. Co vy a letadla? Klasika, začal jsem slepováním modelů letadel a balónů (ty balóny vlastně lepil táta, já byl ještě moc malý). Pak jsem přešel na házedla, větroně a motorové modely. Zkusil jsem i vrtulníky. Plnoletost jsem prožíval v aeroklubu, získal jsem pilotní licenci, zalétal jsem si i akrobacii a skončil jsem absol- vováním kurzu dopravního pilota. Business jet je nespornou úsporou času, nabízí výjimečný komfort. Jak vidíte jeho vývoj do budoucna? Netroufám si věštit budoucnost, ale přál bych si, aby business jety byly dostupnější a rozplynuly se fámy o jejich nedostup- nosti a kontroverznosti. ABS Jets nabízí absolutně komplexní služby v privátním letectví. V čem je vaše výjimečnost? Máme jako jedni z mála komplexní portfolio služeb. Kombi- nujeme to se šikovností zlatých „česko-slovenských ručiček“ a to vše prodáváme o něco laciněji než zbytek Evropy. What comes to mind when one mentions ABS Jets? My second home, a magnetic attraction. How would you imagine an ideal workday of a successful Manager of ABS Jets? I’d like to fit in 8 working hours and manage to have lunch in time. ABS Jets keeps consolidating its strong position on the market. What are you targeting most now? We are in the phase of stabilisation and are focusing on fight- ing competition, own self-improvement and reducing the price of the services provided. You also opened a brand new hangar N.... …. we will open another one in Bratislava –and hurray for a vacation! Very talented, creative and dedicated persons work in the company, because they all love aviation and aircraft. And you are one of them. What about you and aircraft? A classic, I started by gluing model aeroplanes and balloons (the balloons were actually glued by my dad, I was too young at the time). Then I switched to gliders, sailplanes and mo- torised models. I also tried helicopters. My youth was spent at the Aeroclub. I obtained a pilot’s licence, I also flew aero- batics and ended up taking an airline pilot’s course. A business jet is an indisputable time-saver, offering exceptional comfort. How do you see its future development? I don’t dare to forecast the future, but I’d like business jets to be more affordable and to dispel the rumours of their un- availability and controversy. ABS Jets provides absolutely complex services in private aviation. Wherein does your uniqueness lie? In being one of the few companies to have a complete port- folio of services. We combine this with the skill of the golden “Czechoslovakian hands” and sell all this at a slightly cheap- er price than the rest of Europe. Was fällt Ihnen ein, wenn man ABS Jets sagt? Mein zweites Zuhause, magnetische Anziehungskraft. Wie stellen Sie sich den idealen Tag eines erfolgreichen Managers in der Firma ABS Jets vor? Ich würde mich wünschen, dass ich alles in den acht Arbeits- stunden samt Mittagessen schaffe. Die ABS Jets stärkt ständig ihre Position auf dem Märkt. Auf was konzentrieren Sie sich gerade am meisten? Wir befinden uns in einer Stabilisierungsphase und konzen- trieren uns auf den Kampf mit der Konkurrenz und der eige- nen Perfektion sowie der Senkung unserer Preise. Sie haben auch einen funkelnagelneuen Hangar N eröffnet... ...wir haben auch vor, in Bratislava einen zu öffnen und dann geht es los auf Urlaub. In Ihrer Gesellschaft arbeiten sehr talentierte, kreative und ergebene Mitarbeiter, da alle den Luftverkehr und Flugzeuge lieben. Ich habe mit dem Zusammenkleben von Flugzeugmodellen und Ballons angefangen (die Ballone hat eigentlich mein Va- ter geklebt, ich war noch zu klein, ich habe nur zugeschaut). Dann bin ich zu den Segelflugzeugen und Motormodellen übergegangen. Auch Helikopter habe ich probiert. Die Voll- Travel Fever108 On the TopOn the Top

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

jährigkeit habe ich im Aeroklub erlebt, ich habe einen Flug- schein erworben, habe auch Akrobatik probiert und gelandet bin ich mit dem Abschluß eines Kurses für Verkehrspiloten. Der Business Jet stellt ohne Zweifel Zeitersparnis dar, bietet einen außerordentlichen Komfort. Wie sehen Sie seine künftige Entwicklung? Ich traue mir nicht die Zukunft weiszusagen, aber ich wür- de mir wünschen, dass die Business Jets erschwinglicherer werden, und das die Gerüchte über ihre Unerschwinglich- keit und Kontroversität verschwinden. Die ABS Jets bietet absolut komplexe Dienste im privatem Luftverkehr. Wo liegt Ihre Einzigartigkeit? Als eine der wenigen Gesellschaften haben wir ein komple- xes Service Portfolio. Wir kombinieren es mit dem Geschick der goldenen „tschechisch-slowakischen Hände“ und das alles verkaufen wir ein bisschen billiger als der Rest vom Europa. Что Вам приходит в голову, когда произносится ABS Jets? Мой второй дом, магнитное притяжение. Как бы Вы представляли себе идеальный рабочий день успешного менеджера в ABS Jets? Я бы хотел все успеть за 8 рабочих часов и при этом успеть пообедать. ABS Jets постоянно укрепляет свою сильную позицию на рынке. На что вы сейчас более всего нацелены? Мы находимся в фазе стабилизации и сосредотачиваемся на конкурентную борьбу, а также на самосовершенствова- ние и удешевление предоставляемых услуг. Вы открыли также полностью новый ангар N.... …. открываем еще один в Братиславе и потом - в отпуск! В компании работают очень талантливые, креативные и верные сотрудники, так как все любят авиацию и самолеты. А Вы являетесь одним из них? Как Вы смотрите на сочетание «Вы и самолеты»? Классика, я начинал со склеивания моделей самолетов и воздушных шаров (эти воздушные шары, собствен- но, клеил папа, я был еще слишком маленький). Потом я перешел на метательные модели, планеры и модели с мотором. Испробовал я и вертолеты. Совершеннолетие я праздновал в аэроклубе, получил лицензию пилота, полетал и в акробатике, а завершил все окончанием кур- сов транспортного пилота. Business jet это бесспорная экономия времени, здесь предлагается эксклюзивный комфорт. Как Вы видите его развитие в будущем? Я не решусь предсказывать будущее, но хотел бы, чтобы business jet стал более доступным, и чтобы прекратились слухи о его недоступности и спорности. ABS Jets предлагает полностью комплексные услуги в частной авиации. В чем ее исключительность? У нас как у одних из немногих комплексное портфолио услуг. Мы комбинируем это с искусностью золотых «чехо- словацких ручек» и продаем все это немного дешевле, чем остальная Европа. www.absjets.com

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

V rakouských Alpách snad neexistuje údolí, které by nabízelo více radovánek na sněhu. Pro nadšené vyznavače zimních sportů je Zillertal opravdu špičkovou destinací. Od lyžování ve všech variantách, přes sáňkování, běh na lyžích a bruslení – každý si tu najde to své. Lyžařské radovánky začínají hned po sjezdu z dálnice směrem na Zillertal ve stře- disku Hochzillertal/Kaltenbach v nadmořské výšce 550 met- rů a končí v neuvěřitelných 3 250 metrech na konci údolí na ledovci Hintertux. Hochfügen – Hochzillertal Tento lyžařský areál patří zaslouženě mezi nejlepší lyžařské oblasti v rakouských Alpách. Vše je tu skvěle zorganizováno, aby se lyžaři dostali co nejrychleji nahoru, do nadmořské výš- ky 1 800 metrů. Nahoře vystoupíte z jedné z kabinek a čeká na vás 181 kilometrů sjezdovek všech stupňů obtížnosti. Nej- větší atrakcí je ovšem sjezdovka pokřtěná po lyžařské legendě Stephanu Eberharterovi. Jeho „Goldpiste“ je sjezdovým bonbón- kem, osvětleným ve spodní polovině také pro večerní lyžování. Nikde na zemi člověk není tak blízko nebi K zimním radovánkám však patří nejen pohyb, ale i jiné požitky na sněhu vysoko v horách. Jedinečnou horskou atmo- sféru a skvělé kulinářské požitky vám doporučujeme vyzkou- Vrcholové požitky v ZILLERTALU šet v kouzelné Kristallhütte na nejjižnějším okraji lyžařské arény na Öfelerjochu. Kristallhütte byla již třikrát vyhláše- na za nejlepší horskou chatu roku a definovala zcela nově kouzlo a kulturu horských chat. Toto u všech insiderů dobře známé dostaveníčko v nadmoř- ské výšce 2 147 metrů nabízí opravdu hodně: otevřený oheň v neuvěřitelně útulné restauraci s výhledem na vrcholky Zil- lertálských Alp, hosté se mohou vnořit se skleničkou prosecca do vířivky a vychutnávat si horská panoramata a poté odpo- čívat v koupacím plášti na vyhřívaných vodních lůžkách. Po celou zimu zde nabízí kuchaři samé lahůdky nejen tyrolské, ale i mezinárodní kuchyně. Unavený lyžař se může ubytovat nejen v jednom z osmi stylově zařízených pokojů, ale i v iglú, kde může strávit romantickou noc na vyhřívaném vodním lůžku v teplém spacáku. There is probably no other valley in the Austrian Alps offering more fun in the snow. Zillertal is really a top destination for enthusiastic winter sports fans. From skiing in all variants to sledding, cross-country skiing and skating – there is something for everyone. Ski pleasures start right after the exit from the highway in the direction of Zillertal, in the Hochzillertal/Kaltenbach Resort at an altitude of 550 metres, finishing at an incredible 3,250 metres at the end of the valley on the Hintertux glacier. Hochfügen – Hochzillertal This ski resort is deservedly among the best ski areas in the Austrian Alps. Everything is well organised here for skiers to reach an altitude of 1800 metres as rapidly as possible. At the top, as you leave one of the cabins, 181 kilometres of ski slopes of every level of difficulty await you. The greatest at- traction, however, is the ski slope named after the ski legend, Stephan Eberharter. His “Goldpiste” is a downhill gem, also illuminated in the lower half for night skiing. Top Pleasures in Zillertal Gipfelgenüsse im Zillertal Special VacationsSpecial Vacations Travel Fever110

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Nowhere on Earth is man so close to Heaven … Winter pleasures, however, include not only exercise, but also other delights in the snow high up in the mountains. We recommend that you savour the unique mountain atmos- phere and excellent culinary experience in the enchanting Kristallhütte on the southernmost edge of the ski arena at Öfelerjoch. Kristallhütte has three times won the award for Best Mountain Chalet of the Year, redefining the charm and culture of mountain chalets. This rendezvous—well-known to all insiders—at an alti- tude of 2,147 metres, really offers a lot: there is the open fire in an incredibly cosy restaurant overlooking the peaks of the Zillertal Alps. Guests can sink into a whirlpool with a glass of Prosecco and enjoy the Alpine panorama before relaxing in bathrobes on heated water beds. Throughout the winter, chefs offer specialities not only of Tyrolean but also of international cuisine. The weary skier may be accommodated in one of the eight stylishly decorated bedrooms or in the igloo, where he/she can spend a romantic night on a heated water bed in a warm sleeping bag. Letos slaví Kri- stallhütte sedmé výročí, nicméně tato stylová a kultovní chata se již stala takřka legendární. This year, Kristall- hütte celebrates its 7th anniver- sary, However, this stylish and iconic cottage has almost become legendary already. Heuer feiert die Kristallhütte, die mittlerweile Kult- status genießt, den siebtenJahrestag und ist damit zur Legende geworden. In den österreichischen Alpen gibt es wahr- scheinlich kein Tal, das mehr Schneevergnügen bietet, als das Zillertal. Für begeisterte Skifahrer ist das Zillertal wirklich die Destination. Von Skifahren in allen Facetten, über Rodeln und Langlaufen bis zu Eislaufen – jeder findet das Seine. Das Ski- vergnügen beginnt gleich nach der Ausfahrt von der Inntalau- tobahn Richtung Zillertal im Ort Hochzillertal/Kaltenbach auf einer Meereshohe von 550 Metern und endet in unglaublichen 3.250 Metern am Talende auf dem Hintertuxer Gletscher. Hochfügen – Hochzillertal Dieses Skigebiet gehört verdientermaßen zu den besten Ski- gebieten in den Alpen. Alles ist hier perfekt organisiert, dass die Skifahrer schnellstens auf 1800 Meter hinauf kommen. Hier steigen Sie aus einer der Kabinenseilbahnen aus und 181 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade warten auf Sie. Die größte Attraktion ist allerdings die nach der Skile- gende Stephan Eberharter benannte Piste. Seine „Goldpiste“ ist ein Abfahrtzuckerl. In der unteren Hälfte ist sie für das Nachtschilaufen sogar beleuchtet. Nirgends auf Erden ist man dem Himmel so nah ... Zum Wintervergnügen gehört jedoch nicht nur die Bewegung, sondern auch andere Genüsse im Schnee hoch in den Bergen. Eine einzigartige Alpenatmosphäre und exzellente kulinari- sche Genüsse empfehlen wir Ihnen in der zauberhaften Kri- stallhütte am südlichsten Rand des Skiareals auf dem Öfeler- joch auszuprobieren. Die Kristallhütte wurde bereits dreimal in Serie zur besten Berghütte des Jahres erklärt und hat den Hüttenzauber und die Berghüttenkultur neu definiert. Dieses, bei allen Insidern gut bekanntes Stelldichein auf 2.147 Meter Meereshöhe, bietet wirklich sehr viel: offenes Feuer im unglaublich gemütlichen Restaurant mit der Aus- sicht auf die Gipfel der Zillertaler Alpen. Die Gäste können mit einem Glas Prosecco im Sprudelbad auf der Terasse re- laxen und die Bergpanoramen genießen und sich danach im Bademantel auf den geheizten Wasserbetten erholen. Den ganzen Winter bieten die Köche lauter Köstlichkei- ten nicht nur der tiroler sondern auch der internationalen Küche. Der müde Skifahrer kann sich in einem der acht stil- eingerichteten Zimmer einquartieren oder eine himmlische Nacht im Iglu auf dem beheizten Wasserbett im warmen Schlafsack verbringen. www.kristallhuette.at Travel Fever 111

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

„Šíleně velký“ – tak se právem označuje lyžařský region „SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental“ v Tyrolsku. Že to není žádné přehánění, pozná lyžař celkem rychle, když nastoupí na lanovku například v Scheffau a vydá se na jeden z lyžařských okruhů na Kaiser Runde a projede sjezdovky do Ellmau a Goingu přes Brixen a zpět. Intenzivní lyžařský den může zakončit na okruhu Salven Runde, který začíná v Bri- xenu, pokračuje přes Hopfgarten do Itteru a končí v Söllu. Lyžařská oblast SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental s více než 279 kilometry skvěle upravených sjezdovek všech stup- ňů obtížnosti, s 93 lanovkami a vleky a důmyslných systé- mem umělého zasněžování je největší souvislý lyžařský areál v Rakousku. Doma v biohotelu Stanglwirt Idylicky položen na úpatí hory „Wilder Kaiser“ je hotel Stangl- wirt místem pro všechny, kteří milují něco zvláštního. Zde najde každý dokonalý odpočinek, sport a wellness – samo- zřejmě v každou roční dobu! Stanglwirt – to už je dávno vlastní značka, pět hvězdiček a rodinná tradice, které se s naprostou samozřejmostí prolí- nají. Majitel Balthasar Hauser je pravý Tyrolák, pro kterého je tradice nesmírně důležitá. Dokonce i v dobách, kdy se celý svět nově orientuje a kdy staré hodnoty ztrácejí na významu, ponechává selskou základní strukturu beze změn – a prá- vě naopak, propojuje s neskutečným citem poklady selského řemeslného umění a staletí staré dřevo. Velký lyžařský svět WILDER KAISER- - BRIXENTAL Hotel Stanglwirt patří mezi nejvyhledávanější alpské hote- ly. Balthasar Hauser a jeho žena Magdalena konsekventně dokazují, že „bio“ nemusí představovat askezi, naopak, že se skvěle snáší s opravdovým pohodlím a pravým luxusem, jako dobře promyšlený bio-logický základ. Veškeré potraviny pocházejí s vlastního 100 hektarů velkého hospodářství. Hotel samozřejmě disponuje velkým lázeňským areá- lem Stanglwirt Spa areál (1 200 m2 ) se skalním koupališ- těm a skalní saunou, největší akváriem s mořskou vodou v Rakousku a beauty farmou s nejrůznějšími procedurami. Nachází se tu dokonce i hřebčín s lipicánskými koni a jezdec- kou školou, na sjezdovky je to pár kroků. V létě je k dispozici 14 tenisových kurtů s tenisovou školou, hotelová driving ran- ge, dětský selský dvůr a vlastní honební revír. “Insanely large” – this is how the Tyrolean “Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental” ski resort is deservedly described. A skier will very quickly learn that this is no exaggeration when he boards a funicular in Scheffau, for example, and embarks on one of the ski circuits in the Kaiser Runde, skiing on pistes to Ellmau and Going through Brixen and back. He can end the in- tensive day’s skiing on the Salven Runde circuit, which begins in Brixen, continues through Hopfgarten to Itter and ends in Söll. The Ski Welt Wilder Kaiser-Brixental ski area, with more than 279 kilometres of perfectly maintained ski slopes of all levels of difficulty, 93 ski lifts and funiculars and a sophisti- cated system of artificial snow covering, is the largest con- tiguous ski area in Austria. At Home in the Stanglwirt Bio-hotel Stanglwirt Hotel, idyllically situated at the foot of the “Wilder Kaiser”, is the perfect venue for all who love something spe- cial. Here, everyone will certainly find wonderful relaxation, sport and wellness – of course at any time of the year! The Insanely Large Ski World of Wilder Kaiser-Brixental Irrsinnig grosse Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental Travel Fever112

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Stanglwirt – for a long time already, this has been a pri- vate brand, with five stars and a family tradition that abso- lutely naturally intertwine. The owner, Balthasar Hauser, is a genuine Tyrolean for whom tradition is extremely impor- tant. Even in these times when the whole world is oriented differently and the old values have lost their importance, he maintains the basic structures intact – and, on the contrary, with incredible taste combines the treasures of rustic crafts- manship and centuries-old wood. Stanglwirt Hotel is ranked among the most popular Alpine hotels. Balthasar Hauser and his wife, Magdalena, consist- ently prove that “bio” need not mean asceticism. On the con- trary, it coincides excellently with genuine comfort and real luxury, as a well thought-out, bio-logical basis. All the pro- duce comes from their own, 100-hectare farmlands. TheHotel,ofcourse,includesa largespaarea,theStanglwirt Spa (1,200 square metres), with a rock swimming pool and rock sauna, the largest sea-water aquarium in Austria and a beauty farm providing various treatments. There is even a stud farm with Lipizzaner horses and a riding school. It is just a few steps to the ski slopes. There are 14 tennis courts and a tennis school available in Summer, as well as a hotel driving range, children’s farm and own hunting ground. „Irrsinnig groß“ nennt sich diese „Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental“ in Tirol. Das ist keine Übertreibung, wie der Skifahrer bald erkennt, wenn er sich etwa in Scheffau in die Kaiser-Runde einklinkt und dann bis nach Ellmau und Going über Brixen wieder retour bewegt. Der Kreis ei- nes intensiven Skitages in mittlerer Seehöhe – man fährt meist entlang der Baumgrenze – schließt sich auch für den, der die Salven-Runde absolviert: Da beginnt der Spaß in Brixen, geht weiter Richtung Hopfgarten nach Itter und schließlich nach Söll. Mit 93 Liften, über 279 Pistenkilometern aller Schwie- rigkeitsgrade, ein Großteil davon mit modernen Beschnei- ungsanlagen ausgestattet, ist die SkiWelt Wilder Kai- ser - Brixental das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs. Daheim beim Stanglwirt Idyllisch gelegen am Fuße des Wilden Kaisers ist das Ho- tel Stanglwirt ein Platz für alle, die das Besondere lieben. Hier findet man Erholung, Sport und Wellness – natürlich zu jeder Jahreszeit! Der Stanglwirt – schon lange zur Eigenmarke mutiert, bietet fünf Sterne und Familientradition mit Selbstverständ- nis ineinander fließend. Aber nicht nur der Service am Gast steht hier voll und ganz im Zeichen der Tradition. Der Eigen- tümer Balthasar Hauser ist in den Wurzeln seiner Tiroler Heimat tief verhaftet. Selbst in Zeiten, als alle Welt sich aus- schließlich an Neuem orientiert und Altes nichts mehr gilt, tastet er die bäuerliche Grundstruktur nie an – im Gegenteil, er trägt Schätze bäuerlicher Handwerkskunst und Jahrhun- derte alte Hölzer zusammen, wie man sie in Zwischenzeit nur selten findet. M-it Konsequenz und einer gehörigen Portion Tiroler Unbeirrbarkeit demonstrieren Balthasar Hauser und sei- ne Ehefrau Magdalena schließlich, dass „Bio“ keineswegs im Gewand der Askese daherkommen muss – im Gegenteil, nichts verträgt sich auf Dauer besser mit wahrem Komfort und echtem Luxus als eine wohl durchdachte, natürlich bio- logische Grundlage. Die unverfälschten Lebensmittel wer- den auf der ca. 100 Hektar großen landwirtschaftlich genutz- ten Anbaufläche produziert. In einer ca. 12 Hektar großen Hotelanlage dürfen Beau- ty und Wellness natürlich nicht fehlen. In der 1.200 m² großen Felsen-Sauna locken viele Saunen, eine Salzgrot- te, die Whirlpool-Landschaft mit Blick auf Österreichs größtes Meerwasser-Aquarium und eine Beauty Farm mit verschiedensten Behandlungen. Es gibt hier sogar ein Lipizzanergestüt mit Reitschule. Zu den Pisten ist es nicht weit.Im Sommer stehen 14 Tennisplätze (8 outdoor, 6 indoor), eine hauseigene Driving Range, der Kinderbau- ernhof und ein hoteleigenes Jagdrevier zur Verfúgung. www.stanglwirt.at | www.skiwelt.at Lyžařský gigant SkiWeltWilder Kaiser-Brixental byl již třikrát vyzname- nán jako nejlepší lyžařský resort na světě. The ski giant, SkiWeltWilder Kaiser-Brixental, has already been awarded the title of “Best Ski Resort in theWorld” three times. Dreimal wurde die SkiWeltWilder Kaiser - Brixental bereits als welt- bestes Skigebiet ausgezeichnet. Travel Fever 113 Special VacationsSpecial Vacations

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Blahodárné wellnessprocedury a lyžování včet- ně aktivní rodinné dovolené pro velké i malé se dají ideál- ně spojit. Jedním z takových míst je hotel Dilly patřící do řetězce Best Wellness Hotels in Austria v hornorakouském Windischgarstenu, který nabízí také příjemné zážitky pro lyžaře a vyznavače zimních sportů. Rekreační oblast Pyhrn- Priel v Horním Rakousku sází přes zimu na střediska Hinter- stoder a Wurzeralm. Z Prahy se sem dostanete během dopo- ledne a stihnete ještě odpolední lyžování. Sport a fitness Každý si vybere, na co má chuť, okolní příroda k pohybu pří- mo vyzývá. Skvěle zaplavat si můžete v hotelovém areálu, ve venkovních či krytých bazénech. Tenisové hřiště je kousek od hotelu a vstupné hosté neplatí. V zimě to není daleko na sjez- dovky. A kdo zůstává raději pod střechou, může využít nabíd- ku gymnastiky a skvěle vybavené fitness centrum s jedineč- ným výhledem na okolní hory. V hotelu jsou školení trenéři, kteří zajišťují každodenní bohatý sportovní program. Velko- ryse pojatý wellness areál o celkové ploše 3 000 m² nabízí relax přímo královský: sauny s různou teplotou, parní lázně, infračervenou kabinu, caldárium, solnou jeskyni, bylinkovou saunu a mnoho dalšího. Jak ve středisku Hinterstoder, tak ve středisku Wurze- ralm nepřesahují nejvyšší vrcholy dva tisíce metrů. Prven- ství si v tomto ohledu drží první z nich, kde lanovka v nejvyš- ším bodě vysazuje lyžaře přesně ve dvou tisících metrech. Hinterstoder Středisko Hinterstoder je ideální pro ty, kteří se zajímají více o lyžování. Lyžařský areál sice není nijak extrémně velký, ale sjezdovky stojí za to. Vždyť se tu dokonce konaly závody Svě- tového poháru. Dojezd závodní tratě určené pro obří slalom, pojmenované po místním závodníkovi Hannesu Trinklovi, je vidět hned vlevo u dolní nástupní stanice kabinkové lanovky. Wurzeralm Jakožto menší z obou sourozenců si zachovává kouzlo malého, ale hýčkaného člena lyžařské rodiny bez velehorských aspira- cí. Se svými pozvolnými, převážně červenými a modrými sjez- dovkami se soustřeďuje na to, co umí nejlépe – totiž na začá- tečníky. Pro vyznavače adrenalinové jízdy se nabízí sjezd ve volném terénu až z vrcholu Frauenkar. Z více jak dvaceti kilo- metrů místních sjezdovek převažují ty červené a modré. Tratě jsou široké a přehledné, tedy ideální pro carvingové oblouky. Beneficial days of wellness and skiing, including ac- tive family holiday fun for young and old can ideally be com- bined. Dilly Hotel is just such a place. Situated in Upper Austrian Windischgarsten and belonging to the Best Wellness Hotels Austria chain, this hotel also offers pleasant experienc- es for skiers and winter sports enthusiasts. Hinterstoder and Wurzeralm are favourite winter resorts in the Pyhrn-Priel recreational area of Upper Austria. You can reach it before noon from Prague and still get in an afternoon of skiing. Sport and Fitness Everybody will find something here that they like, with the surrounding landscape just challenging them to get moving. Visitors can relish a swim in the hotel’s outdoor or indoor swimming pools. The tennis court is close to the hotel, with no fees being payable by guests. In Winter, the ski slopes are not far away. And those who prefer staying indoors, can choose the gymnastic option in the excellently equipped gym with a unique view of the mountains. Trained coaches in the hotel ensure a full daily sporting programme. A generously designed wellness area with a total size of 3,000 square me- tres provides Royal relaxation: saunas of different tempera- tures, steam bath, infrared cabin, caldarium, salt cave, herb- al sauna and many other facilities. The highest peaks of both the Hinterstoder and Wurzeralm resorts do not exceed 2,000 metres. Supremacy in this aspect belongs to one of them, where skiers alight from the funicu- lar at the altitude of exactly 2,000 metres. Hinterstoder Hinterstoder resort is ideal for those who are more interested in the sport of skiing. The ski area is not huge, but the slopes are challenging. Indeed, even World Cup races take place SKVĚLÉ LYŽOVÁNÍ KOUSEK OD PRAHY Great Skiing only a Short Distance from Prague Exzellentes Skifvergnügen nicht weit von Prag Special VacationsSpecial Vacations Travel Fever114

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

here. You can see the finish area of the slope intended for the giant slalom, named after a local racer, Hannes Trinkl, just to the left of the cabin at the funicular boarding station. Wurzeralm As the smaller of the two siblings, this resort retains the charm of a minor, but cherished member of the skiing fam- ily without any lofty mountain aspirations. With its gentle, mostly red and blue slopes, it focuses on what it can do best – that is, the beginners. Lovers of adrenalin downhill ski- ing can utilise the open terrain from the top of the Frau- enkar. Out of the 20 kilometres of local ski slopes, red and blue slopes prevail. The pistes are wide and open, that is, ideal for carving curves. WohltuendeWellnessTage und Skifahren samt aktivem Familienurlaub für Groß und Klein kann man wun- derbar verbinden. Wo? Im Hotel Dilly im österreichischen Windischgarsten in Oberösterreich. Das Hotel gehört zu der renommierten Gruppe Best Wellness Hotels Austria und sei- ne nahagelegenen Skigebiete Hinterstoder und Wurzerlam werden jeden Skifahrer begeistern. Aus Prag kommen Sie zu Mittag an und werden noch das Nachmittagsskifahren ge- nießen können. Sport und Fitness Jeder sucht sich das, was er mag. Die umliegende Natur lädt zur Bewegung richtig ein. Im Hotel Wellness Areal können Sie sowohl innen als auch draußen schwimmen. Der Tennis- platz befindet sich in unmittelbarer Hotelnähe und Gäste haben freien Eintritt. Im Winter ist es zu den Pisten nicht weit. Und wer lieber unter Dach bleiben möchte, kann das Sportangebot dort nützen. Das Fitnesszentrum ist nämlich ausgezeichnet ausgestattet und bietet eine wunderbare Aus- sicht auf die Berge. Im Hotel gibt es geschulte Trainer, wel- che das alltägliche Sportprogramm organisieren. Das groß- zügig konzipierte Wellness Areal mit einer Gesamtfläche von 3.000 m2 bietet eine königliche Entspannung: verschiedene Saunen, Dampfbäder, Infrarotkabine, Caldarium, Salzgrot- te, Kräutersauna und noch mehr. Der Ort Hinterstoder ist ideal für alle, die sich für Win- tersport interessieren. Das Skiareal ist zwar nicht sehr groß, aber das breitgefächerte Angebot bietet zahlreiche Abfahr- ten für alle Könnerstufen: die Hannes-Trinkl-Weltcupstrek- ke (genannt nach dem lokalen Rennskifahrer Hannes Trinkl) für geübte Skifahrer, eine Speed- und Crosstrail Strecke so- wie einen Sunny Kids Park für die Kleinsten. Wurzeralm Unweit des Stodertals zeigt sich das Skigebiet Wurzeralm in Spital am Pyhrn besonders familienfreundlich. Hier be- finden sich vor allem einfachere Pisten, daher ist der Skirort für Anfänger wie geschaffen. Aber auch Adrenalin-Skifahrer kommen auf Ihre Kosten: auf der Skiroute vom Gipfel Frau- enkar. Die zwanzig Kilometer rote und blaue Pisten sind breit, übersichtlich, deshalb auch für Carving ideal. www.dilly.at | www.bestwellnesshotels.cz Rodinný hotel se může pochlubit více než stoletou tradicí. The family hotel can boast of a more than 100-year-old tradition. Das Familienho- tel kann sich mit mehr als einer hundertjährigen Tradition rühmen. Pro obě střediska existuje společný skipas. A single ski pass is valid for both resorts. Für beide Skiorte gibt es einen gemeinsamen Skipass.

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Reiter’s Supreme je prvotřídní pětihvězdičkový hotel v jižním Burgenlandu, nedaleko lázeňského středis- ka Bad Tatzmannsdorf. V bezprostřední blízkosti se nachází čtyřhvězdičkový hotel Avance pro rodiny s dětmi. Oba hote- ly jsou součástí velkého prázdninového resortu Reiter’s Bur- genland Resort. Že se v názvech hřišť i hotelů opakuje jedno jméno? Za vším stojí Karl J. Reiter, potomek rodiny, která už za císaře Františka Josefa provozovala zájezdní hostinec v tyrolském Achenkirchu a která proslula láskou k přírodě, koním a gastronomii. Reiter’s Supreme Hotel Hotel je koncipovaný jako lázeňský areál o ploše osm tisíc metrů čtverečních a je v současné době největším soukro- mým lázeňským areálem v Evropě sloužící výlučně hotelo- vým hostům. Lázně využívají pramen o teplotě 33 °C, který vyvěrá z hloubky téměř 900 metrů. Areál je vybaven vnitřními i venkovní bazény, tělocvič- nami, posilovnami a velkým areálem saun. Zkrátka ideální místo na požitkářské lenošení. Gastronomie Není zrovna typické, aby velké resorty věnovaly gastronomii tak obrovskou pozornost, jako je tomu zde. Požitek je však pro Karla Reitera jednou z nejdůležitějších věcí – a ten kuli- nářský v první řadě. Proto je tu celá řada restaurací, z nichž každá má své těžiště někde jinde. Die Traube je restaurace à la Carte a podává v první řadě místní speciality připravené ze surovin z bezprostředního okolí. Byla vyznamenána dvěma čepicemi podle GaultMil- lau. Tato restaurace je přístupná i pro labužníky, kteří ne- jsou právě hosty hotelu. Restaurant Panorama je pro hote- lové hosty. V Birdie se dá stravovat formou bufetu. Jídla jsou připravována přímo před očima hostů. Bistro je součástí lázeňského areálu. Během dne se tu podávají lehká jídla. Reiter’s SupremeHotel is a first-class 5-star hotel in southern Burgenland, near the Bad Tatzmannsdorf spa resort. In the immediate vicinity, there is the 4-star Avance Hotel for families with children. Both hotels are part of a large holiday resort–Reiter‘s Burgenland Resort. And why is one name repeated in the names of the courses and hotels? Behind everything is Karl J. Reiter, a descendant of a fam- ily who already ran a wayside inn in Tyrolean Achenkirch during the reign of Emperor Franz Joseph and who was re- nowned for their love of Nature, horses and gastronomy. Reiter‘s Supreme Hotel The hotel is conceived as a spa premises over an area of 8,000 square metres and is currently the largest private spa resort in Europe, serving its hotel guests exclusively. The spa takes advantage of a spring with a temperature of 33°C which rises from a depth of nearly 900 metres. The complex is equipped with indoor as well as outdoor swimming pools, gyms, and a large area of saunas. In short, hedonistic lounging in the making. Reiter’s Burgenland Resort RESORT PLNÝ POHODY Reiter’s Burgenland – A Resort filled with Wellbeing Reiter’s Burgenland Resort – die besondere Art des Wohlseins Travel Fever116

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Gastronomy It is not very typical for big resorts to pay such tremendous at- tention to gastronomy, as is the case here. However, the theme of pleasure is most important to Karl Reiter– and primarily culinary pleasure. That is why there are quite a few restau- rants in the Resort, each of them with a different orientation. Die Traube is an à la Carte restaurant serving primarily local specialities prepared from fresh local produce. It was awarded two Gault Millau caps. This restaurant is also acces- sible to gourmets who are not hotel guests at the moment. Panorama restaurant is for hotel guests. Birdie offers buf- fet-style meals which are prepared right in front of the guests’ eyes. Bistro is part of the spa complex and serves light meals during the day. Das Reiter’s Supreme Hotel ist ein erstklassi- ges 5-Sterne Hotel im Südburgenland, nicht weit vom Kur- ort Bad Tatzmannsdorf. In unmittelbarer Nähe befindet sich das 4-Sterne Hotel Avance für Familien mit Kindern. Beide Hotels sowie ein Golfplatz und 4 Tennisplätze gehören zum großen Ferienresort Reiter’s Burgenland Resort. Und über- all wiederholt sich ein Name – Karl Reiter, der erfolgreiche Hotelier, Eigentümer und Betreiber. Reiter‘ Supreme Hotel Das Supreme Hotel ist ein Hotel für Individualisten. Seine Thermenlandschaft ist das Beste, was Österreich in dieser Hinsicht zu bieten hat. Mit einem Umfang von 8000 m2 ist es die größte private Therme Europas, die ausschließlich den Hotelgästen zur Verfügung steht. Das Spa nützt die Ther- malquelle mit der Temperatur von 33°C, welche aus der Tiefe von fast 900 Metern sprudelt. Das ganze Areal ist mit vielen Schwimmbecken drinnen sowie draußen, verschieden- sten Saunen, Hamam und Dampfbädern ausgestattet. Zur Verfügung steht ein modernes Fitness Zentrum. Für ein ge- nussvolles Faulenzen fehlt einfach nichts. Gastronomie Es ist nicht gerade typisch, dass große Resorts der Gastro- nomie derartige Aufmerksamkeit widmen. Für Karl Reiter gehören kulinarische Genüsse zu den Wichtigsten. Lassen Sie sich von unserer haubengekrönten Küche und erlesenen Spitzenweinen verwöhnen. Zur Wahl stehen vier Restau- rants, wobei jedes auf etwas anderes fokusiert ist. Küchen- chef Helmuth Gangl verwöhnt seine Gäste mit österreichi- scher Küche auf höchstem Niveau. Mit zwei Gault-Millau-Hauben darf sich das elegante à la carte-Abendrestaurant Traube schmücken. Hier werden vor allem lokale, aus Produkten der hiesigen Landwirtschaft zu- bereitete Spezialitäten kredenzt. Zutritt haben auch Fein- schmecker, welche nicht gerade im Hotel Supreme weilen. Das Restaurant Panorama ist ausschließlich für Hotelgäste da und bietet sowohl burgenländische als auch internationa- le Küche an. Einen Augenschmaus im wortwörtlichen Sinne bietet die Schauküche des Birdie, wenn das Küchenteam vor den Augen der Gäste die Zubereitung der Speisen zelebriert. Das Bistro ist Bestandteil des Spa-Areals und tagsüber wer- den hier kleine Erfrischungen angeboten. www.reitersburgenlandresort.at Největší soukromý lázeňský areál v Evropě. The Largest Private Spa Resort in Europe. Das größte private Spa Areal in Europa. Travel Fever 117 Special VacationsSpecial Vacations Travel Fever

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

V půvabném středisku Turracher Höhe, které leží na hranici mezi Korutany a Štýrskem, v nadmořské výšce 1 763 m, nedaleko od výchozího bodu Nockalmstrasse, se nachází půvabný hotel Schlosshotel Seewirt, který se specializuje v létě na motorkáře a v zimě na lyžaře a zájemce o zimní sporty. Za zmínku jistě stojí, že „Nockalmstrasse“ patří bezpochyby k nej- krásnějším horským panoramatickým silnicím v celé Evropě. Jeden z nejzajímavějších způsobů, jak prozkoumat a poznat národní park Nockberge, je právě ze sedla motorky. Schlosshotel Seewirt je ideální pro nejrůznější aktivity. Díky četným renovacím se vyšvihl mezi nejatraktivnější hotely regi- onu. Přitom jde o nejstarší a kdysi jediný hostinec na Turrachu. Nabízí nejen velmi komfortní pokoje a suity, ale i skvěle vyba- vený a prostorný areál wellness s vnitřním bazénem a vyhříva- ným venkovním jezírkem. A na skvělou kuchyni, kterou hotel proslul v širokém okolí, návštěvník také hned tak nezapomene. Zima na Turracher Höhe V zimě se Turracher Höhe promění ve vynikající lyžař- ské centrum (38 km sjezdovek a 14 lanovek a vleků), kte- ré umožňuje kromě zimních sportů v lyžařském areálu další pestré vyžití – od zimních horských pěších túr a výletů na sněžnicích až po běh na lyžích a bruslení na jezeře. Na Tur- racher Höhe leží sníh v průměru 158 dní v roce. The charming Schlosshotel Seewirt is situated at an altitudeof1,763metres,nearthestartingpointoftheNockalm- strasse in the charming resort of Turracher Höhe, which is on the border between Carinthia and Styria. This hotel spe- cialises in bikers in Summer and skiers and winter sports en- thusiasts in Winter. It is certainly worth mentioning that the “Nockalmstrasse” is undoubtedly one of the most beautiful scenic mountain roads in Europe. And one of the most inter- esting means of exploring and getting to know the Nockberge National Park is by motorbike. Schlosshotel Seewirt is an ideal base for all kinds of activi- ties. After numerous renovations, it has been transformed NA MOTORCE NEBO S LYŽEMI On Motorbike or Skis Auf dem Motorrad oder mit Ski Travel Fever118

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

into one of the most attractive hotels in the region. Yet it is the oldest inn and was once the only inn on Turrach. It offers very comfortable rooms and suites, as well as an ex- tremely well-equipped and spacious wellness area with an indoor pool and a small heated outdoor lake. Moreover, visi- tors will hardly forget the excellent cuisine for which this hotel is known far and wide. Winter at Turracher Höhe In Winter, Turracher Höhe is transformed into an outstand- ing ski resort (38 km of pistes, with 14 ski lifts and cable- ways) which, in addition to winter sports in the ski area, allows for further diverse activities – from winter mountain hikes and snowshoeing to cross-country skiing and skating on the lake. There is snow on Turracher Höhe for an average of 158 days a year. Zwischen Kärnten und der Steiermark, 1.763 Meter hoch, im reizvollen Alpenort Turracher Höhe, nicht weit vom Ausgangspunkt der Nockalmstrasse, befindet sich das ro- mantische Schlosshotel Seewirt. Im Winter ist es ein ideales Winterurlaubhotel und im Sommer ein beliebter Biker-Treff- punkt. Die Nockalmstrasse gehört nämlich zu den schönsten Panoramastraßen in ganz Europa. Eine der interessante- sten Weisen den Nationalpark Nockberge kennenzulernen, ist auf dem Motorrad. Das Schlosshotel Seewirt bildet einen idealen Rahmen für die verschiedensten Aktivitäten. Dank den vielen Ino- vationen gehört das Hotel zu den attraktivsten Hotels in der Gegend. Dabei geht es um das älteste, einst einzige Wirtshaus auf der Turracher Höhe. Heute bietet das Haus feine Zimmer und Suiten, ein sympatisches und sehr gut ausgestattetes und geräumiges Wellnessareal mit Swim- ming Pool innen und einem beheizten Badesee draußen. Die ausgezeichnete Küche, die das Hotel in der ganzen Umgebung berühmt gemacht hat, vergißt der Gast nicht so schnell. Winter auf der Turracher Höhe Im Winter verwandelt sich die Turracher Höhe in ein her- vorragendes Skizentrum (38 Kilometer Pisten, 14 Seilbah- nen und Lifte), welches Schnee-Spaß bis 2.205 Meter Seehö- he verspricht: nicht nur Skifahren und Snowboarden, sonder auch Winterwanderungen in Märchenwäldern, Langlaufen, Eislaufen auf dem See und Schneeschuhwandern. Darüber hinaus liegt der Schnee auf der Turracher Höhe im Schnitt 158 Tage im Jahr. www.schlosshotel-seewirt.at Seewirt byl kdysi nejstarším a jediným hostincem na Turrachu. Seewirt is the oldest inn and was once the only inn on Turrach. Das Schlossho- tel Seewirt war einst das älteste und einzige Wirthaus auf derTurracher Höhe. Travel Fever 119 Special VacationsSpecial Vacations

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Příkře klesajícísvahy hor, panenská příroda a upro- střed pohádkové jezero s křišťálově čistou vodou. Jsme v idy- lickém údolí Achental u největšího tyrolského jezera Achen- see a daleko od hlučících prázdninových resortů. Zdejším lidem se podařilo zachovat a dále udržovat nesmírnou krásu svého regionu – štěstí pro návštěvníky. Achensee je známé nejen svými jedinečnými přírodní- mi krásami, ale i historickým a kulturním významem. Po staletí přitahovalo jezero tyrolské panovníky. V 15. stole- tí vyhledával ke svému odpočinku jezero habsburský císař Maxmilián I., císař František Josef se zde pravidelně zasta- voval při svých cestách do Bavorska. Fascinující krásu jezera později objevovali velcí básníci a učenci. Dnes je Achensee, které je vzdáleno slabou hodinku od Innsbrucku, čilá a velmi oblíbená turistická destinace. Hotel Kronthaler Minulý rok otevřel turistický vizionář Günther Hlebaina na kouzelně položeném místě v nadmořské výšce 1 000 metrů nad střediskem Achenkirch stylový hotel Kronthaler. Již jeho architektura nadchne: čistý design, ušlechtilé materiá- ly, velkoryse pojaté apartmány a suity. Dokonalá alpská pohoda Kompletní relaxační program nabízí wellness areál na plo- še 2 500 m2 . Zde se stávají jednotlivé procedury ceremoniemi a dotyky jsou přímo léčivé. Cílem je dokonalé uvolnění a spo- kojenost. Ve venkovním bazéně, velkoryse pojatém wellness areálu, skvěle vybaveném fitness centru a odpočívárně na střeše hotelu prožívá host všechny aspekty alpského wellness. Exkluzivní kosmetické centrum pod vedením Anne Sémonin nabízí ošetření na míru Made-to-measure. Celá pečující série je sestavena podle individuálních potřeb a přání klienta. V zimě hosté vyrážejí na sjezdovky nebo na snowboard do areálu Christlum, který se nachází takřka u vchodu do hotelu. Běžkaře nadchne skvostný běžecký areál v Pertisau. Na 150 kilometrů turistických cest uspokojí i ty nejnáročněj- ší. Krásný den lze skvěle ukončit v baru Himmelnah (Blízko nebi) na střeše hotelu, odkud je dech beroucí výhled na jezero a pohoří Rofan a Karwendel. Steeply descending mountain slopes, virgin landscape with a fabulous crystal-clear lake in the centre. We are far from noisy holiday resorts, in the idyllic valley of Achental, beside the Achensee, the biggest Tyrolean lake. The locals have managed to preserve and maintain the im- mense beauty of their region – lucky visitors! Achensee is famous not only for its unique natural beauty but also for its historical and cultural significance. Through- out the centuries, the lake attracted Tyrolean monarchs. In the 15th century, Maxmilian I., the Habsburg Emperor chose the lake as a place of rest, and Emperor Franz Josef regular- ly stopped here on his journeys to Bavaria. Later, great poets and scholars discovered the fascinating beauty of the lake. Today, Achensee is barely an hour’s drive from the lively, very popular tourist destination of Innsbruck. Kronthaler Hotel Last year, tourist visionary Günther Hlebaina opened the stylish Kronthaler Hotel in a magical setting at an altitude of 1000 metres above the Achenkirch Resort. You will imme- diately be captivated by the architecture: clean design, top quality finishes, spacious apartments and suites. Perfect Alpine Comfort The wellness premises with a surface area of 2500 square metres offer a complete relaxation programme. Here, individual treat- ments become ceremonies and touches become healing. The main goal is perfect relaxation and contentment. The guest may expe- KAM DŘÍV JEZDIL CÍSAŘ Where the Emperor Travelled Before… Wohin früher der Kaiser reiste… Travel Fever120

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

rience all the aspects of Alpine wellness in the outdoor swimming pool, generously conceived wellness area, superbly equipped gym and relaxation area on the roof of the hotel. The exclusive Cosmetic Centre, managed by Anne Sémonin, offers made-to-measure treatments. An overall treatment procedure is devised according to the individual needs and wishes of the client. In Winter, guests head for the Christlum Resort situated almost at the hotel entrance, to go skiing or snowboarding. Cross-country skiers will be bewitched by the cross-country area in Pertisau. The 150 kilometres of snow trails will sat- isfy even the most demanding visitor. A beautiful day can be splendidly concluded in the Himmelnah (“Close to Heaven”) bar on the hotel roof, which offers a breathtaking view of the lake and the Rofan and Karwendel mountain range. Steilfallende Berghänge, jungfräuliche Natur und in der Mitte ein Märchensee mit kristallklarem Wasser. Wir befinden uns im idyllischen Achental bei dem größten Tiroler See, dem Achensee, weit ab von lauten Ferienresorts. Den hiesigen Leuten ist es zum Glück für die Besucher ge- lungen, die grenzenlose faszinierende Schönheit ihrer Regi- on zu bewahren und weiter zu pflegen. Achensee ist nicht nur durch die einzigartigen Natur- schönheiten bekannt, sondern auch dank der historischen und kulturellen Bedeutung. Schon vor Jahrhunderten zog der See die Tiroler Landesfürsten an. Im 15. Jahrhundert pflegte der habsburgische Kaiser Maxmilian I. zur Erholung zum Achensee zu reisen. Der Kaiser Franz Josef hielt hier bei seinen Reisen nach Bayern regelmäßig an. Die faszinie- rende Schönheit des Achensees entdeckten später auch gro- ße Dichter und Gelehrte. Heutzutage ist der Achensee, wel- cher eine schwache Autostunde von Innsbruck entfernt ist, eine rege und sehr beliebte touristische Destination. Hotel Kronthaler Voriges Jahr hat Tourismusvisionär Günther Hlebaina an einem wunderbaren Ort auf 1.000 Metern Seehöhe oberhalb vom Alpendorf Achenkirch sein Lifestylehotel Kronthaler er- öffnet. Seine Architektur begeistert jeden Feinschmecker: Design pur, edle Materialien, großzügig gestaltete panora- matische Suiten und Chalets und eine sensationelle Aus- sicht über den Achensee, den Fjord Tirols. Vollkommenes Alpenwohlfühlen Der Spa-Bereich auf 2.500 m2 bietet ein komplettes Entspan- nungsprogram an. Hier werden Behandlungen zu Zeremonien und Berührungen heilsam. Vollkommene Entspannung und Zufriedenheit ist das erklärte Ziel. Im Außenpool, dem großzü- gigen Wellness & Spa-Bereich, der ausgezeichnet ausgestatte- ten Fitnessanlage und Relax Area auf dem Dach erlebt der Erholungsuchende alle Facetten von Alpin-Wellness. Ein ex- klusives Beauty-Zentrum unter der Führung von Anne Sémo- nin bietet maßgeschneiderte Behandlungen Made-to-measure an. Die ganze Pflegeserie wird nach individuellen Bedürfnis- sen und Wünschen des Klienten zusammengestellt. Skigebiet Christlum in Achenkirch Sonnig, schneesicher, familienfreundlich: Das Skigebiet Christlum in Achenkirch beginnt bei dem Hoteleingang und ist ein echter Insidertipp für Ihren Skiurlaub in Tirol. Die Langläufer wird das wunderschöne Langlaufareal in Per- tisau begeistern. 150 Kilometer Winterwanderwege wird auch die Anspruchsvollsten zufriedenstellen. Einen schönen Tag sollte man in der Bar Himmelnah auf dem Sonnendeck vollenden. Von wo man eine atemberau- bende Aussicht über den Achensee und das Rofan- und Kar- wendelgebirge hat. www.daskronthaler.com Special VacationsSpecial Vacations

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Zima už se letos v údolí Glemmtal krátce zasta- vila a zahalila sjezdovky do bílého hávu. Ale i kdyby nena- padlo do zahájení zimní sezóny dost sněhu, lyžařský cirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang se rozjede. Místní sněhoví specialisté sníh totiž dokážou včas zajistit. Ski unlimited: údolí Glemmtal v Salcbursku je jedním z největších lyžařských areálů v Alpách. Přes 200 kilome- trů sjezdovek slibuje opravdové zimní radovánky bez hra- nic. Na své si přijdou všichni, protože jsou zde nejen čer- vené a modré, ale i dostatek černých sjezdovek a všechny jsou důmyslně propojeny. Jednotlivá střediska Saalbach, Hinterglemm a Leogang se nacházejí v bezprostřední blíz- kosti lanovek. Hotel Unterschwarzachhof 4Superior 1. prosince zahajuje zimní sezónu kouzelný rodinný hotel Unterschwarzachhof, který se nachází v Hinterglemmu, přímo uprostřed lyžařského cirkusu. Majitelé Jacky a Tony Hasenauerovi kladou velký důraz na autentičnost. V hote- lu se dokonale snoubí tradice salcburské oblasti Pinzgau a moderní útulný design. Jedinečné dekorace, nejkvalitnější látky, hodně vkusu a lásky pro detail – to vše je garancí neu- věřitelné pohody. A protože jsou Hasenauerovi rovněž bio-farmáři s vlast- ním hospodářstvím, je hotel zárukou vysoce kvalitní kuchy- ně, která nabízí jak místní speciality, tak lahůdky meziná- rodní kuchyně. Exkluzivní Alpen Spa na ploše 1 500 metrů čtverečních zve ke chvílím skvělé pohody – ať už v jedné ze saun, vířiv- kách nebo příjemných odpočívárnách s vodními lůžky. Pro děti je naprostou senzací ministatek, kde mohou vidět život na statku v malém a zúčastnit se dojení a míchání más- la nebo krmení zvířata. SJEZDOVKY BEZ KONCE: SAALBACH – HINTERGLEMM Endless Ski Slopes: Saalbach – Hinterglemm Pisten ohne Ende: Saalbach – Hinterglemm Travel Fever122

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Nejnovější trumf rodiny Hasenauerových je ovšem hot- spot pro après-ski „Der Schwarzacher“. Je to nově otevřená restaurace pro fajnšmekry, která může posloužit i jako skvě- lé místo pro firemní setkání. Winter this year has already arrived for a brief vis- it in the Glemmtal valley, veiling the ski slopes in a white garb. But even if there is not sufficient snow by the start of the Winter season, the Saalbach-Hinterglemm-Leogang Skicircus will get on the road. In any event, the local snow specialists are able to provide snow in time. Skiing Unlimited: Glemmtal valley in the Salzburg vicinity is one of the largest ski areas in the Alps. 200 kilometres of slopes promise genuine Winter fun without limits. Everyone can enjoy the fun, because there are not only the red and blue runs, but also plenty of black runs, with all of these ingenious- ly linked. The separate resorts of Saalbach, Hinterglemm and Leogang are located in close proximity of the ski lifts. 4-Star Hotel Unterschwarzachhof The Unterschwarzachhof, a charming family-run hotel lo- cated in Hinterglemm, right in the middle of the Skicircus, starts the Winter season on 1st December. The owners, Jacky and Toni Hasenauer, put great emphasis on authenticity. The hotel perfectly combines the tradition of the Salzburg district of Pinzgau and a modern cosy design. The distinctive decor, the finest materials, great taste and a love of detail – all these are the guarantee of superb comfort. And because the Hasenauers are also bio-farmers with their own farmstead, the hotel guarantees top-quality cuisine, offering both local specialities and international delicacies. An exclusive Alpine Spa with a surface area of 1500 square metres invites you for moments of great wellbeing, either in one of the saunas, whirlpools or comfortable relaxation room with waterbeds. The Mini Farm is an absolute hit with children. Here they can observe farm life and participate in milking, churning butter and feeding the animals. The latest triumph of the Hasenauer family is “Der Schwarzacher”, an après-ski hot spot. This is a newly opened gourmet restaurant, also serving as an excellent venue for business meetings. DerWintermachtebereits im Glemmtal halt und verhüllte die Pisten in ein weißes Gewand. Aber auch wenn bis zum Winteropening nicht genug Schnee vorhanden sein sollte, der Skicircus Saalbach- Hinterglemm-Leogang fährt los. Die hiesigen Schneeexperte wissen nämlich den Schnee rechtzeitig sicherzustellen. Ski unlimited: Das Glemmtal im Salzburger Land gilt als eines der größten Skigebiete in den Alpen. Mit 200 Pistenki- lometern verspricht der Skicircus ein ausdauerndes Abfahrt- vergnügen. Auf ihre Kosten kommen alle, weil hier nicht nur rote und blaue, sondern auch genug schwarze Pisten sind. Alle Pisten sind gut miteinander verbunden. Die einzelnen Skiorte Saalbach, Hinterglemm und Leogang befinden sich in unmit- telbarer Nähe der Seilbahnen. Ein wahres Skiparadies. Hotel Unterschwarzachhof 4s Am 1.Dezember startet das märchenhafte Familienhotel Unterschwarzachhof, in Hinterglemm, direkt im Skicircus mit vollem Elan in die Wintersaison. Die Eigentümer Jak- ky und Toni Hasenauer legen höchsten Wert darauf, dass in ihrem Haus jedes Detail passt und sich zu einem harmo- nischen Ganzen fügt. Im Hotel vereinen sich die Traditio- nen des Salzburger Pinzgaus mit modernem gemütlichem Design. Außergewöhniche Dekorationen, feinste Stoffe, viel Geschmack und Liebe zum Detail geben dem Viersternesu- periorhotel einen einzigartigen Wohlfühlcharakter. Da die Hasenauers gleichzeitig Biobauern mit einer ei- genen Landwirtschaft sind, ist das Hotel eine Garantie für hochwertige Küche, die sowohl lokale Spezialitäten, als auch Delikatessen der internationalen Küche kredenzt. Das exklusive Alpen Spa auf der Fläche von 1.500 m2 lädt zum Verweilen in einer der Saunen, Whirlpools oder gemüt- lichen Panoramaruheräumen mit Wasserbetten ein. Kinder werden ganz fasziniert sein, wenn sie den Minibau- ernhof betreten, wo sie das Leben am Bauernhof „in Klein“ erleben, Tiere füttern und am Melken und Butterrühren teil- nehmen können. Der neuste Trumpf der Hasenauers ist ihr „Der Schwarza- cher“, die wandlungsfähige In-Location und Hot Spot für Après- Ski. Es gibt hier auch ein Feinschmecker-Restaurant. Der Schwarzacher ist auch für Firmentreffen bestens geeignet. www.unterschwarzach.at Travel Fever 123

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Horský svět pod HOCHKÖNIGEM The Mountain World beneath Hochkönig Die Bergwelt unter dem Höchkönig

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Renomovaný alpský resort a lázně Übergossene Alm nabízejí opravdu vše, na co si vzpomenete – od skvělého jídla přes obrovský, ale útulný wellness areál nabitý sauna- mi, párami, venkovním i vnitřním bazénem, což ještě umocní jedinečný výhled z hotelu na okolní scenérie Hochkönigu, až po opravdu špičkové lyžování. Horský svět pod Hochkönigem je navíc opravdovým spor- tovním eldorádem, které uspokojí i ty nejnáročnější. Přímo před hotelem Alpinresort & Spa Übergossene Alm začínají sjezdovky, jež jsou propojeny s lyžařským světem Sportwelt Amadé. Zimní lyžařská oblast Hochkönigs Winterreich se svými středisky Maria Alm, Dienten a Mühlbach, leží upro- střed největšího rakouského lyžařského regionu Skiverbund Amadé, jehož součástí jsou nejdůležitější lyžařské areály Salcburska a Horního Štýrska. Od sjezdovek po sněžnice Zima promění region Hochkönig na jedinečný lyžařský ráj s celkem 37 vleky a lanovkami. K dispozici je více než 150 kilometrů upravovaných sjezdovek, 97 zasněžovacích zařízení, 188 sněžných trysek, osvětlená sjezdovka, 8 lyžař- ských škol a 3 lyžařské školky. Region patří do Ski Amadé (860 km sjezdovek, 270 vleků). Jistota sněhu je od prosince do dubna. Na snowboardisty čeká snowpark na Abergu. Dále je k dispozici i 85 kilometrů upravovaných zimních turistických cest (30 km v Maria Alm, 25 km v Dienten, 30 km v Mühlbachu). Další aktivity nabízí sportovní a přírodní sáňkařská drá- ha (částečně osvětlená), výlety na sněžnicích, jízda na saních tažených koňmi, metaná a skialpinismus. TherenownedÜbergosseneAlm Alpine Resort and Spa genuinely offers everything you can name, from deli- cious meals to a huge, yet cosy wellness area packed with sau- nas, steam rooms, indoor and outdoor swimming pools, further enhanced by the unique view from the Hotel of the surrounding Hochkönig landscape. Finally, there is really top skiing on slopes that are connected with the Sportwelt Amadé Ski World, starting right in front of the Übergossene Alm Alpine Resort and Spa. Moreover, the mountain world beneath Hochkönig is a true sports El Dorado which will satisfy even the most demand- ing visitor. Ski slopes that are connected with the Sportwelt Amadé Ski World begin right in front of the Übergossene Alm Alpine Resort and Spa hotel. The Hochkönigs Winterreich winter ski area, with Maria Alm, Dienten and Mühlbach re- sorts, is situated in the centre of Austria’s largest ski region, the Skiverbund Amadé, which includes the most important ski resorts of Salzburg and Upper Styrian regions. From Skis to Snowshoes Winter transforms the Hochkönig region into a unique ski- ing paradise with a total of 37 ski lifts and cableways. There are more than 150 kilometres of maintained ski slopes, 97 snow-making machines, 188 snow nozzles, illuminated ski slopes, 8 ski schools and 3 ski kindergartens. The region be- longs to Ski Amadé (860 km of ski slopes, 270 ski lifts). Snow is assured from December to April. Snowboarders can use the snow park on Aberg. Furthermore, there are an additional 85 kilometres of maintained winter tourist routes (30 km in Maria Alm, 25 km in Dienten, 30 km in Mühlbach). Other sporting activities are provided by a natural sledg- ing track (partially illuminated), snowshoe excursions, horse- drawn sleigh rides, curling and Ski Alpinism. Das renommierte Alpinresort & Spa Über- gossene Alm lässt Ihre Urlaubswünsche wahr werden: fanta- stische Lage am Fuße des Bergmassivs Hochkönig, Entspan- nung in den großzügigen, traditionell oder in modernem und klarem Alpine Lifestyle eingerichteten Zimmern und Suiten, exzellentes Essen, ein großzügig konzipiertes Wellness Are- al und letztendlich ein ausgezeichnetes Skiangebot. Direkt vor dem Hotel Apinresort & Spa Übergossene Alm beginnen nämlich die Pisten, die mit der Sportwelt Amadé verbunden sind. Die Bergwelt unter dem Hochkönig ist mehr als ein Sport- eldorado, das auch die Anspruchsvollsten zufriedenstellt. Direkt vor dem Hotel Alpinresort & Spa Übergossene Alm steigt man auf die Ski und genießt das Skifahren im Ski- gebiet Hochkönigs Winterreich mit seinen Skiorten Maria Alm, Dienten und Mühlbach, das zu dem größten Skigebiet Skiverbund Amadé samt weiterer wichtiger Skiregionen in Salzburg und der Steiermark gehört. Von Ski bis zu Schneeschuhen Der Winter wandelt die Region Hochkönig in ein einzigarti- ges Skiparadies mit 33 Seilbahn- und Liftanlagen. Zur Ver- fügung stehen mehr als 150 Kilometer ausgezeichnet präpa- rierter Pisten, 97 Beschneiungsanlagen, 188 Schneedüsen, eine beleuchtete Piste, 8 Skischulen und 3 Skikindergarten. Für Snowboarder ist ein Snowpark am Aberg vorhanden. Der ganze Skiverbund Ski Amadé hat 860 Pistenkilometer und 270 moderne Liftanlagen. Die Schneesicherheit ist von Dezember bis April gegeben. Hochkönigs Berg- und Winterrreich ist auch abseits der Pisten ein Paradies für Winterurlauber. Man kann hier durch tief verschneite Wälder (185 km präparierter Winter- wanderwege: 30 km in Maria Alm, 25 km in Dienten und 30 km in Mühlbach) wandern, Spaß haben beim Schlitten- fahren auf der Rodelbahn (teilweise beleuchtet), bei den Ausflügen auf Schneeschuhen, beim Eisschießen oder einer Pferdeschlittenfahrt. www.uebergossenealm.at | www.bestwellnesshotels.cz Proslulé jsou zdejší koupele s mlékem a medem. The local milk and honey baths are famous. Berühmt sind hier die Milch- und Honig- bäder. Travel Fever 125 Special VacationsSpecial Vacations Travel Fever 125

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Skiing and Relaxation on a World-class Level Skifahren und Entspannung auf höchstem Niveau Když byl v září 1991 nalezen pravěký muž „Ötzi“, byla to obrovská senzace a od té doby jsou Ötztalské Alpy známé na celém světě. Lyžaři si však tento region oblíbili už dávno před tímto objevem. To platí především pro údolí Ötztal, které se táhne od údolí Inntal 67 km směrem na jih až k hlavnímu alpskému hřebeni a které je obklopené Stubai- skými a Ötztalskými Alpami. Renomovaný Gourmet Guide Gault Millau vyznamenal pětihvězdičkový hotel Central Spa v Söldenu jako nejlepší wellness hotel Rakouska v roce 2008. Nejen kulinářská nabíd- ka, ale i lázeňský areál získaly od testérů nejlepší známky. Svět vody Venezia Jedinečný wellness areál Venezia na třech podlažích a cel- kové ploše přes 1 500 metrů čtvereční je skutečná oáza skvělé pohody. Celý areál s kouzelnými nástěnnými mal- bami, maurskými portály a gotickými okny vzbuzuje dojem města na laguně. Host tu najde četné sauny, parní lázně, vířivky, zážitkové sprchy aj. Kosmetické oddělení je vyba- veno 16 místnostmi pro nejrůznější procedury a masáže ze všech koutů světa. Kulinářské kreace Kuchyně hotelu Central Spa je známá nejen v Tyrolsku. Šéf- kuchař Gottfried Prantl, jenž je rodákem z Ötzu, každodenně kouzlí neuvěřitelné dobroty: podává nejen speciality tyrolské kuchyně, ale i rafinované speciality kuchyně mezinárodní. Jeho kuchařská filozofie zní: jen vysoce kvalitní výrobky při- pravit nejjednodušším způsobem. Jeho umění bylo vyzna- menáno 2 „věčnými“ kuchařskými čepicemi podle Gault Millaua „Toque d’Honneur“. Toto ne právě často udělované vyznamenání je propůjčováno restauracím, které měly po dobu 20 let nejméně jednu čepici. Hosté si mohou vybrat, kde budou večeřet: v hotelové restau- raci „Feinspitz“ nebo v restauraci à la carte „Ötztaler Stube“. Technický zázrak Na vrchol Gaislachkogel vedou od letošní sezóny dvě nové, architektonicky velmi zajímavé lanovky, které zvýší přepravní kapacitu na dvojnásobek, teda na 3 600 osob za hodinu. Nikde na světě neexistuje jednolanová dráha, která přepraví více než 3 000 osob za hodinu. Sölden je opět držitelem rekordu. Lyžování a relaxace NA SVĚTOVÉ ÚROVNI Travel Fever126

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

It was a great sensation when »Ötzi« , the prehistor- ic man, was found in September 1991. Since then, the Ötztal Alps have become known worldwide. However, already long before this discovery, skiers fancied this region. This applies especially to the Ötztal valley which stretches 67 km south- wards from the Inntal valley up to the main Alpine ridge, and is surrounded by the Stubai and Ötztal Alps. The renowned Gault Millau Gourmet Guide honoured the five-star Central Spa Hotel in Sölden as the Best Wellness Hotel of Austria in 2008. Not only its culinary selection but also its spa facilities received top marks from the judges. The Venezia Water World The unique Venezia wellness premises on three floors and with a total area of over 1,500 square metres, is a genuine oasis of immense wellbeing. The whole area with magical wall paintings, Moorish portals and Gothic windows gives the impression of a city on a lagoon. Here, guests have at their disposal numerous saunas, steam baths, Jacuzzis, wellness showers, etc. The Cosmetic Department is equipped with 16 rooms for various treatments and massages from all over the world. Culinary Creations The kitchen of the Central Spa Hotel is known not only in the Tyrol region. Chef Gottfried Prantl, who is a native of Ötz, daily conjures up fantastic delicacies: he serves speciali- ties of Tyrolean cuisine, as well as those of refined interna- tional cuisine. His culinary philosophy is: only high quality products prepared in the simplest way possible. His art has been awarded with 2 “eternal” chef caps by Gault Millau, the “Toque d‘Honneur”. This rarely awarded honour is accorded to restaurants which have been awarded at least one cap in the past 20 years. Guests can choose where to dine: in the “Feinspitz” hotel restaurant or in the “Ötztaler Stube” à la carte restaurant. Technical Miracle Two new architecturally very interesting cableways lead to the top of Gaislachkogel, doubling the transportation capac- ity to 3,600 persons per hour. Nowhere else in the world does a cableway exist which transports over 3,000 persons per hour. Sölden is again a record-holder! AlsimSeptember1991 der urzeitliche Mensch „Ötzi“ gefunden wurde, war das eine riesige Sensation und seitdem sind die Ötztaler Alpen auf der ganzen Welt bekannt. Skifah- rer entdeckten dieses Skigebiet allerdings schon lange vorher. Das gilt vor allem für das Ötztal, das sich vom oberen Inntal 67 Kilometer in Richtung Süden bis zum Alpenhauptkamm er- streckt und von den Stubaier und Ötztaler Alpen umgeben ist. Der renommierte Gourmet Guide Gault Millau kürte 2008 das 5-Sterne Central Spa Hotel Sölden zum besten Wellness- hotel Österreichs des Jahres. Sowohl für das kulinarische Angebot als auch für das SPA-Areal gab es von den Testern Bestnoten. Wasserwelt Venezia Die einzigartige Wohlfühloase Venezia auf drei Etagen mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.500 m2 verspricht Hoch- genuss für alle Sinne. Das ganze Spa-Areal mit zauber- haften Wandmalereien, maurisch verzierten Portalen und gotischen Fenstern versprüht den Flair der italienischen La- gunenstadt. In diesem einzigartigen Ambiente erwarten den Gast zahlreiche Saunen, Dampfbäder, Whirlpools, Erlebnis- duschen u.v.m. Die Beauty und Wellnessresidenz mit 16 ex- klusiven Behandlungsräumlichkeiten bietet Verwöhnpro- gramme aus asiatischen, orientalischen, schamanischen und heimischen Heiltraditionen mit erstklassigen Produkten. Kulinarische Kreationen Die Küche im Central Spa Hotel ist nicht nur in Tirol be- kannt. Der Chef Gottfried Prantl, gebürtig aus dem Ötz, zaubert jeden Tag unglaubliche Leckereien: nicht nur Spe- zialitäten der Tiroler Küche, sondern auch raffinierte Köst- lichkeiten der internationalen Küche. Seine Kochphilosophie lautet: nur qualitativ hochwertigste Produkte auf schonende Art und Weise zu verarbeiten. Herr Prantl und sein Team wurde für die hervorragende Arbeit ausgezeichnet – dem Central Spa Hotel wurde die ewige Haube des Gault Millau – die Toque d’Honneur – verliehen. Diese seltene Auszeich- nung wird an Restaurants verliehen, die 20 Jahre hindurch mindestens eine Haube hatten. Die Hotelgäste können wäh- len, in welchem der Restaurants sie Abendessen werden: im Hotelrestaurant „Feinspitz“ oder im à la carte Restaurant „Ötztaler Stube“. Technische Wunder Auf den Gaislachkogel führen zwei neue, architektonisch sehr gelungene Seilbahnen, welche die Förderleistung ver- doppelt haben: auf 3.600 Personen pro Stunde. Es gibt welt- weit keine Einseilumlaufbahn, die mehr als 3.000 Fahrgäste in der Stunde transportieren kann. Sölden ist wieder einmal Rekordinhaber. www.central-soelden.at | www.bestwellnesshotels.at Travel Fever 127 Special VacationsSpecial Vacations Travel Fever 127

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Tyrolské ledovce nejsou od nás daleko a navíc kvůli klimatickým změnám nebezpečně tají. Nezdá se vám, že nastal nejvyšší čas k jejich návštěvě? Můžete si zalyžovat nebo zajezdit na snowboardu ještě před Vánocemi a k tomu aktivním pohy- bem regenerovat unavené tělo v některém z tradičních wellness zařízení. To vše se zárukou sněhu na ledovcích. K nejoblíbeněj- ším místům v této oblasti patří bezpochyby středisko Hintertux. Důmyslným systémem lanovek se vyhoupnete do nadmořské výšky nad tři tisíce metrů. Vůbec nemusíte být aktivními lyžaři, abyste si to zde patřičně užili. Kabinou se dostanete z parkoviš- tě (ale jde to i z podzemní garáže) až do nadmořské výšky 3 250 metrů, do nejvýše položené stanice lanovky na skále s velkole- pou terasou. Kolem se rozprostírá bílá nádhera svahů a stříbr- ných štítů Alp. Vše dovršuje rozhled od Dolomit až k vrcholu Zug- spitze. V téhle nadmořské výšce zapomenete na starosti a bude vám jedno, co vás bude čekat po návratu v práci. Teď si užíváte! Alpská luxusní wellness v údolí Zillertal Rodinný hotel Sport- & Wellnesshotel Stock, který se nachá- zí na kouzelném místě nad tyrolským střediskem Mayrhofen v idylické vesničce Finkenberg, harmonicky zapadá do horské- ho panoramatu, jako by zde stál odjakživa. Tato vkusná oáza klidu a pohody byla již podruhé vyznamenána Německým sva- zem wellness nejvyšší známkou kvality „Excellent“! Kombinace alpského vzduchu a sportu má na tělo i ducha bla- hodárné účinky, ale také umí přivodit příjemnou únavu. Není nic krásnějšího, než přezout nohy z lyžáků do pantoflí, obléct se do županu a „skončit“ v bazénu, tureckých lázních a sauně. Opravdu královská pohádka vás čeká v prostorách Wellness, Beauty & Spa. Tento velkoryse pojatý lázeňský a kosmetický areál, který se rozprostírá na ploše kolem 4 000 m², nabízí vnitř- ní i venkovní vyhřívané bazény, vířivky, umělé horské jezírko, jedenáct nejrůznějších saun, odpočívárny s otevřeným krbem, kde si hosté mohou vychutnat skutečně dokonalý relax. Dámy budou nadšeny stylovými saunami Lady’s Spa (speci- álně pro ženy), rodinnými saunami a odpočívárnami s vodními lůžky. Kosmetický a masážní program se může pochlubit nejen renomovanými značkami, ale i vlastní značkou Stock Diamond. Prvoligový Sporthotel Stock je jedním ze zakládajících členů nejprestižnějšího hotelového sdružení Best wellness hotels Aus- tria. V čele stojí rodina Stock, která se se svým týmem skvěle stará o blaho svých hostů a jejich sportovní vyžití. Ledovec je od hotelu vzdálen 15 minut autem, nástup do lyžařského areálu „Zillertal 3000“ s 270 kilometry sjezdovek se nachází pouhých 200 metrů od hotelu. Aktivní sportovci se mohou zúčastnit některé ze sportovních aktivit, které jsou každodenní součástí hotelového programu. V hotelu se rovněž nachází dětský klub, kde se tým vyškolených pedagogů rád postará o vaše děti. Tyrolean glaciers are not far distant and, moreover, they are melting at a dangerous rate due to climate change. Don’t you think it is high time to visit one of them—to go skiing or snowboarding even before Christmas and to regenerate your tired body through exercise in some of their traditional well- ness facilities? This is possible, with snow guaranteed on the glaciers. Hintertux undoubtedly ranks among the most popular of this type of resort. An ingenious system of cableways swings you up to a height of over 3000 metres. You need not be a skier at all to enjoy it here. By means of the cableway from the parking lot (and it is also possible from the underground garage), you will reach a height of 3250 metres at the highest cable car station on a rock with a spectacular terrace. All around there is the white beauty of the slopes, silver Alpine peaks and a view of the Do- lomites up to the top of the Zugspitze. At this altitude, you for- get all about your cares and what awaits you on your return to work. You enjoy yourself in the present moment. Luxury Alpine Wellness in the Zillertal Valley Sport & Wellnesshotel Stock is a family-run hotel situated in a picturesque setting above the Tyrolean resort of Mayrhofen, in the idyllic village of Finkenberg. The Hotel harmoniously blends into the mountain panorama as if it has always stood there. This elegant oasis of peace and comfort has been award- ed the highest mark of quality - “Excellent” - for the second time by the German Wellness Association! The combination of Alpine air and sport has beneficial effects on the body and soul, but it can also cause exhaustion. There is nothing more delightful than to change from ski boots into slippers, put on a bathrobe and to “finish the day off” in the pool, Turkish spa and sauna. You can expect a truly Royal fairy- tale in the Wellness, Beauty & Spa premises. This generously designed spa and cosmetic area, extending over a surface area of about 4000 m², offers indoor and outdoor heated swimming pools, whirlpools, an artificial mountain lake, 11 different sau- nas and relaxation rooms with open fireplaces, where guests can savour truly perfect relaxation. Ladies will be enthusiastic about the stylish Lady’s Spa sau- nas (especially for women), family saunas and relaxation rooms WELLNESS pod ledovcem Wellness at the Foot of a Glacier Wellness unterhalb des Gletschers Travel Fever128

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Vlastní vinařská značka Mount Stock doplňuje rozsáhlou nabíd- ku vína. The private Mount Stock wines brand complements an extensive choice of wine. Die eigeneWein- marke Mount Stock ergänzt das umfangreiche Weinangebot. with waterbeds. A cosmetic and massage programme boasts not only renowned brands, but the private label, Stock Diamond, as well. Major league Sporthotel Stock is one of the founding mem- bers of the Best Wellness Hotels Austria, the most prestigious hotel association. At the head of the organisation is the Stock family who, with their team, take exceptional care of the wel- fare of their clients and their sporting activities. The glacier is a 15-minute drive from the Hotel. The en- trance to the “Zillertal 3000” ski area, with 270 kilometres of ski slopes, is located only 200 metres from the Hotel. Active sports- men and women can participate in some of the sporting activi- ties which are part of the daily Hotel programme. There is also a Children’s Club in the Hotel, where a team of qualified peda- gogues will gladly take care of your children. DieTirolerGletschersind nicht weit von uns ent- fernt und schmelzen darüber hinaus wegen den klimatischen Veränderungen gefährlich schnell. Glauben Sie nicht, dass es die höchste ist, sie zu besuchen? Schifahren oder Snowbo- arden noch vor Weihnachten und danach den durch die akti- ve Bewegung müden Körper in einer der traditionellen Well- nesseinrichtungen zu beleben. Das alles mit Schneegarantie ist nur in den Gletschergebieten möglich. Zu den beliebtes- ten gehört ohne Zweifel der Hintertuxer Gletscher am Ende des Zillertales. Ein System von Seilbahnen bringt Sie auf über drei tau- send Meter Meereshöhe. Sie brauchen nicht einmal Schifahrer sein, um das zu genießen. Mit einer Gondel kommen Sie vom Parkplatz (oder auch aus der unterirdischen Garage) bis zu der höchst gelegenen Seilbahnstation auf dem Felsen mit einer grandiosen Aussichtsterasse. Rundherum die weiße Schönheit der Hänge, silberne Alpengipfel, Aussicht von den Dolomiten bis zur Zugspitze. In dieser Höhe vergessen Sie alle Sorgen, und es wird ihnen gleichgültig sein, was Sie nach der Rückkehr er- wartet. Jetzt wird genossen! Alpine Luxuswellness im Zillertal Das Familienhotel Sporthotel Stock, welches sich auf einem be- zaubernden Platz über dem Skiort Mayrhofen in dem idyllischen Dorf Finkenberg befindet, ist harmonisch in das Bergpanorama eingebettet. Diese geschmacksvolle Ruhe- und Wohlfühloase wurde bereits zum vierten Mal in Folge vom Deutschen Wellness Verband mit dem Prädikat „EXZELLENT“ ausgezeichnet! Die Kombination von Alpenluft mit Sport hat für Kör- per und Seele nicht nur eine wohltuende Wirkung, sondern kann auch schön müde machen. Es gibt nichts Schöneres, als die Schischuhe gegen Schlapfen auszutauschen, einen Ba- demantel anzuziehen und im Wellness Paradies zu landen. Das Sporthotel Stock bietet Ihnen auf einer Fläche von rund 4000 m2 elf verschiedene Saunen, Innen- und Außenpools, Whirlpools, einen Bergsee und Ruheräume mit offenem Ka- min an. Hier können die Gäste eine wirklich vollkommene Entspannung genießen. Die Damen werden von den eigenen Damensaunen, Famili- ensaunen und Ruheräumen mit Wasserbetten begeistert sein. Das Beauty- und Massageangebot kann sich nicht nur mit re- nommierten Marken, sonder auch mit der eigenen Marke Stock Diamond rühmen. Das erstklassige Sporthotel Stock ist eines der Gründungs- mitglieder der prestigträchtigsten Hotelgruppe Best Wellness Hotels Austria. Geleitet durch die Familie Stock, welche sich mit ihrem Team um das Wohl der Gäste und ihre Sportvergnü- gen kümmert. Der Hintertuxer Gletscher befindet sich nur 15 Autominuten vom Hotel. Der Einstieg ins Skiareal „Zillertal 3000“ mit 270 Pistenkilometern ist nur 200 Meter vom Hotel entfernt. Jeden Tag werden im Hotel Sportaktivitäten angeboten, an denen die Gäste teilnehmen können. Im Hotel befindet sich ein Kinder- klub, wo sich ein Team gut geschulter Pädagogen um ihre Kin- der kümmert. www.stock.at | www.bestwellnesshotels.cz Travel Fever 129 Special VacationsSpecial Vacations

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Do Karlových Varů se jezdívalo především za léčivými prameny. Nyní se ovšem do tohoto světoznámého lázeňského města jezdí hlavně za pivem, konkrétně do PRV- NÍCH PIVNÍCH LÁZNÍ KARLOVY VARY. Zlatavý mok je všudypřítomný - při vaší relaxaci v kvalitních, ručně vyro- bených, dubových kádích, budete moci vypít NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ SVĚTLÉHO I TMAVÉHO PIVA Krušovice, a po koupeli na vás čeká odpočinek na lůžku Z PRAVÉ PŠENIČ- NÉ SLÁMY, při kterém si budete moci vychutnat čerstvý DOMÁCÍ PIVNÍ CHLÉB. Visitorshavebeen coming to Karlovy Vary mostly be- cause of its famed curative springs. Today, however, people are pouring into the world-renowned spa namely because of its beer – to experience the FIRST KARLOVY VARY BEER SPA. Liquid gold is ever-present. You may relax in the premi- um quality, hand-made oak tubs and drink an UNLIMITED QUANTITY OF Krušovice LIGHT AND DARK BEER, and after the bath, you may rest on a bed made of GENUINE WHEAT STRAW while enjoying fresh HOME-MADE BEER BREAD. Nach Karlsbad fuhr man früher vor allem wegen der Heilquellen. Heutzutage besucht man jedoch diese weltbe- kannte Kurstadt insbesondere wegen dem Bier in das ERSTE BIERKURBAD KARLSBAD. Das goldene Nass ist allgegen- wärtig – bei Ihrer Entspannung in hochwertigen, per Hand hergestellten Eichenfässern können Sie UNBEGRENZTE MENGE HELLES UND DUNKLES BIER Krušovice trinken. Nach dem Bad erwartet Sie dann eine Entspannung im Bett AUS ECHTEM WEIZENSTROH, bei der Sie frisches HAUS- GEMACHTES BIERBROT genießen können. Во всемирно известный курортный го- род Карловы Вары всегда ездили ради минеральных вод. Но сегодня сюда можно приехать и на пиво, а конкретно, в ПЕРВЫЙ ПИВНОЙ КУРОРТ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ. Золотистый напиток вездесущ – во время вашей релакса- ции в качественных, ручной работы дубовых бочках, вы сможете выпить НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТЛОГО И ТЕМНОГО ПИВА «Krušovice», а после ван- ны вас ожидает отдых на постели из НАСТОЯЩЕЙ ПШЕ- НИЧНОЙ СОЛОМЫ, во время которого вы сможете отве- дать свежего ДОМАШНЕГО ПИВНОГО ХЛЕБА. www.pivnilazne-kv.cz Where the beer flows… | Dort, wo das Bier in Strömen fließt… Там, где пиво течет рекой… TipTip Travel Fever130 Travel Fever130 Travel Fever130 Tam, kde pivo TEČE PROUDEM...

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

G R A N D H O T E L P U P P

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/

Havířská 3, Praha 1, tel.: 272 142 242 | Široká 11, Praha 1, tel.: 224 815 335 | Grandhotel Pupp, Goethova stezka 47, Karlovy Vary, tel.: 353 236 141 www.baldinini.it | www.baldinini.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travel-fever-2-2011/С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания

С новым годом оформление здания